Dtac
พลิกไทย
เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นกระดาษคุณภาพสูง

อาหารที่ผลิตได้ในโลก กลายเป็นเศษอาหารเหลือทิ้ง
ถึง 1 ใน 3 และนั่นทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก

ร่วมบริจาค
มือซ้ายถือขยะมือขวาถือกระดาษ

จะดีกว่ามั้ย ถ้าเราสามารถ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะเหลือทิ้ง
และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้
ด้วยการเปลี่ยน "ขยะ" ให้เป็น "กระดาษ"

ร่วมบริจาค

ร่วมพลิกปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคม

ช่วยคนในชุมชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร่วมบริจาค คนถือกระดาษ

เจ้าของโครงการ

รูปเจ้าของโครงการ

พีรวัฒน์ ขันเงิน
นักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

เป้าหมายในการระดมทุน

เพื่อพัฒนากระดาษ Oraganic ที่ผลิตกระดาษจากเศษผักและเปลือกผักผลไม้ ทำเป็นสินค้าขาย
และส่งต่อความรู้เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเปลี่ยนขยะเป็นกระดาษ สร้างรายได้เพิ่ม

ร่วมบริจาค

ยอดสนับสนุนที่ได้รับตอนนี้
13,130 บาท
โครงการสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

เป้าหมาย

50,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 26%
เหลืออีก 0 วัน จำนวนผู้บริจาค 13
ร่วมบริจาค

บริจาค 2,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ dtac reward
(เฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น)