Dtac
พลิกไทย
โคมไฟแสงอาทิตย์

ยังมีคนไทยอีก 1% ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

ร่วมบริจาค
รูปเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ที่โต๊ะไม่มีไฟฟ้า มีแต่ตะเกียง
เปลวเทียน
รูปหมู่บ้าน

“การจัดหาพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าในระดับทีี่เหมาะสม จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ”

รูปเด็กสามคนถือไฟฉาย

ร่วมจุดไฟแห่งแสงสว่าง
เพื่อการพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน

ร่วมบริจาค

เจ้าของโครงการ

รูปเจ้าของโครงการ

กรรณิการ์ ศรีธัญญลักษณา
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายในการระดมทุน

เพื่อจัดซื้อโคมไฟ 200 โคม ให้เด็กๆ และชาวบ้านบ้านห้วยวอก จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีไฟฟ้าใช้ตอนกลางคืน

ร่วมบริจาค

ยอดสนับสนุนที่ได้รับตอนนี้
85,855 บาท
โครงการสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

เป้าหมาย

100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 85%
เหลืออีก 0 วัน จำนวนผู้บริจาค 73
ร่วมบริจาค

บริจาค 2,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ dtac reward
(เฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น)