Dtac
พลิกไทย
ภารกิจหาบ้านให้คนไร้บ้าน

เปลี่ยนที่รกร้างเป็นสวนเกษตรที่สร้างรายได้
และความมั่นคงให้กับชีวิตของ "คนจนเมือง"

ร่วมบริจาค รูปคนไม่มีบ้านกับคนทั่วไปยืนกอดคอกัน
รูปหมู่บ้าน

290 ครัวเรือน ในชุมชนพูนทรัพย์ต้องมี
เงินออมครัวเรือนละ 37,000 บาท
ภายในปี 2574 เพื่อค้ำประกันเงินกู้ที่จะนำไปซื้อที่ดินที่พวกเขาอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

รูปฟาร์มเพาะปลูก

สวนเกษตรของชุมชนจะเป็นแหล่งรายได้ให้พวกเขา
ได้เริ่มต้นมีเงินออม และหันหน้ามาช่วยเหลือกัน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคนในชุมชนได้เป็นเจ้าของที่ดิน...

ร่วมบริจาค

เจ้าของโครงการ

รูปเจ้าของโครงการ

คุณลมุลจิต วิเชียรศรี
และคุณกานดา กองวงษ์
กลุ่มสวนเกษตรชุมชน ผักไร้สารบ้านพูนทรัพย์

เป้าหมายในการระดมทุน

เพื่อนำเงินไปต่อยอดสวนเกษตรชุมชน ด้วยการเพิ่มแปลงปลูกผัก และโรงเลี้ยงไก่

ร่วมบริจาค

ยอดสนับสนุนที่ได้รับตอนนี้
30,158 บาท
โครงการสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

เป้าหมาย

47,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 64%
เหลืออีก 0 วัน จำนวนผู้บริจาค 43
ร่วมบริจาค

บริจาค 2,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ dtac reward
(เฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น)