project ผู้สูงอายุ

พระครูบาน้อยชวนปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ชวนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 50 ครอบครัว ในการดำรงชีพ ให้สามารถอยู่ดำรงชีวิต ในการประทังชีวิตได้

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ค. 2567 ถึง 31 ส.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (บ้านสันปูเลย)

ยอดบริจาคขณะนี้

24,308 บาท

เป้าหมาย

51,733 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 47%
77 วัน จำนวนผู้บริจาค 58

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ชวนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 50 ครอบครัว ในการดำรงชีพ ให้สามารถอยู่ดำรงชีวิต ในการประทังชีวิตได้

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้พิจารณาเห็นความทุกข์ยาก ลำบากของสังคม สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ที่เดือดร้อนด้วยความเป็นอยู่ที่ลำบากต้องอดทน หาเช้ากินค่ำ ต่อสู้กับความจน ในการประกอบสัมมาอาชีพ หรือสู้กับภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยต่างๆ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในหลายพื้นที่ยังมีกลุ่มคนเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมาก และระบบหน่วยงานราชการ องค์กรยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทั่วถึง โดยเฉพาะ ประชากร สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่ยากจนที่ต้องประสบกับความเดือดร้อน และขาดแคลนเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ตลอดถึงยารักษาโรค เป็นต้น

ดังนั้น มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ( องค์กรสาธารณประโยชน์ ) จึงได้จัดทำโครงการ “ ปันน้ำใจให้ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ” โดยจะได้ระดมทุนไว้ในการจัดกิจกรรมให้มีการมอบเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค เบื้องต้น ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ยากจน และให้กำลังใจการดำเนินชีวิตโดยมีการประชุมหารือเพื่อช่วยเหลือ โดยการกำหนดการออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมีการพูดคุยให้กำลังใจ และตรวจสุขภาพร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เบื้องต้นให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ยากจน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ : ประชุมวางแผนการจัดทำสำรวจชุมชน โดยคณะสำรวจชุมชนจรได้ข้อสรุปการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุในตำบลสันปูเลย บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 1 อำเภอสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ครัวเรือน โดยแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

            1.1 กลุ่มติดสังคม เป็นผู้สูงอายุ ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สุขภาพดี ไม่มีโรคเรื้อรัง

            1.2 กลุ่มติดบ้าน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือต้องการความช่วยเหลือบางบ้างส่วน หาเช้า กินค่ำ อยู่ภายในชุมชนนั้น

            1.3 กลุ่มติดเตียง กลุ่มนี้เป็นผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ดูแลใกล้ชิดหรือบุตรหลานที่ดูแลผู้สูงอายุ

พฤษภาคม - สิงหาคม : เปิดระดมทุน

กันยายน  : สรุปโครงการ ฯ และแหล่งทุนงบประมาณในการจัดทำโครงการ “ ปันน้ำใจให้ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ” และ จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ - อุปโภค

ตุลาคม : ลงพื้นที่ในการดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ในการช่วยเหลือ

พฤศจิกายน : สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน ในถิ่นทุรกันดาร เด็กด้อยโอกาสทางการดำเนินชีวิตและการศึกษา อีกทั้งครอบครัวผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 มาม่า 1 ลัง มี 30 ห่อ ราคา 183 บาท 50 9,150.00
2 ปลากระป๋อง 1 แพค มี 10 กระป๋อง ราคา 174 บาท 50 8,700.00
3 ข้าวสาร 1 ถุง 5 กิโล ราคา 175 บาท 50 8,750.00
4 น้ำมันพืช 1 ลัง ราคา 540 บาท 10 5,400.00
5 ซีอิ๊วขาว 1 ลัง ราคา 560 บาท 10 5,600.00
6 น้ำปลา 1 ลัง ราคา 344 บาท 10 3,440.00
7 ซอสปรุงรสฝาเขียว 1 ลัง ราคา 599 บาท 10 5,990.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
47,030.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
4,703.00

ยอดระดมทุน
51,733.00

บริจาคให้
พระครูบาน้อยชวนปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน