project ภัยพิบัติ

มอบระบบสื่อสารทางไกล ช่วยแพทย์พยาบาลปลอดภัยจากเชื้อโควิดในโรงพยาบาล 20 แห่ง ทั่วประเทศ

แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ คือผู้ที่ต้องรับศึกหนักที่สุดในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด-19 เพราะมีความเสี่ยงสูงจากการดูแลผู้ติดเชื้อ มีหลายกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องถูกกักตัว ทำให้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำกัดอยู่แล้ว ต้องทำงานหนักขึ้นอีกหลายเท่า เราทุกคนสามารถช่วยพวกเขาได้ ด้วยการร่วมสมทบทุนซื้อระบบสื่อสารทางไกล “ไข่ต้ม Hospital” เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ด้วยการเว้นระยะห่างจากคนไข้ และลดการสัมผัสใกล้ชิด ในโรงพยาบาลเป้าหมาย 20 แห่ง ทั่วประเทศ

ระยะเวลาโครงการ ส่งมอบวันที่ 10 ส.ค. 2564 ถึง 25 ส.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

145,035 บาท

เป้าหมาย

2,049,300 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 7%
12 วัน จำนวนผู้บริจาค 232

แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ คือผู้ที่ต้องรับศึกหนักที่สุดในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด-19 เพราะมีความเสี่ยงสูงจากการดูแลผู้ติดเชื้อ มีหลายกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องถูกกักตัว ทำให้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำกัดอยู่แล้ว ต้องทำงานหนักขึ้นอีกหลายเท่า เราทุกคนสามารถช่วยพวกเขาได้ ด้วยการร่วมสมทบทุนซื้อระบบสื่อสารทางไกล “ไข่ต้ม Hospital” เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ด้วยการเว้นระยะห่างจากคนไข้ และลดการสัมผัสใกล้ชิด ในโรงพยาบาลเป้าหมาย 20 แห่ง ทั่วประเทศ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีการแพร่กระจายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก หากยังไม่สามารถช่วยกันควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ จำนวนผู้ป่วยสะสมจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จนเกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขของชาติที่จะรับมือดูแลได้มีรายงานว่า

บุคคลากรทางการแพทย์ที่มีการติดเชื้อ หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องรับการรักษาตัว หรือถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยเฉพาะพยาบาลมีจำนวนเฉลี่ยโรงพยาบาลละ 20-30 คน เฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลที่ต้องกักตัวพยาบาล 17 แห่ง และโรงพยาบาลที่มีพยาบาลถูกกักตัวมากที่สุด มีจำนวนถึง 78 คน ทำให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งขาดแคลนกำลังคนมากยิ่งขึ้น สัดส่วนในการดูแลผู้ป่วย จากเดิมพยาบาล 1 คนต่อผู้ป่วย 20 เตียง ต้องเพิ่มเป็นพยาบาล 1 คนต่อผู้ป่วยในบางแห่งถึง 100 เตียง ข้อมูลอ้างอิงจากแพทยสภา วันที่ 29 เม.ย. 64
เพื่อเป็นการช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นทัพหน้า บริษัทโอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้พัฒนานวัตกรรม “ระบบสื่อสารทางไกลไข่ต้ม Hospital” อุปกรณ์ที่จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการเว้นระยะห่างจากผู้ป่วย และลดการสัมผัสใกล้ชิด เช่นการซักประวัติผู้ป่วยหรือติดต่อสื่อสารระหว่างรักษาตัว เป็น CCTV ในการมอนิเตอร์คนไข้ อีกทั้งยังช่วยเชื่อมต่อการทำงานและการสื่อสารของบุคลากรทางการแพทย์ในแผนกต่างๆ ให้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับผู้ป่วยก็สามารถติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ได้ง่ายและสะดวกขึ้น
ที่ผ่านมาเราได้มีส่งต่อการ “ระบบสื่อสารทางไกลไข่ต้มHospital” และได้ถูกนำไปใช้งานในห้องฉุกเฉิน, ห้องแยกโรค, ห้อง/เต๊นท์ Negative, หอผู้ป่วยรวม, ห้องผ่าตัด, หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU), โรงพยาบาลสนาม ฯลฯ อยู่กว่า 80โรงพยาบาลทั่วประเทศขั้นตอนการดำเนินโครงการ

บริษัทโอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะนำงบประมาณที่ได้ไปจัดซื้อระบบสื่อสารทางไกล “ไข่ต้มHospital” เพื่อจัดส่งให้กับโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลสนามที่มีความต้องการสูง 20 แห่งทั่วประเทศ โดยจัดสรรให้เฉลี่ยประมาณแห่งละ 5 เครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและจำนวนเจ้าหน้าที่และคนไข้ของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังรายชื่อในตารางต่อไปนี้ นอกจากนี้ทางบริษัทฯจะทำการติดตั้งระบบ พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายชื่อโรงพยาบาลดังนี้ **หมายเหตุ จำนวนเครื่องต่อโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละโรงพยาบาลและจำนวนเงินที่ระดมทุนได้ ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์บริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์บริการและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ได้ผลิตหุ่นยนต์และsoftware หลายชนิด เช่นหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย หุ่นยนต์เพื่อนผู้สูงอายุ หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เป็นต้น ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 1 บริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CU-RoboCovid พัฒนาอุปกรณ์แท็บเล็ตพร้อมระบบสื่อสารทางไกล “กระจก” และร่วมพัฒนาหุ่นยนต์ส่งของ “ปิ่นโต” และดูแลระบบให้เสถียรและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมามีอุปกรณ์แท็บเล็ตที่อยู่ในการดูแล 1,057 เครื่องใน 132 โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

ต่อมาในช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 2 ทางบริษัทได้ศึกษาปัญหาและความต้องการของบุคคลากรการแพทย์เพื่อนำมาพัฒนาระบบสื่อสารทางไกล “ไข่ต้มHospital” ที่สามารถใช้งานได้สะดวกและมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อช่วยให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย สะดวก มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันระบบสื่อสารทางไกล "ไข่ต้มHospital" นี้ถูกนำไปใช้งานในห้องฉุกเฉิน, ห้องแยกโรค, ห้อง/เต๊นท์ Negative, หอผู้ป่วยรวม, ห้องผ่าตัด, หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU), โรงพยาบาลสนาม ฯลฯ โดยมีการใช้งานอุปกรณ์นี้ อยู่กว่า 80 โรงพยาบาลทั่วประเทศไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเครื่อง tablet พร้อมระบบ เครื่องละ 27,000 บาท 69 1,863,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,863,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
186,300.00

ยอดระดมทุน
2,049,300.00

บริจาคให้
มอบระบบสื่อสารทางไกล ช่วยแพทย์พยาบาลปลอดภัยจากเชื้อโควิดในโรงพยาบาล 20 แห่ง ทั่วประเทศ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน