Dtac
พลิกไทย
รูปหน้าจอมือถือ
โปลิศน้อยเพื่อนหุ่นยนต์เพื่อผู้หญิง

1 ใน 3 ของผู้หญิงและ 1 ใน 4 ของชายไทย
ยังตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศและร่างกาย
แล้วทำไมพวกเขาจึงไม่กล้าแจ้งความ...

ร่วมบริจาค