Dtac
พลิกไทย
รูปไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับ ตะบันน้ำ 4.0

เมื่อมหาอุทกภัยเกิดขึ้นเพราะพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรม
และนั่นไม่ใช่เรื่องของคนต้นน้ำเพียงลำพัง

ร่วมบริจาค
รูปเครื่องตะบันน้ำ

ด้วยนวัตกรรมง่ายๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาและการทดลองของ ชาวบ้านใน ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ทำให้ได้เครื่องตะบันน้ำราคาเพียง 5,000 บาท
ที่สามารถช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำสำหรับการเกษตร
สร้างรายได้ให้ครัวเรือน และไม่ต้องกลับไปปลูกพืชเศรษฐกิจตามกระแสนิยมที่เป็นต้นเหตุป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม

ร่วมบริจาค

มาช่วยชาวบ้านเปลี่ยนวิธีการเกษตร แบบดั้งเดิมที่ใช้สารเคมี และเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก สู่การเกษตรแบบพึ่งพิงป่า ที่สามารถลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยตามแนวแม่น้ำป่าสัก

ร่วมบริจาค รูปหมู่บ้านบนภูเขา

เจ้าของโครงการ

รูปเจ้าของโครงการ

คุณจีระศักดิ์ ตรีเดช
นายกสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์

เป้าหมายในการระดมทุน

เพื่อผลิตและติดตั้งเครื่องตะบันน้ำจำนวน 10 เครื่อง ในพื้นที่ ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
พร้อมอบรมตัวแทนจากครัวเรือนที่ได้รับเครื่องตะบันน้ำเรื่องการดูแล รักษาเครื่อง

ร่วมบริจาค

ยอดสนับสนุนที่ได้รับตอนนี้
100,897 บาท
โครงการสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2561

เป้าหมาย

100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
เหลืออีก 0 วัน จำนวนผู้บริจาค 43
ร่วมบริจาค

บริจาค 2,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ dtac reward
(เฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น)