project การศึกษา เด็กและเยาวชน

สร้างพลังใจผ่านทุนการศึกษา แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ชนเผ่าที่ห่างไกลความเจริญ ในจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยม, ปวช., ปวส. และระดับมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก, อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, อ.อมก๋อย อ.แม่ตื่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

132,263 บาท

เป้าหมาย

199,100 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 66%
73 วัน จำนวนผู้บริจาค 81
พื้นที่ชนเผ่าที่ห่างไกลความเจริญ มีเด็กจำนวนมากที่ครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ ให้เด็กได้เรียนหนังสือต่อ ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน และ/หรือไม่สามารถส่งลูกรียนในชั้นการศึกษาในระดับสูงได้

โครงการพลังใจ ภายใต้มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิต เป็นโครงการทุนการศึกษาที่สนับสนุนนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และมีความยากจน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเขต อ.ท่าสองยาง จ.ตาก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และอ.อมก๋อย อ.แม่ตื่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2013 และมอบทุนการศึกษาเด็กอย่างต่อเนื่อง จำนวน 34-35 คน นอกจากนี้ทางโครงการยังสนับสนุนการพัฒนาในด้านอื่นๆ ของเด็กด้วย


ปัญหาแนวทางการแก้ไขกลุ่มเชื้อชาติ/สัญชาติ
ครอบครัวมีความยากจน ขาดทุนทรัพย์ ที่จะส่งบุตรไปเรียน ในด้านการศึกษาการให้ทุนการศึกษาผ่านทางโรงเรียน และช่วยให้ครอบครัวเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาอย่างแท้จริงชนเผ่า /สัญชาติไทย
ขาดโอกาส ในการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับชั้น มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงระดับขั้นอุดมศึกษาชนเผ่า /สัญชาติไทย
แต่งงานในวัยเยาว์แนะนำ ให้ความรู้ จัดอบรม ในด้านการพัฒนาชีวิตและสังคมชนเผ่า /สัญชาติไทย

ทุนการศึกษา ประกอบด้วย: ค่าเทอม 2 เทอมต่อปี, ค่าอาหาร, ค่าหอพักนักเรียน, ค่าอุปกรณ์ การเรียนการศึกษาต่างๆ และค่าเดินรถเดินทางไปโรงเรียน โดยทุนของเด็กๆแต่ละคน ในแต่ละระดับชั้นจะต่างกัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. สำรวจในพื้นที่ที่เป้าหมายไว้ เพื่อให้เข้าถึงการดำเนินงานและการช่วยเหลือ
 2. เยี่ยมเยี่ยน และขออนุญาต ในการพบปะ พูดคุย กับทางครอบครัวและตัวเด็กนักเรียน คัดสรรค์ เด็กนักเรียนที่มีความประสงค์ จะศึกษาเรียนต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษา ต้นและปลาย ปวช ปวส และระดับมหาวิทยาลัย
 3. ประสานงานติดต่อทางโรงเรียนและคุณครูประจำชั้นที่เด็กได้เข้าไปเรียน และข้อมูลเบื้องต้นหากนักเรียนต้องการติดต่อกับทางโครงการเพื่อขอความช่วยเหลือในการขอทุนการศึกษากับทางโครงการได้ เช่น การเขียนจดหมายขอทุนการศึกษา ผ่านทางโรงเรียน หรือสามารถติดต่อกับทางโครงการได้โดยตรง
 4. ทางโครงการประสานงานติดต่อ ขอทุนการศึกษา จากทางโครงการ อาจจะใช้เวลาเพราะขึ้นอยู่กับทางโครงการในการติดต่อประสานงานไปยังผู้สนับสนุนต่างๆ ที่สนใจบริจาคทุนการศึกษามายังทางโครงการโดยผ่านการดำเนินงานและขั้นตอนการบริจาคผ่านมาทางมูลนิธิได้
 5. จัดทำประวัติ การเขียนจดหมายขอทุนและถ่ายรูปนักเรียนประกอบการเขียนประวัติในการขอทุนการศึกษา ส่งประวัติติดต่อในการขอทุนศึกษาให้นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ
 6. การมอบทุน ในแต่ละเทอม ทั้งนี้ดการมอบทุนและจำนวนเงินที่จะให้ทุนกับทางนักเรียน ขึ้นอยู่กับค่าเทอมของการเรียนทั้งสองเทอมการศึกษา ในแต่ละปี และส่งมอบในเสร็จค่าเทอม ที่มีการจ่ายไปแต่ละเทอม ซึ่งเราจะมีการพิจรณาตามรายการจากทางสถาบันการศึกษาต่อไป
 7. การประเมินและติดตามผลคือ
 • เป้าหมาย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสด้านการศึกษา และอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ โครงการลงพื้นที่สำรวจ เยี่ยมเยี่ยน หมู่บ้าน โรงเรียน พบผู้ปกครอง ทำประวัติ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำข้อตกลงให้การเข้ารับทุนการศึกษา
 • เมื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกจากทางโรงเรียน และเข้าร่วมโครงการและรับทุนการศึกษา เราติดตามผลจากทางโรงเรียนและครูผู้ดูแลประจำในการติดตามนักเรียน
 • ประเมินผล เทอมละ 1 ครั้ง ต่อปี รวมจำนวน 2 ครั้ง เช่นจัดกิจกรรม อบรมความรู้ด้านการศึกษา และสุขภาพชีวิต ตามความเหมาะสม จากทางผู้มีความเชี่ยวชาญที่ทางโครงการจัดสรร
 • สรุปและประเมินผลรวม ทุกกิจกรรม ผลการเรียน จากทางโรงเรียน เยี่ยมเยี่ยนประจำปี ที่โรงเรียนและครอบครัวของเด็กตามหมู่บ้านต่างๆ


ประโยชน์ของโครงการ

 1. ทำให้เด็กในพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้รับการศึกษาที่เพียงพอ ได้ในระดับความต้องการ โดยเฉพาะเด็กที่มีความใฝ่ฝัน ที่จะมีการศึกษาในระดับที่สูงสุด
 2. เพื่อนำกลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อตนเองและครอบครัว และในพื้นที่ชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ เพื่อพัฒนาด้านครอบครัวได้โดยตรง เช่น การสร้างอาชีพ ซึ่งสามารถนำรายได้เข้าสู่ครอบครัว เลี้ยงดูครอบครัวได้
 3. มีความรู้ความสามารถมากขึ้น ป้องกันการเลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อเป็นตัวอย่างต่อเด็กในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ โดยการนำความรู้ความสามารถต่างๆเหล่านี้เข้าไปในการพัฒนาในชุมชนของตัวเองนั้นๆ ได้


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทุนการศึกษาสำหรับเด็ก ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา คนละ 8,000 บาทต่อปี 9 คน 72,000 บาท
2 ทุนการศึกษาสำหรับเด็ก ระดับชั้นการอาชีพขั้นสูง ปวช ปวส คนละ 10,000 บาทต่อปี 1 คน 10,000 บาท
3 ทุนการศึกษาสำหรับเด็ก ระดับชั้นอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 15,000 บาทต่อปี 3 คน 45,000 บาท
4 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและการสนับสนุน 1 ครั้ง 24,000 บาท
5 ค่ายภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง 10,000 บาท
6 ค่าเดินทางต่างของผู้ดำเนินงานและปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 20,000 บาท
7 ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

18,100 บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด
199,100 บาทบริจาคให้
สร้างพลังใจผ่านทุนการศึกษา แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน