project สัตว์ สิ่งแวดล้อม

อาสาปกป้องพ่อแม่ปลาในฤดูวางไข่ สร้างพื้นที่ปลอดภัยต้นน้ำแม่กลอง (จ.กาญจนบุรี)

ฤดูปลาวางไข่ เป็นฤดูกาลสำคัญต่อชีวิต “ปลา” และ “มนุษย์” เพราะเป็นช่วงเดียวที่พ่อแม่พันธุ์ปลาจะเก็บเรี่ยวแรงทั้งหมดไปว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นสู่พื้นที่วางไข่ ความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ปลา จึงเท่ากับความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ อาสาสมัครกลุ่มใบไม้พร้อมที่จะเดินทางไปเพื่อนำ ทักษะ แรงกาย หัวใจ เพื่อเก็บกู้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย อุปกรณ์ทำการประมงเก่า ขยะต่าง ๆ เพื่อเคลียร์และเปิดพื้นที่ปลอดภัย ร่วมสนับสนุนภารกิจครั้งนี้ไปกับเรา

ระยะเวลาโครงการ 16 มิ.ย. 2566 ถึง 15 ก.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: อ.สังขละบุรี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (อ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม ต้นน้ำบิคลี่ ซองกาเลีย รันตี)

ยอดบริจาคขณะนี้

40,133 บาท

เป้าหมาย

209,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 19%
จำนวนผู้บริจาค 107

สำเร็จแล้ว

ฤดูปลาวางไข่ เป็นฤดูกาลสำคัญต่อชีวิต “ปลา” และ “มนุษย์” เพราะเป็นช่วงเดียวที่พ่อแม่พันธุ์ปลาจะเก็บเรี่ยวแรงทั้งหมดไปว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นสู่พื้นที่วางไข่ ความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ปลา จึงเท่ากับความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ อาสาสมัครกลุ่มใบไม้พร้อมที่จะเดินทางไปเพื่อนำ ทักษะ แรงกาย หัวใจ เพื่อเก็บกู้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย อุปกรณ์ทำการประมงเก่า ขยะต่าง ๆ เพื่อเคลียร์และเปิดพื้นที่ปลอดภัย ร่วมสนับสนุนภารกิจครั้งนี้ไปกับเรา

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาการลักลอบทำการประมงในฤดูปลาวางไข่ เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ นอกจากจะปิดโอกาสให้พ่อแม่พันธุ์ปลาได้สืบเผ่าพันธุ์ตามธรรมชาติแล้ว เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย เครื่องมือเก่า ขยะจากกิจกรรมในน้ำ ยังเป็นอุปสรรค์ต่อการเดินทางว่ายทวนกระแสน้ำเพื่อขึ้นสู่พื้นที่วางไข่ในบริเวณทุ่งน้ำท่วมของฝูงปลา และสัตว์น้ำจืดอื่น ๆ

ดังนั้นหากสูญเสียประชากรปลาแล้ว จะส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหารของชาวบ้าน ผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ และพวกเราทุกคน หากประชากรปลาลดลงจะส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศที่จะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไปด้วย

ใน 1 ปี จะมีเพียงครั้งเดียวที่สัตว์น้ำจะขึ้นวางไข่ ถ้าเรารักษาได้ก็เหมือนรักษาปลาได้ทั้งปี แต่ถ้ารักษาไว้ไม่ได้ เพียงไม่กี่ฤดูกาลปลาและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ก็จะหมดไปจากผืนน้ำ แม้จะกว้างใหญ่ไพศาลเพียงใด

โครงการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน และอาสาสมัครกลุ่มใบไม้ วางแผนล่องท้องน้ำประมาณ 2 แสนกว่าไร่  โดยออกเดินทางจำนวน 5 ครั้ง ๆละ 5-7 วันตลอดฤดูฝนเพื่อใช้เรือในการเดินทางขึ้นสู่ต้นน้ำ ที่เป็นพื้นที่ทุ่งน้ำท่วมที่ปลาจะใช้วางไข่ ผสมพันธุ์ และปฏิบัติภารกิจเก็บกู้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย อุปกรณ์ทำการประมงเก่า ขยะต่าง ๆ เพื่อเคลียร์และเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้พ่อแม่พันธุ์ปลารวมทั้งสัตว์น้ำอื่น ๆ

แต่ละครั้งเราจะมีผู้ปฏิบัติภารกิจราว 20 คน จึงทำให้ต้องระดมทุนเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ เสบียงอาสาสมัคร และอุปกรณ์เก็บกู้เครื่องมือประมง โดยต่อครั้งใช้งบประมาณ 38,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ระบบจัดการอาสาสมัคร  : ประชุมร่วมกับเครือข่าย ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน และทีมอาสาสมัครผู้ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อเปิดรับอาสาทั่วไปให้เข้าร่วมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (กลุ่มใบไม้มีสถานะเป็นเครือข่ายอาสาสมัครผู้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานฯ)

2.ขั้นปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ทำงาน ประเมินสถานการณ์ตามฤดูกาล : ลงพื้นที่ทำงานในฤดูฝน (เดือน มิถุนายน - เดือนกันยายน)  ประมาณ 4 ครั้ง

ตามสถานการณ์ของฝน และการไหลของน้ำป่าจากพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยเฉพาะช่วงฝนตกหนัก เป็นช่วงที่ปลาสำคัญ  เช่น ปลาค้าวดำ ปลาค้าวขาว ปลากด ฯลฯ ขนาดใหญ่หลายสิบกิโลต่อตัว เลือกผสมพันธุ์ในช่วงนั้น ทางทีมอาสาสมัครจะเข้าพื้นที่ทำงานเข้มข้นขึ้น และสนับสนุนทรัพยากร น้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์การทำงาน ให้กับเครือข่ายงานปกป้องปลาในฤดูมีไข่

3.ขั้นประชาสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับชุมชน และประชาชนในพื้นที่ :  นอกจากงานลงพื้นที่เก็บกู้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ปลา จะมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือจากชาวบ้าน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกิจกรรมทางน้ำหรือคนที่ใช้ประโยชน์จากสายน้ำ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำงานระยะยาวต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายโชคนิธิ คงชุ่ม ผู้ก่อตั้งองค์กร : กลุ่มใบไม้

และทีมอาสาสมัครกลุ่มใบไม้


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานอาสา ต่อ 1 ครั้ง ๆ ละ 38,000 บาท จำนวนอาสาสมัคร 10-20 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 5-7 วัน ดังนี้ - ค่าเสบียงอาหาร / น้ำดื่ม / ยากันยุง 15,000 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเรือ/รถ ในการทำงาน 16,000 บาท - ค่าอุปกรณ์ในการทำงาน/ อุปกรณ์กันน้ำ กันฝน 4,000 บาท - ค่าประชาสัมพันธ์ / ผลิตสื่อ / รณรงค์ 3,000 บาท 5 ครั้ง 190,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
190,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
19,000.00

ยอดระดมทุน
209,000.00