project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

โครงการของเล่นปันยิ้ม: มอบของเล่นและพัฒนากระบวนการเล่นที่สร้างความรู้คู่ความสุขให้น้อง

เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งของเล่นให้เด็ก ๆ ที่พักอยู่กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ยอดบริจาคและกิจกรรมสันทนาการที่เคยทำร่วมกับผู้บริจาคลดลง การเพิ่มของเล่นให้เด็ก ๆ ได้มีกิจกรรมเพื่อเคลื่อนไหวร่างกายหลังเรียนออนไลน์ทั้งวัน จะช่วยให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย ควบคู่ไปกับความสนุกสนานและลดอาการเครียด

ระยะเวลาโครงการ 27 ก.ย. 2564 ถึง 15 ธ.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: (1) มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา , (2) มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก , (3) หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ยอดบริจาคขณะนี้

43,316 บาท

เป้าหมาย

41,360 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 105%
จำนวนผู้บริจาค 50

สำเร็จแล้ว

เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งของเล่นให้เด็ก ๆ ที่พักอยู่กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ยอดบริจาคและกิจกรรมสันทนาการที่เคยทำร่วมกับผู้บริจาคลดลง การเพิ่มของเล่นให้เด็ก ๆ ได้มีกิจกรรมเพื่อเคลื่อนไหวร่างกายหลังเรียนออนไลน์ทั้งวัน จะช่วยให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย ควบคู่ไปกับความสนุกสนานและลดอาการเครียด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สภาวะโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเด็ก ๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กให้ถูกจำกัดพื้นที่ และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้มาอยู่ในรูปแบบออนไลน์ และจากมาตราการการเว้นระยะห่างทำให้ผู้คนบริจาคสิ่งของให้เด็ก ๆ น้อยลงและไม่สามารถมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเด็ก ๆ ที่มูลนิธิได้เหมือนอย่างเคย ทำให้เด็ก ๆ ไม่ค่อยได้เล่น หรือทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัย ทั้งที่วัยนี้เป็นวัยที่ควรจะสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ และขาดกิจกรรมที่จะเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สร้างความสนุกสนาน คลายความเหงา

ทางเจ้าของโครงการจึงเกิดแนวคิด โครงการของเล่นปันยิ้ม: มอบของเล่นและพัฒนากระบวนการเล่นที่สร้างความรู้คู่ความสุขให้น้อง ระดมทุนเพื่อซื้อของเล่นและบริจาคให้กับเด็กๆ รวมถึงทีมงานจะออกแบบวิธีการเล่นของเล่นเดิมเพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาการของเด็กไปพร้อมกันจากการติดต่อมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พบว่ามีมูลนิธิฯ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก

ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ พัฒนาเด็กและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ทุกข์ยากและถูกทอดทิ้งรวมถึงคุ้มครองด้านสวัสดิภาพ ให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดีแต่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามสิทธิของเด็ก

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวโดยใช้รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส (SOS Children's Villages)

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

สงเคราะห์เด็กกำพร้า จัดหาครอบครัวที่มีความพร้อม ที่ต้องการรับเด็กกำพร้าเป็นบุตรบุญธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ให้การศึกษาแก่เด็กกำพร้า ตามสติกำลังเท่าที่ความสามารถจะเรียนได้ และจัดหางานให้เด็กทำเมื่อจบการศึกษา นอกจากนี้ยังร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็ก เพื่อสาธารณประโยชน์

โครงการของเล่นปันยิ้ม ขอเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้วัยเด็กของน้อง ๆ เต็มไปด้วยรอยยิ้มกับเรานะคะ :)

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ศึกษาข้อมูลและปัญหาของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กในสถานการณ์โควิด 19

2. สัมภาษณ์พี่เลี้ยง อาจารย์ และเด็ก ๆ ในมูลนิธิเด็กเพื่อทราบถึงความต้องการและปัญหาที่แท้จริง

3. สรุปปัญหาและความต้องการ

4. หาแนวทางการแก้ไขด้วยแนวคิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม

5. เปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์เทใจดอทคอม

6. พัฒนาชุดของเล่นให้เหมาะสมกับน้อง ๆ ในมูลนิธิ

7. ประเมินชุดของเล่นโดยสอบถามกับทางมูลนิธิ

8. จัดทำและจัดซื้อชุดของเล่น

9. ส่งมอบชุดชองเล่นให้น้อง ๆ ในมูลนิธิ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นักศึกษาภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ชุดผลไม้ปลอมฝึกสัมผัส 1 ชุด 2,400.00
2 ชุดร้อยลูกปัดสร้างกล้ามเนื้อมือ 3 ชุด 600.00
3 ชุดของเล่นโยนโบว์ลิ่งสำหรับเล่นกลุ่มละ 10 คน (จำนวนเด็กรวมทั้งหมด 298 คน) 31 ชุด 5,500.00
4 ลูกเต๋ายักษ์ 4 ลูก 1,000.00
5 ไวนิลเกมบันไดงูไวนิล 4 ผืน 3,000.00
6 ชุดของเล่นปาเป้าแบบแม่เหล็กเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก 2 600.00
7 ชุดของเล่นโยนห่วง 21 6,900.00
8 ตัวอักษรยาง 57 3,000.00
9 ค่าดำเนินการทำแบบจำลองระหว่างการพัฒนาเกมสำหรับเด็ก ๆ - 3,200.00
10 ค่าส่งของผ่านไปรษณีย์รวมจากร้านส่งของมายังโครงการเพื่อจัดเป็นชุดและค่าส่งของให้กับมูลนิธิฯ ต่าง ๆ (รวมค่ากล่องบรรจุภัณฑ์แล้ว) - 4,000.00
11 ชุดดินสอพร้อมกระดาษโน้ตสำหรับใช้ในเกม 4 โหล 4 โหล 1,000.00
12 ไวท์บอร์ดพร้อมปากกา 2 ชุด 500.00
13 ถุงผ้าขนาด 12*17 สำหรับเกมภาษาซ่อนแอบ 60 ใบ 800.00
14 นาฬิกาจับเวลา 12 เครื่อง 600.00
15 ค่าจัดทำคู่มือเล่นเกม การ์ดเกม และสมุดคำศัพท์ที่ใช้สำหรับเสริมความรู้ในเกมทั้งหมด 67 ชุด 4,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
37,600.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
3,760.00

ยอดระดมทุน
41,360.00