project โควิด-19 เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม

ร่วมส่งพลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า ฝ่าวิกฤติโควิค-19 ช่วยหาอุปกรณ์ให้ลูกๆ ของผู้พิทักษ์ป่าได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์

ระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้กับลูกของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถเรียนออนไลน์ได้ตามปกติในช่วงวิกฤตโควิด-19

ระยะเวลาโครงการ 06 ส.ค. 2564 ถึง 31 ต.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

80,455 บาท

เป้าหมาย

343,200 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 23%
15 วัน จำนวนผู้บริจาค 101

ระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้กับลูกของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถเรียนออนไลน์ได้ตามปกติในช่วงวิกฤตโควิด-19

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ผู้พิทักษ์ป่า หนึ่งในผู้ปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่ทำงานแทบไม่มีวันหยุด แม้ในยามการระบาดของโควิด-19 ยามที่หลายหน่วยงานอาจต้อง Work from home แต่สำหรับผู้พิทักษ์ป่า พวกเขายังต้องออกลาดตระเวน เฝ้าระวังภัยคุกคามจากคนที่จ้องจะอาศัยช่วงเวลานาทีทองที่โควิดระบาด ลักลอบเข้ามาล่าสัตว์-ตัดไม้ แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศ หรือแม้แต่ลักลอบนำแรงงานต่างชาติผ่านแดนตามช่องทางธรรมชาติอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นการนำไปสู่การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้นจนมิอาจควบคุมได้ การลาดตระเวนโดยเฉพาะบริเวณชายแดนจึงต้องกระทำอย่างเข้มแข็งมากขึ้นในช่วงเวลานี้ หากแต่เมื่อเขาทำหน้าที่พิทักษ์ไพร ใจก็ห่วงครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะลูก ๆ ที่ยามนี้ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ต้องหยุดอยู่บ้านและเรียนออนไลน์ อุปกรณ์ การเรียนออนไลน์ ซึ่งได้แก่ แท๊บเล็ต และมือถือ กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ของเด็ก ๆ ลูกป่าไม้ จะดีแค่ไหนหากพี่ ๆ ลุง ป้า น้า อา ในเมือง ช่วยกันแบ่งปันให้เด็ก ๆ ลูกของผู้พิทักษ์ป่า ได้มีอุปกรณ์ใช้ในการเรียนออนไลน์

ทั้งนี้จากการสำรวจมีผู้พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ต้องการ  ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้กับลูกๆ เบื้องต้นมีจำนวนไม่น้อยกว่า 153 ราย ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ที่มีรายได้น้อย เงินเดือน 9,000 – 15,000 บาท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการลาดตระเวนหรือทำงาน ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่ามาไม่น้อยกว่า 5 ปี ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนเสี่ยงภัย พื้นที่ป่าห่างไกลทุรกันดาร มีบุตรอยู่ในวัยเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทำให้ต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ แต่มีความขัดสนในการหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ลูกมีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป และมีความประพฤติที่ดี โดยมีคำรับรองความประพฤติจากคุณครูผู้ดูแล ฯลฯ เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งเป้นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ลดภาระและความกังวลเกี่ยวกับครอบครัว สามารถมีกำลังใจในการลาดตระเวนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าไว้ให้คนไทยต่อไป อย่งมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. สำรวจผู้พิทักษ์ป่าที่ทำงานในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19 ลูกต้องหยุดอยู่บ้านและเรียนออนไลน์ แต่ขัดสนเรื่องอุปกรณ์ไม่สามารถจัดหาเองได้เนื่องจากมีรายได้น้อย เก็บข้อมูลต่าง ๆ เก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งผู้ปกครองและเด็ก เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ (เก็บข้อมูลก่อนเขียนโครงการแล้ว เบื้องต้นพบมี 153 รายที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ)
2. ประชาสัมพันธ์ และระดมทุนสนับสนุนโครงการ
3. จัดหาแท็บเล็ตและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์ และการศึกษาค้นคว้าผ่านโลกอินเตอร์เน็ต
4. ส่งมอบแท็บเล็ตและอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้พิทักษ์ป่าทำงานอยู่ 
5. ติดตามการเรียนออนไลน์ของเด็ก ๆ และผลการเรียนในเทอมถัดไป
6. จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

โครงการใครรักป่ายกมือขึ้น  คุณดารณีนุช ปสุตนาวิน และกลุ่มกลุ่มศิลปิน ดารา นักแสดง  ที่เคยร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่า
ชมรมด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าต่าง ๆ 
หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 201 แห่ง 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าจัดซื้อแท็บเล็ต ที่สามารถใส่ซิมได้ ราคาประหยัด (เครื่องละ ไม่เกิน 4,500 บาท) 60 เครื่อง 270,000.00
2 ค่าซิมการ์ดและ ค่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ต เครื่องละ 600 บาท 60 ชุด 36,000.00
3 ค่าจัดส่งพัสดุ ค่ากล่องและวัสดุห่อหุ้ม (กล่องละ 100 บาท) 60 กล่อง 6,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
312,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
31,200.00

ยอดระดมทุน
343,200.00

บริจาคให้
ร่วมส่งพลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า ฝ่าวิกฤติโควิค-19 ช่วยหาอุปกรณ์ให้ลูกๆ ของผู้พิทักษ์ป่าได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน