project เด็กและเยาวชน

โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น

สนับสนุนค่าหนังสือเพื่อบริจาคให้กับเด็กๆ ตามโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ภายใต้ “โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น” โดยให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเลือกหนังสือคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่สำคัญต้องเหมาะสมกับช่วงวัย และตรงใจ อยากอ่าน อันจะส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมรักการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาโครงการ 1 ก.พ. ถึง 30 เม.ย. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

79,075 บาท

เป้าหมาย

693,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 11%
จำนวนผู้บริจาค 99

สำเร็จแล้ว

สนับสนุนค่าหนังสือเพื่อบริจาคให้กับเด็กๆ ตามโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ภายใต้ “โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น” โดยให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเลือกหนังสือคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่สำคัญต้องเหมาะสมกับช่วงวัย และตรงใจ อยากอ่าน อันจะส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมรักการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

    ปัญหาของการส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ด้อยโอกาส คือการขาดแคลน “หนังสือ” ถือเป็นหัวใจสำคัญ เป็นสื่อการอ่านที่ราคาถูก ใช้งานง่าย แม้กระนั้นในพื้นที่ด้อยโอกาสก็ยังไม่สามารถจัดหาด้วยตนเองได้ ไม่เพียงเท่านั้น หนังสือที่มาถึงพื้นที่ด้อยโอกาสส่วนใหญ่มักได้มาจากการรับบริจาคหนังสือที่ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถนำมาอ่านได้ และไม่ตรงกับความต้องการของเด็กแต่ละช่วงวัย จากสถิติร้อยละของเด็กเล็กที่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน จำแนกตามการซื้อหนังสือเฉพาะที่เป็นรูปเล่มหนังสือให้เด็กเล็กในรอบปีที่แล้ว และผู้เลือกหนังสือ พ.ศ. 2561 ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เลือกให้ ร้อยละ 55.3 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) จึงไม่น่าแปลกใจที่เด็กๆ จะไม่สนใจการอ่าน และทำให้เสียโอกาสในการเรียนรู้จากการอ่าน

    จึงเป็นที่มาของการรณรงค์เปลี่ยนทัศนคติในการบริจาคหนังสือในชื่อ “โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น” ด้วยแนวคิดสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กเยาวชนได้มีโอกาสในการเลือกหนังสือคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่สำคัญต้องเหมาะสมกับช่วงวัย และตรงใจ อยากอ่าน อันจะส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมรักการอ่าน ผ่านการกิจกรรมหนังสือตรงใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. กิจกรรมหนังสือตรงใจ โดยการมอบโอกาสให้โรงเรียนและชุมชน ได้เลือกหนังสือที่ตรงใจและอยากอ่าน ภายในงานหนังสือที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นผู้จัดงาน สำหรับช่วงโควิดที่ผ่านมาจะทำการส่งรายชื่อหนังสือไปให้เด็กๆเลือก จากนั้นทำการจัดซื้อและส่งหนังสือไปยังโรงเรียนต่อไป โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีประเภทหลากหลายแตกต่างกัน และให้ความร่วมมือในการประเมินผลได้

2. กิจกรรม “๑ คนชวนอ่าน ล้านคนตื่นรู้” การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ โดยผู้มีความโดดเด่นด้านส่งเสริมการอ่าน
เพื่อยกย่องเชิดชู และให้กำลังใจ เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นอยากทำตาม และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนำผลให้เป็นที่รับรู้ในคนหมู่มากและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการที่จะเข้าร่วม

3. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจและหาทุนดำเนินกิจกรรม โดยการออกบูธ
ประชาสัมพันธ์ภายในงานหนังสือที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นผู้จัดงาน และใน Social Media

4. ประเมินผลกิจกรรม จากรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียนและชุมชน

5. ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนและชุมน และให้คำแนะนำ

6. งบประมาณ งบประมาณการจัดซื้อหนังสือได้มาจากการระดมทุนและบริจาค


ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

ติดต่อประสานงาน 02-954-9560

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 การสนับสนุนหนังสือให้โรงเรียนที่ขาดแคลน ภายในงานแสดงหนังสือต่างๆ 42 แห่ง 630,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
630,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
63,000.00

ยอดระดมทุน
693,000.00