project เด็กและเยาวชน

สนามเด็กเล่นเก่าอันตราย ขอพี่ใจดีช่วยหนูหน่อย

โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 165 คน ครูจำนวน 12 คน เป็นโรงเรียนเอกชนเล็กๆ ที่ไม่ได้แสวงหากำไร ที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาเด็กๆ ในชุมชนตำบลสะพานไม้แก่น ซึ่งทางโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนเรียน ทำให้มีงบประมาณที่จำกัด อีกทั้งทางโรงเรียนจำเป็นต้องนำงบประมาณส่วนมากไปใช้ในการจ่ายเงินเดือนให้แก่ครูผู้ จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบมาปรับปรุงในด้านอื่น ๆ รวมถึงสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กได้ เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์เครื่องเล่น ส่วนของเดิมที่มีอยู่ก็ชำรุดและทรุดโทรมมาก ประกอบกับพื้นที่และบริเวณสนามเด็กเล่นยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการปรับปรุงพัฒนา

ระยะเวลาโครงการ 18 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ต.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

23,001 บาท

เป้าหมาย

171,050 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 13%
137 วัน จำนวนผู้บริจาค 45

โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 165 คน ครูจำนวน 12 คน เป็นโรงเรียนเอกชนเล็กๆที่ไม่ได้แสวงหากำไร ที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาเด็กๆ ในชุมชนตำบลสะพานไม้แก่น ซึ่งทางโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนเรียน ทำให้มีงบประมาณที่จำกัด อีกทั้งทางโรงเรียนจำเป็นต้องนำงบประมาณส่วนมากไปใช้ในการจ่ายเงินเดือนให้แก่ครูผู้ จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบมาปรับปรุงในด้านอื่น ๆ รวมถึงสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กได้ เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์เครื่องเล่น ส่วนของเดิมที่มีอยู่ก็ชำรุดและทรุดโทรมมาก ประกอบกับพื้นที่และบริเวณสนามเด็กเล่นยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการปรับปรุงพัฒนา

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 165 คน ครูจำนวน 12 คน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาเด็กๆ ในชุมชนตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นักเรียนทั้งหมดมาจากชุมชน

โรงเรียนเป็นโรงเรียนเอกชนเล็กๆ ที่ไม่ได้แสวงหากำไร โดยเก็บค่าบำรุงการศึกษา เทอมละ 500 บาททุกระดับชั้น (เดือนละ 100 บาท) ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนฯรายหัวจากรัฐ 129,968.82 บาทต่อเดือน  โดยส่วนใหญ่เป็นใช้เป็นเงินเดือนครูและอาหารกลางวัน จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบมาปรับปรุงในด้านอื่น ๆ รวมถึงสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กได้ เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์เครื่องเล่น ส่วนของเดิมที่มีอยู่ก็ชำรุดและทรุดโทรมมาก ประกอบกับพื้นที่และบริเวณสนามเด็กเล่นยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการปรับปรุงพัฒนา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2. เพื่อพัฒนาพลังสมองของเด็กวัยเรียนในช่วงอายุ 5-12 ปี

3. เพื่อเป็นที่นันทนาการ และออกกำลังกายของเด็กนักเรียนและเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

4. เพื่อโรงเรียนมีความพร้อม เครื่องเล่นสนามที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. เตรียมงาน : ประชุมคณะกรรมมการการจัดซื้อ, เทียบราคาสินค้า, ขออนุมัติงบประมาณ
  2. เตรียมพื้นที่ : จัดเตรียมลานสำหรับสนามเด็กเล่น และจัดซื้อเครื่องเล่น และติดตั้งเครื่องเล่น 3 ขั้นตอนกาารติดตามและรายงานผล
  3. ติดตามและประเมินผล โดยเก็บข้อมูลจากเด็ก ครู และ ผู้ปกครอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เด็กในโรงเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
  2. โรงเรียนจัดกิจกรรมนันทนาการ และออกกำลังกายของเด็กนักเรียนและเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียง
  3. โรงเรียนมีความพร้อม เครื่องเล่นสนามที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะครูโรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์

เลขที่ 29 หมู่ 2 ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เขต 3โทร.074-800156 
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 พื้นยางกันกระแทกEPDM 60 ตร.ม 90,000.00
2 ม้าหมุน4ที่(ที่นั่งพลาสติก) 1 ชุด 12,500.00
3 คานกระดก 6 ที่ (ที่นั่งพลาสติก) 1 ชุด 14,500.00
4 โยกเยกม้า 5 ตัว 7,500.00
5 ชุดรวมเชือกถักใหญ่+บาร์โหน 1 ชุด 16,500.00
6 รถไฟโยก4ที่นั่ง 1 ชุด 14,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
155,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
15,550.00

ยอดระดมทุน
171,050.00

บริจาคให้
สนามเด็กเล่นเก่าอันตราย ขอพี่ใจดีช่วยหนูหน่อย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน