project เด็กและเยาวชน

มอบทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน จำนวน 10 คน ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรที่เป็นที่ต้องการสูงของสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนที่มาจากส่วนภูมิภาค บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่อยู่ในสถานะที่จะสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรได้อย่างเต็มที่. หลักสูตรดังกล่าว ใช้เวลาศึกษาเพียง 1 ปี เมื่อจบการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทันที ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาและช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ด้วย และในปี 2564 นี้มูลนิธิฯยังคงมีแผนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 300,000 บาท แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน จำนวน 10 ราย

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.ย. 2564 ถึง 30 พ.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ยอดบริจาคขณะนี้

138,608 บาท

เป้าหมาย

330,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 42%
46 วัน จำนวนผู้บริจาค 147

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรที่เป็นที่ต้องการสูงของสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค แต่มีผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาค่อนข้างน้อย. นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนที่มาจากส่วนภูมิภาค บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่อยู่ในสถานะที่จะสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรได้อย่างเต็มที่. หลักสูตรดังกล่าว ใช้เวลาศึกษาเพียง 1 ปี เมื่อจบการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทันที ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาและช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ด้วย และในปี 2564 นี้มูลนิธิฯยังคงมีแผนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 1,000,000 บาท แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน จำนวน 25-30 ราย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาหลัก           สถานพยาบาลโดยเฉพาะที่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ประสบปัญหาการขาดแคลนผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ ผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีไม่เพียงพอ กับการให้บริการประชาชนที่มีเป็นจำนวนมาก

ปัญหารอง            บุคลากรในสายวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่มาจากท้องถิ่นภูมิภาค ที่มีความสนใจจะศึกษาในสาขาวิชาชีพนี้ เพื่อไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเนื่องจากใช้เวลาศึกษาไม่นาน แต่ด้วยสถานะครอบครัวที่ค่อนข้างขัดสนและขาดแคลน ทำให้นักศึกษาจำนวนไม่น้อย ต้องพลาดโอกาสและไปไม่ถึงเป้าหมายที่คาดหวัง
การแก้ปัญหา       

 1. มูลนิธิหนึ่งคนให้ฯ ดำเนินการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งขาดแคลนผู้สนับสนุนด้วย
 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน สามารถศึกษาจนสำเร็จหลักสูตรออกไปประกอบวิชาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระต่อสังคม  รวมทั้งได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
 3. ช่วยบรรเทาและลดปัญหาการขาดแคลนผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกทางหนึ่ง
 4. ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้นำวิชาความรู้กลับไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นที่เป็นภูมิลำเนาของตน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. นำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้
 2. ประสานในรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินโครงการกับงานกิจการนักศึกษาแพทย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ดำเนินการรณรงค์รับบริจาคทุนการศึกษา จาก web.taejai.com จัดกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เล่นเกม โดยจิตอาสา
 4. รวบรวมเงินบริจาค 
 5. โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับทุน
 6. ดำเนินการมอบทุนการศึกษา
 7. โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามผลการเรียนและการใช้ทุน รายงานต่อมูลนิธิฯ

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดยมูลนิธิ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ

ร่วมกับหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าชุดเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าบำรุงหอพัก ค่าอาหาร/ค่าใช้จ่ายประจำวัน รวม 30,000 บาท ต่อคน 10 ทุน 300,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,000.00

ยอดระดมทุน
330,000.00

บริจาคให้
มอบทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน จำนวน 10 คน ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน