project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

โครงการปลากด อุปกรณ์กายภาพบำบัดด้วยการเล่นเกม

โครงการปลากดเป็นโครงการพัฒนาอุปกรณ์กายภาพบำบัดที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเกม เพื่อให้เด็กที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ทำกายภาพบำบัดไปพร้อมกับการเล่นเกมที่ชอบ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและความสนุกสนานให้กับเด็ก ทำให้เด็กอยากทำกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงและคงสภาพไปได้นานขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 17 ส.ค. 2565 ถึง 31 ต.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต))

ยอดบริจาคขณะนี้

62,920 บาท

เป้าหมาย

62,920 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 79

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

พัฒนาอุปกรณ์เกมปลากดเวอร์ชั่นใหม่

22 ธันวาคม 2023

สำหรับอุปกรณ์ปลากดและอุปกรณ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กายภาพบำบัดของผู้ป่วย กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอุปกรณ์เกมปลากดเวอร์ชันใหม่

โดยสำหรับเครื่องมือบริหารปอด หลังจากทดสอบตัวต้นแบบอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Cliniflo ซึ่งเป็นทั้งตัวจับสัญญาณและแปลงสัญญาณจาก Cliniflo เข้าสู่เครื่องบังคับ (Controller) มาหลายเวอร์ชัน ตอนนี้ได้ตัวต้นแบบที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป

และกำลังเก็บข้อมูลในการพัฒนาอุปกรณ์กายภาพบำบัดสำหรับอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายซึ่งจะสร้างอุปกรณ์ดังกล่าวในลำดับถัดไป

รูปภาพการดำเนินกิจกรรม

หมายเหตุ : ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 เวอร์ชั่น

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โครงการปลากดเป็นโครงการพัฒนาอุปกรณ์กายภาพบำบัดที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเกม เพื่อให้เด็กที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ทำกายภาพบำบัดไปพร้อมกับการเล่นเกมที่ชอบ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและความสนุกสนานให้กับเด็ก ทำให้เด็กอยากทำกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงและคงสภาพไปได้นานขึ้น

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจัดเป็นกลุ่มโรคหายากที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อหรือการควบคุมกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อค่อยๆ ตายลงจนสูญเสียการควบคุมอวัยวะนั้นไป ตัวอย่างของโรคที่ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้น เช่น Duchenne, Spinal Muscular Atrophy (SMA), Charcot-Marie-Tooth Disease (CMT) จุดกำเนิดและอาการของแต่ละโรคนั้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ที่เหมือนกันคือส่งผลทำให้กล้ามเนื้อของผู้ป่วยค่อยๆ อ่อนแรงลง ปัจจุบันโรคกลุ่มนี้มีวิธีการรักษาวิธีเดียวคือการทำ Gene Therapy ซึ่งราคาแพงและเข้าถึงได้ยาก ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จะพึ่งพิงวิธีการบรรเทาและชะลออาการด้วยยาและการทำกายภาพบำบัด

สำหรับผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง การทำกายภาพบำบัดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากควบคู่ไปกับการรับประทานยา หากขาดการทำกายภาพบำบัดที่สม่ำเสมอแล้ว เด็กจะเกิดอาการกล้ามเนื้อฝ่อและข้อติด ส่งผลต่อการใช้อวัยวะนั้นและความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง ความท้าทายของนักกายภาพบำบัดก็คือ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปวยเด็กอยากทำกายภาพบำบัด เพราะสำหรับเด็กๆ แล้ว การทำกายภาพบำบัดนั้นเจ็บปวดและไม่สนุก เด็กๆ จึงไม่ค่อยอยากทำ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ปลากด คือ อุปกรณ์กายภาพบำบัดด้วยการเล่นเกม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ป่วยเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรง เมื่อเด็กทำกายภาพบำบัดมากขึ้นก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อคงตัวอยู่ได้นานขึ้นและลดปัญหาข้อติด วิธีการทำงานของปลากด คือ การแปลงอุปกรณ์กายภาพบำบัดที่มีใช้อยู่ทั่วไปให้กลายเป็นจอยบังคับเกมที่สามารถใช้เล่นเกมในเครื่องเกมต่างๆดังนั้นเมื่อเด็กใช้อุปกรณ์กายภาพบำบัดของปลากดแล้วก็จะเหมือนกับเป็นการกดปุ่มบนจอยบังคับเกมเพื่อบังคับตัวละครในเกมนั่นเอง

ปลากดประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 

1. อุปกรณ์กายภาพบำบัดที่ติดไว้ด้วย digital switch และ sensor ต่างๆ ซึ่งเมื่อผู้ใช้ใช้อุปกรณ์ switch และ sensor ก็จะส่งสัญญาณ digital ไปยัง Plakod box 

2. Plakod box หรือกล่องปลากด เป็นกล่องแปลงสัญญาณจาก digital switch และ sensor ต่างๆ มาให้กลายเป็นปุ่มบนจอยบังคับเกม ผู้ใช้สา่มารถเลือกได้ว่า switch นั้นจะให้เป็นปุ่มไหนโดยการเสียบสายเข้าช่อง และเชื่อมต่อกับ Game console

3. Game console หรือเครื่องเกม ปลากดสามารถเชื่อมต่อได้กับ game console ยอดนิยมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC, หรือ Mobile game ทำให้เด็กสามารถเลือกเล่นเกมที่ตนเองชอบได้โดยใช้อุปกรณ์กายภาพบำบัดในข้อ 1

