project เด็กและเยาวชน

ปัน "ร้อย" ได้ "ร้าน"

เงินร้อยสร้างร้าน เงินล้านสร้างโอกาส ด้วยเงินเพียง 500 บาทของคุณ จะเปลี่ยนเป็น 500 ทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาสต่อปี มาร่วมปันเงินร้อยเพื่อสร้างร้าน "ปันกัน" สาขาใหม่ ที่สร้างกำไรเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ ที่ขาดโอกาสกัน

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ร้านปันกัน จ. กรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

221,128 บาท

เป้าหมาย

957,300 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 23%
จำนวนผู้บริจาค 135

สำเร็จแล้ว

เราขอชวนคุณมาเป็น 1,915 คนแรกที่มาร่วมลงขันสร้างร้านปันกัน สาขาใหม่ด้วยกัน
ผลกำไรที่คุณจะได้รับปัน คือ อนาคตของเด็กขาดโอกาสจำนวนมากที่จะได้ไปโรงเรียน ลดความแร้นแค้นของชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ชุมชน และของชาติต่อไปในอนาคต

คำถาม : 500 บาท จะเปลี่ยนเป็น 500 ทุนได้อย่างไร ?

คำตอบ : ในแต่ละปีร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ใน 1 สาขาสามารถระดมทุนได้เฉลี่ย 3.5 ล้านบาท เงินที่ระดมได้ใช้เป็นทุนการศึกษา ทุนละ 7,000 บาท ต่อปี หากเราสร้างร้านปันกันสาขานี้สำเร็จ เราจะมีทุนการศึกษาสำหรับเด็ก 500 ทุน ต่อปี หากร้านเปิด 10 ปี ก็จะมีทุนถึง 5,000ทุน !!

คำถาม : ระดมทุนได้จริง?

คำตอบ : ร้านปันกัน เปิดดำเนินการเพื่อระดมทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาสมาแล้ว 19 ปี โดยในปี 2561 ระดมได้ 7,628 ทุน ถ้าเพิ่มร้านปันกันขึ้นมาอีก 1 ร้านเราก็จะมีทุนเพิ่มอีกเฉลี่ยปีละ 500 ทุน แต่ตัวเลขนี้ก็ยังไม่พอ

คำถาม : ไม่พออย่างไร?

คำตอบ : แต่ละปีมีเด็กขาดโอกาสสมัครขอทุนมาเป็นจำนวนมาก ในปี 2561 ที่ผ่านมามีเด็กสมัครมาถึง 3,000 กว่าคน แต่มูลนิธิฯ ระดมทุนจากร้านปันกันและเงินบริจาคอื่นๆ ให้น้องได้เรียนเพียง 1,100 คน นั่นหมายถึงมีเด็กไม่ต่ำกว่าพันคนที่ขาดโอกาสได้เรียนต่อ ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้อาจจะไม่ใช่แค่ตัวเด็กหรือครอบครัว แต่ยังส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมไทยที่จะขาดพลเมืองคุณภาพไปอย่างน่าเสียดาย


จากแนวคิด "การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืน" ทำให้เกิดแคมเปญที่มีชื่อว่า "ปันร้อยได้ร้าน" อีกหนึ่งโครงการเพื่อเป็นต้นแบบการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพราะเราเชื่อว่า "ถ้ามีสาขาของร้านปันกันเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ โอกาสที่เด็กขาดโอกาสจะได้รับทุนการศึกษายิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น" ซึ่งครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นผู้ให้ที่มากกว่าเดิม เพราะนอกจากการเปิดรับบริจาคสิ่งของสภาพดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาแปรเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาแล้ว เราจะเปิดรับการระดมทุนเพื่อสร้าง ร้านปันกัน ที่ทุกคนร่วมสร้างเป็นสาขาแรก

มาร่วมกันปัน  "เงินร้อยสร้างร้าน เงินล้านสร้างโอกาส" กันเถอะ

ประโยชน์ของโครงการ

  1. สร้างการมีส่วนร่วมทางสังคม เรื่องการแบ่งปัน อย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม
  2. ผลลัพธ์สู่มูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา แก่เด็กขาดโอกาสทั่วประเทศ
  3. ก่อให้เกิดรูปแบบการขยายผลสู่สังคม ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ ได้สร้างจิตสำนึกในการแบ่งปัน โดยผ่านร้านปันกัน ในรูปแบบการแบ่งปัน ทุนทรัพย์ และ สิ่งของ ปลายทางทั้งหมดที่ได้เป็นทุนการศึกษา ให้กับเด็กขาดโอกาสทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  • ปัน "ร้อย" ได้ "ร้าน" ระดมทุนผ่านเทใจดอทคอม ช่วงระยะเวลา 4 กันยายน 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563
  • พบปัน "ร้อย" ได้ "ร้าน"ในงานGood Society Expo 10-13 ตุลาคม 2562 โซน Eden 2 
  • ออกแบบตกแต่งร้าน
  • ชวนทุกคนร่วมเปิดร้านปันกันสาขาแรกที่คนไทยมีส่วนร่วม

สมาชิกภายในทีม

ฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ - กรรมการผู้จัดการ
สุทิสา พุ่มประดล - งานขยายธุรกิจและแฟรนส์ไซส์ 
สุธีตา ชุณหรัศมิ์ - งานบริหารร้านปันกันและภาคีเครือข่าย  
สดุดี ชลิตเรืองกุล - งานสื่อสารและพัฒนาสัมพันธ์ 
จิรวรรณ สุดแสวง - งานภาคีเครือข่ายและกิจกรรมสัญจร  
ปรเมศร์ เศษรินทร์ - งานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ 

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนราคาต่อหน่วยจำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าออกแบบตกแต่ง60 ตร.ม.14,000840,000
2. ค่าอุปกรณ์แคชเชียร์ 

57,300
3. ค่าอุปกรณ์ประจำร้าน 

30,000
4.ค่าประชาสัมพันธ์

30,000
รวมทั้งสิ้น 

957,300

(รวมค่าดำเนินการเทใจ 10%เป็นเงินโดยประมาณ 95,730 บาท)

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้