โครงการอื่นๆ

"โอกาส” งานสำหรับผู้พ้นโทษ

“โอกาส” พื้นที่ที่จะให้ผู้พ้นโทษทุกคนกลับใจ ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่ถูกต้อง ด้วยการใช้ความรู้ความสามารถประกอบอาชีพและประพฤติตนในทางที่ถูกต้องอีกครั้ง เราอยากชวนคุณมอบ “โอกาส” ให้กับผู้พ้นโทษ 20 คน เข้าร่วมการอบรมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพภายใน

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ยอดบริจาคขณะนี้

32,575 บาท

เป้าหมาย

120,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 27%
14 วัน จำนวนผู้บริจาค 28

ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังมากกว่า 350,000 คน เมื่อรับโทษและถูกปล่อยตัว มีอัตราการกระทำผิดซ้ำ 23.74% ส่วนหนึ่งของปัญหาการทำผิดซ้ำคือ ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และหาเลี้ยงตัวเองในวิถีสุจริตได้

โครงการ “โอกาส” มีจุดมุ่งหมายให้ผู้พ้นโทษมีงานทำเลี้ยงชีพตัวเองได้อย่างยั่งยืน และลดการทำผิดซ้ำ เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยมากขึ้น โดยเปิดรับสมัครผู้พ้นโทษที่สนใจเข้าโครงการ ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมฟื้นฟูศักยภาพภายใน ปรับทัศนคติ พร้อมสำหรับการทำงาน ก่อนส่งต่อให้กับนายจ้างที่สนใจให้โอกาสในการทำงานกับกลุ่มคนเหล่านี้


“โอกาส" ร่วมมือกับ อาจารย์/วิทยากร/กระบวนกร จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้ต้องขัง ได้จัดการอบรมศักยภาพผู้พ้นโทษภายใน ก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบการทำงานในสังคม

การอบรมจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา  มีผู้พ้นโทษสนใจเข้าร่วมอบรม 6 คน

ผลของการอบรมครั้งนั้น

: ผู้พ้นโทษมีงานทำ 4 คน และอีก 2 คน มีคดีติดค้างต้องกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป 

: ทุกคนบอกกับพวกเราว่า ความคิดเปลี่ยน ความรู้สึกเปลี่ยน มีความมั่นใจ และเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้  

 ผู้ผ่านการอบรม 

คนเรา ถ้าเคยทำอะไรผิดพลาดในชีวิต คงไม่ใช่ทุกครั้งที่เราได้โอกาสเริ่มต้นใหม่ 

ขอให้ทุก “โอกาส” ที่เกิดขึ้นที่นี่ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโอกาสดีๆในชีวิตของทุกคนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นผู้รับ หรือผู้ให้ก็ตาม

ครั้งนี้เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษ 20  คนนี้ได้ร่วมการอบรมกับเรา โดย

 1. เปิดรับสมัครผู้พ้นโทษที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง  วันที่ 30 เมษายนเพื่อเข้าร่วมการอบรม
 2. ขณะเดียวกัน เราก็เปิดรับผู้ประกอบการที่สนใจให้โอกาสรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน (ปัจจุบัน มีองค์กรให้ความสนใจ 8 องค์กร)
 3. จัดการอบรม ที่ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (7-10 พฤษภาคม 2562)
 4. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook : OKASThailand


ประโยชน์ของโครงการ

 1. ผู้พ้นโทษมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงชีพ และปรับตัวเข้าสู่ระบบการทำงานได้อย่างเป็นปกติ
 2. ลดปัญหาการทำผิดซ้ำ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้พ้นโทษรายอื่นๆ
 3. กระตุ้นองค์กรให้เปิดโอกาสแก่ผู้พ้นโทษ และเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อการจ้างผู้พ้นโทษมาทำงาน
 4. สามารถประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินกระบวนการฟื้นฟูได้ เพื่อพัฒนารูปแบบในการอบรมในครั้งต่อไป

สมาชิกในทีม

สมิหรา ทันต์เจริญกิจ : Thancharoenkit@yahoo.com

ปทุมรัตน์ อินทรพงษ์ : ying.in19@gmail.com

ภาคี

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการ

ค่าใช้จ่าย (บาท)

1. หมวดที่ 1 ค่ากระบวนกร / วิทยากรพิเศษ / เจ้าหน้าที่ จำนวน 8 ท่าน ตลอด 4 วัน

44,800

2. หมวดที่ 2 ค่าอาหาร และที่พักของผู้เข้าร่วมโครงการ ( 4วัน )

 • ค่าอาหาร 3 มื้อ จำนวนทั้งสิ้น 15 มื้อ สำหรับ 30 คน (เฉลี่ย 80 บาท/คน มื้อ)
 • ค่าเบรกของว่าง เช้า - บ่าย จำนวนทั้งสิ้น 8 เบรก สำหรับ 30 คน (เฉลี่ย 35 บาท/คน/มื้อ)
 • ค่าน้ำดื่ม 400 ขวด

46,4003. ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าอบรม 20 คน รวม 12 ห้อง จำนวน 3 คืน (ห้องละ 800 บาท)

28,800 

รวมเป็นเงิน

120,000

(รวมค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจเป็นเงินโดยประมาณ  12,000 บาท)

บริจาคให้
"โอกาส” งานสำหรับผู้พ้นโทษ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน