project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

ปั่นปันกัน 2021 by Whisky for Charity

โครงการปั่นปันกัน 2021 เกิดจากการรวมตัวของตัวแทนนักกีฬาจากกลุ่มวิสกี้ทีม เพื่อจัดกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกล จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ โดยระหว่างเส้นทางจะผ่าน 9 จังหวัด รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 1,00 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนมอบมื้ออาหารที่ถูกหลักโภชนาการ จำนวน 240,000 มื้อ ให้แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 600 คน ตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับ FOOD FOR GOOD และเทใจดอทคอม อีกจำนวน 6 โรงเรียน

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ย. 2564 ถึง 12 ธ.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กรุงเทพ - เชียงใหม่ - ลำปาง

ยอดบริจาคขณะนี้

413,934 บาท

เป้าหมาย

2,000,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 21%
7 วัน จำนวนผู้บริจาค 125

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากประเทศไทยมีเด็กในพื้นที่ห่างไกลจำนวนมาก ที่ประสบปัญหาขาดสารอาหาร และไม่ได้รับโภชนาการตามหลักที่ถูกต้อง ทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดสรรมื้ออาหารตามโภชนาการที่ดี ในกรณีนี้จึงมีเด็กมากกว่า 2.9 ล้านคนในประเทศไทย คิดเป็น 1 ใน 3 ของเด็กอายุ 6 - 14 ปี มีภาวะทุพโภชนาการ หรือภาวะที่ร่างกายรับสารอาหารไม่สมดุล (อ้างอิงข้อมูล : 2563 , เด็กทุพโภชนาการ Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข และจำนวนประชากรจากสำนักสถิติแห่งชาติ ) 

จากข้อมูลกรมอนามัย ปี 2558 เด็กชนบทมีโอกาสขาดสารอาหารมากกว่าเด็กในเมือง ส่งผลให้การเจริญเติบโต และพัฒนาการทางสมองไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ปิดกั้นอนาคตที่สดใสอย่างที่พวกเขาสมควรได้รับ แม้ปัจจุบันทางกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษา จำนวน 20 บาทต่อคน แต่ยังมีโรงเรียนอีกจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาซับซ้อน ผลกระทบจึงตกที่เด็กในพื้นที่ห่างไกลทั้งหมด 

ทั้งนี้ในปี 2564 วิสกี้ทีม หนึ่งในทีมไตรกีฬาของประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดสารอาหารตามโภชนาการที่ดีของเด็กในพื้นที่ห่างไกล จึงรวมตัวกันจัดโครงการ ปั่นปันกัน 2021 เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกลจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่ โดยมีสมาชิกหลักในทีมร่วมกิจกรรมปั่นทางไกลในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
 1. Rujirapun Juangroongruangkit (Mook)/ รุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ (มุก)
 2. Thomas Tapken /โทมัส แท็ปเคน (โทมัส)
 3. Montree Saenwiangchan / มนตรี แสนเวียงจันทร์ (ลุงมน)
 4. Jiraksa Ratjatawan (Niu) / จิรักษา รัชตะวรรณ (นิว)
 5. Pojcharaphol vimolchalao (Peter) / พชรพล วิมลเฉลา (ปีเตอร์)
 6. Dittha Chirasiriworaphat (Mark) / ดิษย์ฐา จิราศิริวรภัทร (มาร์ค)


เป้าหมายของโครงการ คือ เพื่อระดมทุนให้กับโครงการ FOOD FOR GOOD มอบมื้ออาหารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโภชนาการที่ครบถ้วน 240,000 มื้อแก่เด็ก 600 คน ใน 6 โรงเรียนตลอดระยะเวลา 2 ปี เพราะโภชนการที่ดีเป็นพื้นฐานของสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเส้นทางการปั่นของแต่ละจังหวัดให้ออกมาร่วมปั่น เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกาย

โครงการปั่นปันกัน 2021 ร่วมกับ FOOD FOR GOOD ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ และเทใจดอทคอม จะนำทุนที่ได้ไปจัดสรรเพื่อดูแลเด็กๆ ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโภชนาการที่ดี รวมถึงเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ในด้านโภชนาการต่างๆ ให้บุคลากรในโรงเรียน โดยจะเพิ่มจำนวนโรงเรียนอีก 6 โรงเรียน เพื่อมอบทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนการพัฒนาต่างๆ ดังต่อไปนี้


