โครงการเด็กและเยาวชน

ปรับปรุงโรงเรียนบ้านป่าสน

เพิ่มโอกาสให้น้องๆในโรงเรียนและคนในชุมชุนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเรียนและการดำรงชีวิตในที่ยากลำบาก และห่างไกล ที่โรงเรียนบ้านป่าสน จังหวัดอุบลราชธานี

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านป่าสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ยอดบริจาคขณะนี้

14,538 บาท

เป้าหมาย

41,177 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 35%
จำนวนผู้บริจาค 12

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ค่ายปรับปรุงโรงเรียนบ้านป่าสน

29 มีนาคม 2018

ค่ายการเงินสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 โดยนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมสร้างและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านป่าสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2560 ด้วยการปรับปรุงสภาพโรงเรียน เช่น สร้างรั้วโรงเรียน ทางสีรั้วโรงเรียน ทาสีอาคารเรียน ทำฝ่ายห้องสมุดและห้องดนตรีไทย มอบจักรยาน และบริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริจาคอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน รวมถึงได้พัฒนาวัดของชุมชนบ้านป่าสน ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้กิจกรรมยังได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และอาจารย์สาขาการเงินและการธนาคาร และนักเรียนและชาวบ้านชุมชนบ้านป่าสน และกิจกรรมภายในค่ายยังช่วยฝึกความอดทน ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การฝึกมีไหวพริบในการแก้ปัญหา รู้รักสามัคคี ช่วยเหลือและแบ่งปัน รู้จักเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

นักศึกษาร่วมกันปรับปรุงโรงเรียนบ้านป่าสน
ปรับโครงสร้างฝ้า เพดาน


ร่วมกันทาสีใหม่ให้อาคารเรียน


งานฝีมือช่างของชาวบ้านและเด็กนักศึกษา


ปรับปรุงสนามเด็กเล่น


ทาสี ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา

ทำให้รุ่นพี่-รุ่นน้องสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น

ช่วยกันทำอาหาร ล้างจาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

กิจกรรมของคณะอาจารย์ นักศึกษาและชาวบ้าน

การแสดงจากเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าสน

 และยังได้รับขวัญจากคุณตา คุณยาย ในพื้นที่อีกด้วย

งบประมาณ

รายรับรวมทั้งหมด 463,429 บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยมาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะครูอาจารย์และการรับบริจาค
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 412,269 บาท 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

 1. ห้องน้ำและห้องอาบน้ำไม่เพียงพอต่อจำนวนคน
 2. ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
 3. ปริมาณน้ำไม่พอที่จะอาบน้ำ
 4. ยุงเยอะ
 5. ค่าใช้จ่ายมีจำนวนเงินที่มากเกินเป้าที่ตั้งไว้
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เรามีแรง แต่เราไม่มีทุน 

เราอยากช่วยโรงเรียนที่ยากไร้ เราทำอะไรได้

พวกเราเป็นนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เราจัดค่ายการเงินสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชนเพื่อมุ่งเน้นที่จะไปพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างในการเรียนรู้ของน้อง ๆ นักเรียน

กิจกรรมที่เราตั้งใจไปลงแรงครั้งนี้  คือ สนามเด็กเล่น ทาสีกำแพงรั้วโรงเรียน ทาสีอาคารอาคารเรียน พัฒนาห้องสมุด บริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและหนังสือ เพื่อเพิ่มโอกาสและช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชนที่ขาดแคลน

เพราะเราเชื่อว่าการเพิ่มโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตัวเองมากขึ้น น้องๆจะมีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมกับนักเรียนที่อื่น ๆ และเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่จะมาช่วยพัฒนาประเทศ และหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างดีได้ในอนาคต


ในปีนี้จัดค่ายขึ้นที่ โรงเรียนบ้านป่าสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีเครื่องเล่นหลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยของเล่นที่เพิ่มเข้ามาจะทำด้วยยางรถยนต์เก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว ตกแต่งบริเวณโรงเรียนให้สะอาดน่าเรียน ให้ความรู้เรื่องการออมและทำกิจกรรมทางด้านวิชาการ นันทนาการและพาน้อง ๆ นักเรียนจัดบอร์ดตามหน้าห้องเรียน ช่วยคนในชุมชนพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด น่าอยู่ น่าแวะเข้าไปเยี่ยมชม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดผู้สนับสนุนที่มีความเอื้อเฟื้อบริจาคมาทำให้โครงการดำเนินไปได้จนสำเร็จและมีกำลังใจที่จะจัดค่ายครั้งต่อ ๆ ไปได้อีก ตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่ไม่มีโอกาสและขาดแคลน

 • สถานที่: โรงเรียนบ้านป่าสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สาเหตุที่จัดค่ายร่วมกับโรงเรียนนี้เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนอย่างมาก ตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญ การสนับสนุนไม่เพียงพอ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการก็เข้าถึงยาก
 • โครงการลักษณะเช่นเดียวกัน เพราะว่าจัดทำค่ายทุกปี เป็นเวลา 11 ปี และครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ซึ่งแต่ละปีก็จะไปในที่ขาดแคลน ต้องการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประชุมเพื่อเลือกโรงเรียนในการทำค่ายและจัดทำหนังสือขออนุมัติจากท่านอธิการบดี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 2. ประชุมเพื่อกำหนดระยะเวลาจัดหาเงินทุนและวันจัดค่ายจัดค่าย
 3. ระดมเงินทุน โดยจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เงินและสิ่งของสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆและออกรับบริจาคตามตลาดนัด ถนนคนเดิน
 4. จัดค่าย ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและชุมชนตามที่ได้วางแผนไว้
 5. สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดในการจัดค่ายครั้งนี้
  สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook: ค่ายการเงินสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชนครั้งที่12  ประโยชน์ของโครงการ

 1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนน่าเรียนมากขึ้นเหมือนได้โรงเรียนใหม่
 2. น้องๆนักเรียนมีสนามเด็กเล่นใหม่ที่หลากหลายขึ้นโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะ
 3. เพิ่มโอกาสให้น้องๆที่ขาดแคลนได้มีโอกาสเรียนรู้มากขึ้นจากการได้รับทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา
 4. คณะอาจารย์และนักศึกษาได้มีโอการรู้จักและร่วมกันทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกันในโรงเรียนและชุมชน
 5. น้อง ๆ นักเรียนและคนในชุมชนได้รับความรู้ เรื่องการออมและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 6. ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างพี่กับน้องของนักศึกษาและฝึกการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 7. ได้ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ที่รูจักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
 8. แสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสระเพื่อส่วนรวม ความรักใคร่ และความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

สมาชิกภายในทีม (เป็นผู้รับผิดชอบหลัก)

นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1. นายอนุวัฒน์ สืบพรม (Mr. Anuwat suebprom) เบอร์โทรศัพท์: 093-3502672
 2. นางสาวไอลดา มาโนชญ์จิต (Miss.Ilada manochjit) เบอร์โทรศัพท์: 093-2622351
 3. นางสาวสิริพร โพธิ์เวียง (Miss.Siriporn Phoweing ) เบอร์โทรศัพท์: 091-1358188
 4. นางสาววิจิตรา เนื้อทอง (Miss.Wijittra Nuethong ) เบอร์โทรศัพท์:090-2699957  
 5. นางสาววิภาวรรณ กันฮา (Miss.Wiphawan kanha) เบอร์โทรศัพท์: 081-6698727  
 6. นางสาวศุภนิตา จันทร์เพ็ชร (Miss.Supanita Chanphet ) เบอร์โทรศัพท์: 087-6534003
 7. นางสาวศิริญาภรณ์ บัวเขียว (Miss.Siriyaphorn Buakeaw ) เบอร์โทรศัพท์: 099-0406269
 8. นางสาวสุพรรณี วิสาร (Miss. Suphannee Wisan) เบอร์โทรศัพท์: 087-6698762  
 9. นางสาวชนนิกานต์ อ่อนมา ( Miss.Chonnikan Onma ) เบอร์โทรศัพท์: 087-647-6828

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายนันทพงษ์ บุญป้อง ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรสาขาการเงินเเละการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ภาคี

โรงเรียนบ้านป่าสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการปรับปรุงโรงเรียนบ้านป่าสน

10 ตุลาคม 2017

โครงการปรับปรุงโรงเรียนบ้านป่าสน รับผิดชอบโครงการ โดยค่ายการเงินสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนที่ได้รับจากการระดมทุนผ่านเว็บเทใจ 14,538 บาท ทางค่ายการเงินได้นำมาซื้อวัสดุเพื่อทำรั้ว ดังนี้

 1. ไม้รั้วเฌอร่า จำนวน 30แพค หรือ 240 แผ่น จำนวนเงิน 11,160 บาท
 2. สีรองพื้น 3 ถัง จำนวนเงิน 1,995 บาท

ขณะนี้ได้ดำเนินการประกอบรั้วติดกับกำแพงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะทาสีกำแพงโรงเรียนในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2560 

ภาพขณะทำรั้ว

จัดซื้อสี เพื่อเตรียมทาสีกำแพงโรงเรียนให้น้องๆ

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการ 

"ค่ายการเงินสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารเว็บเทใจ ที่นำช่องทางดีๆ มาให้เหล่าคนรุ่นใหม่ได้ระดมทุนทำโครงการดีๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม เว็บเทใจถือว่าเป็นเว็บการระดมทุนที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและสะดวกทันสมัย

และทางค่ายการเงินฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสบทบทุนในการพัฒนาโรงเรียนบ้านป่าสน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ในครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์เทใจ โดยการนำเงินที่ได้มาทำรั้วเฌอร่าและทำการทาสีกำแพงโรงเรียน โดยทางเรายืนยันว่าเงินทุกบาทที่ได้จากการระดมทุน ได้นำมาสมทบทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านป่าสนในครั้งนี้"

ขอเเสดงความนับถือ

นายอนุวัฒน์ สืบพรม
(ประธานค่ายการเงินฯ12)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ค่ายปรับปรุงโรงเรียนบ้านป่าสน

29 มีนาคม 2018

ค่ายการเงินสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 โดยนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมสร้างและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านป่าสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2560 ด้วยการปรับปรุงสภาพโรงเรียน เช่น สร้างรั้วโรงเรียน ทางสีรั้วโรงเรียน ทาสีอาคารเรียน ทำฝ่ายห้องสมุดและห้องดนตรีไทย มอบจักรยาน และบริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริจาคอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน รวมถึงได้พัฒนาวัดของชุมชนบ้านป่าสน ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้กิจกรรมยังได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และอาจารย์สาขาการเงินและการธนาคาร และนักเรียนและชาวบ้านชุมชนบ้านป่าสน และกิจกรรมภายในค่ายยังช่วยฝึกความอดทน ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การฝึกมีไหวพริบในการแก้ปัญหา รู้รักสามัคคี ช่วยเหลือและแบ่งปัน รู้จักเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

นักศึกษาร่วมกันปรับปรุงโรงเรียนบ้านป่าสน
ปรับโครงสร้างฝ้า เพดาน


ร่วมกันทาสีใหม่ให้อาคารเรียน


งานฝีมือช่างของชาวบ้านและเด็กนักศึกษา


ปรับปรุงสนามเด็กเล่น


ทาสี ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา

ทำให้รุ่นพี่-รุ่นน้องสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น

ช่วยกันทำอาหาร ล้างจาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

กิจกรรมของคณะอาจารย์ นักศึกษาและชาวบ้าน

การแสดงจากเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าสน

 และยังได้รับขวัญจากคุณตา คุณยาย ในพื้นที่อีกด้วย

งบประมาณ

รายรับรวมทั้งหมด 463,429 บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยมาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะครูอาจารย์และการรับบริจาค
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 412,269 บาท 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

 1. ห้องน้ำและห้องอาบน้ำไม่เพียงพอต่อจำนวนคน
 2. ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
 3. ปริมาณน้ำไม่พอที่จะอาบน้ำ
 4. ยุงเยอะ
 5. ค่าใช้จ่ายมีจำนวนเงินที่มากเกินเป้าที่ตั้งไว้

แผนการใช้เงิน


รายละเอียดจำนวนเงิน (บาท)
1.รั้วโรงเรียน 27,434
2.ห้องสมุด(ทั้งหมด) รวมทั้งหนังสือ,โต๊ะ,ชั้นวางหนังสือ20,000
3.อุปกรณ์กีฬา10,000
4.อุปกรณ์ให้ความรู้เรื่องการออมเงินแก่ชุมชน5,000
5.สีทาโรงเรียน รั้ว,อาคาร,สนามเด็กเล่น10,000
6.ซื้อยางรถยนต์เก่ามาทำสนามเด็กเล่น5,000
7.ทุนการศึกษา10,000
8.ทำสวนครัวโดยปลูกพืชยืนต้น15,000
9.ค่าธรรมเนียมเทใจดอทคอม10,243
รวมค่าใช้จ่ายประมาณการณ์112,677
*ระดมทุนผ่านเว็บไซต์เทใจดอทคอมในส่วนของรั้วโรงเรียนและทาสีรั้ว โรงเรียน อาคาร และสนามเด็กเล่น