Dtac
พลิกไทย
รูปฟัน แปรงฟันให้เด็ก

กว่า 60% ของเด็กใต้ประสบปัญหาฟันผุ
เพราะแปรงฟันไม่ถูกวิธี ส่งผลให้ต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก

ร่วมบริจาค
เด็กฟันหลอ

การสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่าย
และสอดคล้องกับบริบทที่มากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มพ่อแม่ จะช่วยลด
อัตราการเกิดฟันผุในเด็กได้

ร่วมบริจาค เด็กแปรงฟันในห้องน้ำ

จะดีกว่ามั้ย

หากเราร่วมกันพลิกเด็กใต้ฟันผุ
ให้กลายเด็กใต้ฟันดี

ร่วมบริจาค เด็กยิ้มโชว์ฟัน

เจ้าของโครงการ

รูปเจ้าของโครงการ

ผศ.ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป้าหมายในการระดมทุน

เพื่อผลิตสื่อเรื่องการดูแลรักษาฟันในเด็กเล็ก โดยเป็นสื่อแบบ online content ส่งทางแอปพลิเคชัน LINE
และสื่อสังคมอื่นๆ ตลอดจนโปสเตอร์สำหรับสถานีอนามัยต่างๆ ในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี

ร่วมบริจาค

ยอดสนับสนุนที่ได้รับตอนนี้
13,630 บาท
โครงการสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

เป้าหมาย

50,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 27%
เหลืออีก 0 วัน จำนวนผู้บริจาค 28
ร่วมบริจาค

บริจาค 2,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ dtac reward
(เฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น)