จุดเด่นของปลากด คือ

1. ความยืดหยุ่นของอุปกรณ์กายภาพที่สามารถออกแบบได้หลากหลายตามความต้องการของนักกายภาพ ด้วยการใช้ switch และ sensor ต่างๆ

2. ความยืดหยุ่นของ Game console ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเกมได้หลากหลาย

3. ความยืดหยุ่นของการเลือกเกม ผู้ใช้สามารถเลือกเล่นเกมที่ชอบได้่ไม่จำกัด

4. สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว เพื่อน และนักกายภาพบำบัดเอง ด้วยการเล่นเกมด้วยกัน

ปัจจุบันปลากดอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือกับศูนย์กายภาพบำบัดและคณะกายภาพบำบัดตามมหาวิทยาลัยเป็นสถานทีทดลองใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการนำไปตั้งทดลองใช้ที่ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ซึ่งมีเด็กมารับบริการอยู่ประมาณ 10-15 คน เด็กแต่ละคนจะต้องมาทำกายภาพบำบัด 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากนั้นก็ยังมีผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุยังมารับบริการกายภาพบำบัดอีกเป็นจำนวนมาก เป็นโอกาสในการขยายกลุ่มผู้ใช้งานไปยังกลุ่มอื่นเพิ่มเติม

เกมที่เลือกใช้ทดลองในครั้งนี้มี 3 เกม ได้แก่ เกม Mario Maker ซึ่งเป็นเกม Mario ตะลุยด่านที่สามารถสร้างด่านเองได้ ทำให้เราสามารถออกแบบด่านที่เหมาะสมกับจังหวะการกายภาพบำบัดของผู้ใช้ในเรื่องของความยากง่ายและระยะเวลาได้ เกม Mario Kart ซึ่งเป็นเกมแข่งรถยอดนิยม เล่นง่ายเพียงบังคับซ้ายขวาและปล่อยพลัง และเกม Taiko no Tatsujin ซึ่งเป็นเกมตีกลองตามจังหวะเพลง เล่นง่ายใช้เพียงสองปุ่มเท่านั้น

หลังจากการติดตั้ง ทีมงานจะเข้าเก็บข้อมูลการใช้งานเป็นระยะ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาอุปกรณ์เพิ่มเติมต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ประธานมูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม 

พัฒนาอุปกรณ์กายภาพบำบัดเวอร์ชั่นใหม่ เพื่อเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรง

8 กันยายน 2023

หลังจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการใช้อุปกรณ์ปลากดและอุปกรณ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กายภาพบำบัดของผู้ป่วย บุคลกรทางการแพทย์ แนะนำว่าอุปกรณ์ Triflo อาจไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และกำลังพัฒนารูปแบบของเกมและสร้างตัวต้นแบบจำลองเกมที่จะใช้ควบคู่กับอุปกรณ์กายภาพบำบัดประเภทต่าง ๆ ทีมงานจึงอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอุปกรณ์เกมปลากดเวอร์ชั่นใหม่ จากเดิมใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บริหารปอด Triflo เปลี่ยนเป็นใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บริหารปอด Cliniflo 

ภาพประกอบ


บรรยาย: ภาพอุปกรณ์ปลากดที่กำลังพัฒนาให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กายภาพบำบัด บริหารปอด Cliniflo ver.1 อุกกาบาต โดยเป็นอุปกรณ์ใช้ประกอบเข้ากับอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ทันที ง่าย สะดวก (อยู่ในช่วงพัฒนา)


บรรยายภาพ: ภาพเกมที่ใช้ควบคู่กับอุปกรณ์กายภาพบำบัด บริหาร ปอด Cliniflo ver.1 โดยเป็นเกมจรวดยิง (อยู่ในช่วงพัฒนา)

พัฒนาอุปกรณ์เกมปลากดเวอร์ชั่นใหม่

22 ธันวาคม 2023

สำหรับอุปกรณ์ปลากดและอุปกรณ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กายภาพบำบัดของผู้ป่วย กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอุปกรณ์เกมปลากดเวอร์ชันใหม่

โดยสำหรับเครื่องมือบริหารปอด หลังจากทดสอบตัวต้นแบบอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Cliniflo ซึ่งเป็นทั้งตัวจับสัญญาณและแปลงสัญญาณจาก Cliniflo เข้าสู่เครื่องบังคับ (Controller) มาหลายเวอร์ชัน ตอนนี้ได้ตัวต้นแบบที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป

และกำลังเก็บข้อมูลในการพัฒนาอุปกรณ์กายภาพบำบัดสำหรับอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายซึ่งจะสร้างอุปกรณ์ดังกล่าวในลำดับถัดไป

รูปภาพการดำเนินกิจกรรม

หมายเหตุ : ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 เวอร์ชั่น

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทีวี 42 นิ้ว 2 16,000.00
2 ขาตั้งทีวี 2 8,000.00
3 เครื่องเกม Nintendo Switch พร้อมอุปกรณ์เสริม (เช่น เคส ฟิล์มหน้าจอ) 2 24,000.00
4 เกม Mario Maker (2,100 บาท), Mario Kart (2,100 บาท), และ Taiko no Tatsujin (400 บาท) 2 9,200.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
57,200.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,720.00

ยอดระดมทุน
62,920.00