โครงการเด็กและเยาวชน

พาเด็กป่วยหนักเรื้อรังไปเรียนรู้โลกกว้าง

โอกาสสักครั้งให้เด็กป่วยหนักเรื้อรังได้ไปเที่ยว เพราะเราต้องการ“เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” สําหรับเด็กและครอบครัว 

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

25,244 บาท

เป้าหมาย

25,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 30

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

27 พฤษภาคม 2019

กิจกรรม พาเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังไปเรียนรู้โลกกว้าง กิจกรรมพาเด็กป่วยเที่ยวได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

1. พาเด็กป่วยจากโรงพยาบาลรามาธิบดีไปเรียนรู้และทัศนศึกษา ณ Bangkok Sea life Ocean word จำนวน 10 ครอบครัว

2. สนับสนุนอาหารเช้า, อาหารกลางวัน และน้ำดื่ม

3. จัดหาอาสาสมัครดูแลครอบครัวเด็กป่วย

ทั้งนี้จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. เด็กจำนวน 14 คน

2. ผู้ใหญ่จำนวน 11 คน

3. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและอาสาสมัคร 12 คน

ากการดำเนินกิจกรรม พาเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังไปเรียนรู้โลกกว้าง ณ Bangkok Sea life Ocean word พบว่า การพาเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลออกนอกสถานที่ ที่นอกเหนือจากบ้านและโรงพยาบาล โดยเฉพาะการได้ไปเรียนรู้โลกใต้ทะเล ได้เห็นสัตว์ทะเลของจริงอย่างใกล้ชิด ทำให้เด็กป่วยเกิดรอยยิ้ม กำลังใจในการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องได้ และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กป่วยและผู้ปกครองได้อีกด้วย ภาพกิจกรรม พาเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังไปเรียนรู้โลกกว้าง


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ

เนื่องจากเด็กเจ็บป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ใ นสถานพยาบาลย่อมมีผลต่อจิตใจของเด็กมากบ้าง น้อยบ้าง เนื่องจากความสับสนวุ่นวายต่างๆ ที่ดําเนินไปรอบตัวเด็กที่ต้องจากบ้านบางคนการไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง อาจทําให้เด็กมีความรู้สึกว้าเหว่ บางคนอาจมีอาการเหงาหงอย ไ ม่สดชื่นเท่าที่ควรเด็กอาจเกิดความเครียดขึ้นได้

แม้เด็กบางคนสามารถกลับบ้านได้แล้ว แต่ยังต้องเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลตามหมอนัดเป็นระยะ เพราะอาการป่วยของเด็กหลายคนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หลายคนไม่สามารถเดินทางไปเรียนหนังสือ สถานที่ที่เด็กคุ้นเคยเป็นอย่างดีคือ บ้านกับโรงพยาบาลเป็นแบบนี้อยู่เป็นประจํา

ดังนั้น “กิจกรรมทัวร์ เรียนรู้โลกกว้าง สร้างกําลังใจให้เด็กป่วย” จึงเป็นกิจกรรมที่จะนําพาเด็กป่วยได้ออกจากสภาพแวดล้อมเดิม ๆ ไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ โดยท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ที่ตนเองชื่นชอบ มีความสนใจ มีความสุข อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ ทําให้เข้าไปเสริมสร้างกําลังใจ ที่เกิดจากแรงกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกส่งผลให้มีความกระตือรือร้น มีการไหลเวียนของความสุข ความผ่อนคลายส่งผ่านไปยังเด็กป่วยและครอบครัว ทําให้มีพลังกาย พลังใจ ในการต่อสู้กับโรคภัยที่เป็นอยู่ได้อย่างมีพลังที่เต็มไปด้วยความสุข

กิจกรรมทัวร์เรียนรู้โลกกว้าง สร้างกําลังใจให้เด็กป่วย จะสามารถเข้าไปสร้างกลไกที่เรียกว่า “เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” สําหรับเด็กป่วยให้เกิดขึ้น ซึ่งความสุขของเด็กป่วยถือเป็นกําลังใจที่สําคัญที่เด็กป่วยได้รับจากคนในสังคมที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาเด็กป่วยอย่างเป็นองค์รวมนั้นคือ การรักษากาย และจิตใจไปพร้อม ๆ กัน

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ผู้ป่วยเด็กมีความสุข ได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ
 2. เกิดกระบวนการเรียนรู้สังคม ภายนอกสําหรับเด็กป่วย
 3. เกิดกระบวนการเยียวยา สร้างกําลังใจผู้ป่วยเด็ก ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แบบองค์รวม เกิดมิติที่นอกเหนือจากการรักษาทางกาย
 4. คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุข สร้างกําลังใจให้แก่เด็กป่วย
 5. เกิดการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ

 1. กิจกรรม พาผู้ป่วยเด็กท่องเที่ยว สร้างกระบวนการเรียนรู้ยังสถานที่ต่าง ๆ เช่น ท้องฟ้าจําลอง, บึงฉวาก ชมสัตว์น้ําหลากหลายพันธุ์, เที่ยวทะเล เป็นต้น
 2. กิจกรรมอบรมถ่ายภาพ จากอาสาสมัครช่างภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็กป่วยและครอบครัว จำนวน 10 ครอบครัว
 2. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 5 ท่าน
 3. อาสาสมัคร 5 ท่าน

สมาชิกภายในทีม

 • นางสาวกรวิกา ก้อนแก้ว
 • นางสาวจามจุรี แซ่ซื้อ

ติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่ www.happyhospital.org www.facebook.com/happyhospitalMR

โทร. 0-2973-2236–7 ต่อ 103, 085-1966102

27 พฤษภาคม 2019

กิจกรรม พาเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังไปเรียนรู้โลกกว้าง กิจกรรมพาเด็กป่วยเที่ยวได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

1. พาเด็กป่วยจากโรงพยาบาลรามาธิบดีไปเรียนรู้และทัศนศึกษา ณ Bangkok Sea life Ocean word จำนวน 10 ครอบครัว

2. สนับสนุนอาหารเช้า, อาหารกลางวัน และน้ำดื่ม

3. จัดหาอาสาสมัครดูแลครอบครัวเด็กป่วย

ทั้งนี้จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. เด็กจำนวน 14 คน

2. ผู้ใหญ่จำนวน 11 คน

3. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและอาสาสมัคร 12 คน

ากการดำเนินกิจกรรม พาเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังไปเรียนรู้โลกกว้าง ณ Bangkok Sea life Ocean word พบว่า การพาเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลออกนอกสถานที่ ที่นอกเหนือจากบ้านและโรงพยาบาล โดยเฉพาะการได้ไปเรียนรู้โลกใต้ทะเล ได้เห็นสัตว์ทะเลของจริงอย่างใกล้ชิด ทำให้เด็กป่วยเกิดรอยยิ้ม กำลังใจในการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องได้ และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กป่วยและผู้ปกครองได้อีกด้วย ภาพกิจกรรม พาเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังไปเรียนรู้โลกกว้าง


ไม่มีข้อมูล