 • GOOD FOOD สนับสนุนมื้ออาหารให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีสารอาหารที่ครบถ้วน หลากหลายและมีปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายรวม ทั้งมีภาวะโภชนาที่ดีตลอดระยะเวลา 2 ปี เพื่อลดจำนวนเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ
 • GOOD KNOWLEDGE ไม่ใช่เพียงเด็กที่จะได้รับการดูแล ครูจะได้รับการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ จัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยตลอดโครงการจะได้รับคำปรึกษาจากนักโภชนาการโดยตรง ช่วยให้ครูสามารถส่งต่อความรู้ให้บุคลากรสู่รุ่นต่อไปได้
 • GOOD FARM เพื่อความยั่งยืนของแหล่งอาหาร ทางเราสนับสนุนแหล่งอาหารที่ปลอดภัย เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อนำมาปรุงอาหาร จัดสร้างโรงเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดกองทุนหมุนเวียน สร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลแบบระยะยาว
 • GOOD HEALTH ในระหว่างดำเนินโครงการ ทาง FOOD FOR GOOD ติดตามภาวะโภชนาการเด็กทั้งโรงเรียน และทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มเด็กที่มี “ภาวะทุพโภชนาการ” และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง พร้อมทำงานเชื่อมต่อกับสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งหมด

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

FOOD FOR GOOD จะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีปัญหา ดังนี้

 • โรงเรียนที่มีเด็กภาวะทุพโภชนาการ มากกว่า 15 %
 • โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีเด็กจำนวนน้อย ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
 • โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล การเข้าถึงยากลำบาก มีค่าใช้จ่ายสูงในการนำวัตถุดิบไปที่หมาย
 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสที่ ไม่ได้รับงบประมาณค่าอาหารทางโรงเรียนต้องการจัดให้เด็กทุกคนได้ ทานอาหาร งบประมาณค่าอาหารต่อคน จึงอยู่เฉลี่ย 9 - 15 บาทต่อมื้อ

การระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้เด็กๆ ได้รับโภชนาการที่เต็มเปี่ยม เพื่อสร้างรากฐานชีวิตที่ดีให้กับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีต่อไปในอนาคต

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เด็กจำนวน 600 คนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ผ่านการบริหารจัดการจาก FOOD FOR GOOD โดยเงินที่ผ่านระดมทุนในครั้งนี้จะสนับสนุนมื้ออาหารได้จำนวน 240,000 มื้ออาหาร ตลอดระยะเวลา 2 ปี
 2. ขยายโรงเรียนในการดูแลของ FOOD FOR GOOD ไปอีก 6 โรงเรียน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนให้มีโครงการเกษตรปลอดภัยและกองทุนหมุนเวียน
 3. บุคลากรหรือครูในโรงเรียน จำนวน 24 คน ได้รับการเสริมความรู้ด้านการจัดการอาหาร และโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน เพื่อสามารถจัดโภชนาการที่ดีให้เด็กอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

Whisky Team


Facebook: https://www.facebook.com/whiskyforcharity/
Website: https://www.instagram.com/whiskyteamtriathlon/

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปันน้ำใจ และสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านเทใจดอทคอม โดยทุกยอดบริจาค 1,000 บาทขึ้นไป ทางโครงการมีของที่ระลึกมอบให้ 

 • 1,000 บาท จะได้รับหนังสือที่ระลึก
 • 2,000 บาท จะได้รับหนังสือและเสื้อที่ระลึก
ตัวอย่างหนังสือที่ระลึก

ตัวอย่างเสื้อที่ระลึก

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 กองทุนอาหารให้โรงเรียนที่ห่างไกล เพื่อช่วยเหลือเรื่องโภชนาการเด็ก โดยดำเนินการตั้งแต่ สบทบทุนค่าอาหารแก่โรงเรียน, กระบวนการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการของบุคลากรในโรงเรียน, กองทุนหมุนเวียนด้านการเกษตร จำนวน 5 โรงเรียน ขนาดไม่เกิน 80 คน โรงละ 300,000 บาท * 5 โรงเรียน 1,500,000.00
2 กองทุนอาหารให้โรงเรียนที่ห่างไกล เพื่อช่วยเหลือเรื่องโภชนาการเด็ก โดยดำเนินการตั้งแต่ สบทบทุนค่าอาหารแก่โรงเรียน, กระบวนการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการของบุคลากรในโรงเรียน, กองทุนหมุนเวียนด้านการเกษตร จำนวน 1 โรงเรียน ขนาดไม่เกิน 200 คน โรงละ 500,000 บาท * 1 โรงเรียน 500,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
2,000,000.00

ยอดระดมทุน
2,000,000.00

บริจาคให้
ปั่นปันกัน 2021 by Whisky for Charity

จำนวนเงิน

กรุณาเลือก Size เสื้อที่ต้องการ

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน