โครงการการศึกษา

ปรับปรุงโรงเรียนบ้านป่าสน

เพิ่มโอกาสให้น้องๆในโรงเรียนและคนในชุมชุนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเรียนและการดำรงชีวิตในที่ยากลำบาก และห่างไกล ที่โรงเรียนบ้านป่าสน จังหวัดอุบลราชธานี

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านป่าสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ยอดบริจาคขณะนี้

4,538 Baht

เป้าหมาย

41,177 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 11%
16 วัน จำนวนผู้บริจาค 9

เรามีแรง แต่เราไม่มีทุน 

เราอยากช่วยโรงเรียนที่ยากไร้ เราทำอะไรได้

พวกเราเป็นนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เราจัดค่ายการเงินสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชนเพื่อมุ่งเน้นที่จะไปพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างในการเรียนรู้ของน้อง ๆ นักเรียน

กิจกรรมที่เราตั้งใจไปลงแรงครั้งนี้  คือ สนามเด็กเล่น ทาสีกำแพงรั้วโรงเรียน ทาสีอาคารอาคารเรียน พัฒนาห้องสมุด บริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและหนังสือ เพื่อเพิ่มโอกาสและช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชนที่ขาดแคลน

เพราะเราเชื่อว่าการเพิ่มโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตัวเองมากขึ้น น้องๆจะมีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมกับนักเรียนที่อื่น ๆ และเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่จะมาช่วยพัฒนาประเทศ และหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างดีได้ในอนาคต


ในปีนี้จัดค่ายขึ้นที่ โรงเรียนบ้านป่าสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีเครื่องเล่นหลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยของเล่นที่เพิ่มเข้ามาจะทำด้วยยางรถยนต์เก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว ตกแต่งบริเวณโรงเรียนให้สะอาดน่าเรียน ให้ความรู้เรื่องการออมและทำกิจกรรมทางด้านวิชาการ นันทนาการและพาน้อง ๆ นักเรียนจัดบอร์ดตามหน้าห้องเรียน ช่วยคนในชุมชนพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด น่าอยู่ น่าแวะเข้าไปเยี่ยมชม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดผู้สนับสนุนที่มีความเอื้อเฟื้อบริจาคมาทำให้โครงการดำเนินไปได้จนสำเร็จและมีกำลังใจที่จะจัดค่ายครั้งต่อ ๆ ไปได้อีก ตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่ไม่มีโอกาสและขาดแคลน

 • สถานที่: โรงเรียนบ้านป่าสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สาเหตุที่จัดค่ายร่วมกับโรงเรียนนี้เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนอย่างมาก ตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญ การสนับสนุนไม่เพียงพอ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการก็เข้าถึงยาก
 • โครงการลักษณะเช่นเดียวกัน เพราะว่าจัดทำค่ายทุกปี เป็นเวลา 11 ปี และครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ซึ่งแต่ละปีก็จะไปในที่ขาดแคลน ต้องการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประชุมเพื่อเลือกโรงเรียนในการทำค่ายและจัดทำหนังสือขออนุมัติจากท่านอธิการบดี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 2. ประชุมเพื่อกำหนดระยะเวลาจัดหาเงินทุนและวันจัดค่ายจัดค่าย
 3. ระดมเงินทุน โดยจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เงินและสิ่งของสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆและออกรับบริจาคตามตลาดนัด ถนนคนเดิน
 4. จัดค่าย ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและชุมชนตามที่ได้วางแผนไว้
 5. สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดในการจัดค่ายครั้งนี้
  สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook: ค่ายการเงินสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชนครั้งที่12  ประโยชน์ของโครงการ

 1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนน่าเรียนมากขึ้นเหมือนได้โรงเรียนใหม่
 2. น้องๆนักเรียนมีสนามเด็กเล่นใหม่ที่หลากหลายขึ้นโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะ
 3. เพิ่มโอกาสให้น้องๆที่ขาดแคลนได้มีโอกาสเรียนรู้มากขึ้นจากการได้รับทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา
 4. คณะอาจารย์และนักศึกษาได้มีโอการรู้จักและร่วมกันทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกันในโรงเรียนและชุมชน
 5. น้อง ๆ นักเรียนและคนในชุมชนได้รับความรู้ เรื่องการออมและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 6. ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างพี่กับน้องของนักศึกษาและฝึกการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 7. ได้ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ที่รูจักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
 8. แสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสระเพื่อส่วนรวม ความรักใคร่ และความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

สมาชิกภายในทีม (เป็นผู้รับผิดชอบหลัก)

นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1. นายอนุวัฒน์ สืบพรม (Mr. Anuwat suebprom) เบอร์โทรศัพท์: 093-3502672
 2. นางสาวไอลดา มาโนชญ์จิต (Miss.Ilada manochjit) เบอร์โทรศัพท์: 093-2622351
 3. นางสาวสิริพร โพธิ์เวียง (Miss.Siriporn Phoweing ) เบอร์โทรศัพท์: 091-1358188
 4. นางสาววิจิตรา เนื้อทอง (Miss.Wijittra Nuethong ) เบอร์โทรศัพท์:090-2699957  
 5. นางสาววิภาวรรณ กันฮา (Miss.Wiphawan kanha) เบอร์โทรศัพท์: 081-6698727  
 6. นางสาวศุภนิตา จันทร์เพ็ชร (Miss.Supanita Chanphet ) เบอร์โทรศัพท์: 087-6534003
 7. นางสาวศิริญาภรณ์ บัวเขียว (Miss.Siriyaphorn Buakeaw ) เบอร์โทรศัพท์: 099-0406269
 8. นางสาวสุพรรณี วิสาร (Miss. Suphannee Wisan) เบอร์โทรศัพท์: 087-6698762  
 9. นางสาวชนนิกานต์ อ่อนมา ( Miss.Chonnikan Onma ) เบอร์โทรศัพท์: 087-647-6828

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายนันทพงษ์ บุญป้อง ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรสาขาการเงินเเละการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ภาคี

โรงเรียนบ้านป่าสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค


รายละเอียดจำนวนเงิน (บาท)
1.รั้วโรงเรียน 27,434
2.ห้องสมุด(ทั้งหมด) รวมทั้งหนังสือ,โต๊ะ,ชั้นวางหนังสือ20,000
3.อุปกรณ์กีฬา10,000
4.อุปกรณ์ให้ความรู้เรื่องการออมเงินแก่ชุมชน5,000
5.สีทาโรงเรียน รั้ว,อาคาร,สนามเด็กเล่น10,000
6.ซื้อยางรถยนต์เก่ามาทำสนามเด็กเล่น5,000
7.ทุนการศึกษา10,000
8.ทำสวนครัวโดยปลูกพืชยืนต้น15,000
9.ค่าธรรมเนียมเทใจดอทคอม10,243
รวมค่าใช้จ่ายประมาณการณ์112,677
*ระดมทุนผ่านเว็บไซต์เทใจดอทคอมในส่วนของรั้วโรงเรียนและทาสีรั้ว โรงเรียน อาคาร และสนามเด็กเล่น


บริจาคให้
ปรับปรุงโรงเรียนบ้านป่าสน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน