Dtac
พลิกไทย
พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านออนไลน์

รู้หรือไม่! ของเล่นพื้นบ้านไทย
กำลังจะสูญหายไปจากประเทศไทย... อีกครั้ง

รูปเด็กอ่านหนังสือ

ของเล่นพื้นบ้าน

ไม่เพียงมีคุณค่าในเชิงวัฒธรรมและประวัติศาสตร์เท่านั้น
แต่ยังรวมไปถึงคุณค่าทางด้านพัฒนาการเด็ก

Tablet

ร่วมพลิกภูมิปััญญาของคนไทยในอดีต
ฟื้นสีสันแห่งอดีตในยุคดิจิทัล

เจ้าของโครงการ

รูปเจ้าของโครงการ

คุณวีรวัฒน์ กังวานนวกุล
ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เล่นได้

เป้าหมายในการระดมทุน

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบค้นข้อมูล วิธีการออกแบบ วิธีการเล่น ภูมิปัญญา ประวัติความเป็นมาต่างๆ
ด้วยการทำเป็นสื่อออนไลน์เผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้จัก ทำเป็น และเล่นเป็น รวบรวมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ออนไลน์

ร่วมบริจาค

ยอดสนับสนุนที่ได้รับตอนนี้
6,885 บาท
โครงการสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

เป้าหมาย

45,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 15%
เหลืออีก 0 วัน จำนวนผู้บริจาค 17
ร่วมบริจาค

บริจาค 2,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ dtac reward
(เฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น)