โครงการสุขภาพ

มุ้งป้องกันยุงแก่เด็กอนุบาล 6 โรงเรียน

ระดมทุนซื้อมุ้งเด็กนักเรียนอนุบาล 150 คนใน 6 โรงเรียนใน จ.แม่ฮ่องสอนที่ติดอยู่กับผืนป่า เพื่อให้เด็กนอนกลางวันอย่างปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรีย พร้อมระดมผู้ปกครองกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่

ระยะเวลาโครงการ กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2562 พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

47,140 บาท

เป้าหมาย

66,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 71%
74 วัน จำนวนผู้บริจาค 40

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าปีนี้มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก จำนวน 35,482 ราย และเสียชีวิตไปแล้ว 62 ราย

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอัตราจำนวนของผู้ป่วยและผู้ที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในจ.แม่ฮ่องสอนเองพบผู้ป่วยแล้วกว่า  54 ราย ประกอบพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ที่เป็นเขตป่าและภูเขา รวมทั้งเป็นรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกและเสี่ยงต่อโรคไข้มาลาเรีย (ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 ก.ค. 62)

ทำให้กลุ่มเด็กนักเรียนจึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคดังกล่าว ทางมูลนิธิพัฒนาเด็กได้ทำการสำรวจข้อมูลกับโรงเรียนในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน พบว่าห้องเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนเป็นพื้นที่เปิด ไม่มีมุ้งหรือตะข่ายป้องกันยุงใดๆ อีกทั้งยังขาดแคลนงบประมาณสำหรับการจัดซื้อมุ้งครอบกันยุงให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ที่ต้องพักผ่อนนอนกลางวันที่โรงเรียน ทำให้เสี่ยงที่จะโดนยุงลายหรือยุงก้นปล่องกัด และอาจจะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้มาลาเรียได้


เราจึงอยากชวนทุกคนสนับสนุนการซื้อมุ้งเพื่อส่งไปให้เด็กๆ นักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 150 คน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกและโรคไข้มาเลเรีย ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยในระดับหนึ่ง และยังสามารถต่อยอดในเรื่องการช่วยกันให้ความรู้และการทำให้เด็กๆ และผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้หมดไปทั้งในโรงเรียนและในชุมชนของตนเอง

รายละเอียดโรงเรียน

 1. โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า
  ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 38 คน

 2. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
  ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 22 คน

 3. โรงเรียนบ้านแม่เงา
  ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 32 คน

 4. โรงเรียนบ้านหัวลา
  ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 14 คน

 5. โรงเรียนบ้านแม่หาร
  ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 21 คน

 6. โรงเรียนบ้านทีฮือลือ
  ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 23 คน

บรรยายภาพ : โรงเรียนแม่เงามีต้นไม้รายล้อม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. จัดซื้อมุ้งครอบจากตัวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. แจกจ่ายมุ้งครอบให้กับเด็กๆ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลของทั้ง 6 โรงเรียน
 3. รณรงค์ ให้ความรู้ และดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียนและชุมชนที่เป็นเขตบริการของทั้ง 6 โรงเรียน

ติดตามโครงการผ่านเฟซบุ๊กของโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า โรงเรียนบ้านแม่เงา โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนบ้านแม่หาร โรงเรียนบ้านหัวลา และโรงเรียนบ้านทีฮือลือ รวมทั้งเฟซบุ๊กของ ไตรรงค์ บัวสุวรรณ

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เด็กๆ นักเรียนชั้นอนุบาล ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย
 2. เด็กๆ และผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

บรรยายภาพ : โรงเรียนบนดอย

***หมายเหตุ ท่านใดต้องการส่งมุ้งและยาทากันยุงสามารถจัดส่งเพิ่มเติมได้ที่

โครงการมุ้งป้องกันยุง
Help the Helpers เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

สมาชิกภายในทีม

นายสุวิทย์ ชาวไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
นายสุทธิพงษ์ เจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวลา ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
นางนงนุช วิชชโลกา ครูโรงเรียนบ้านแม่หาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
นายไตรรงค์ บัวสุวรรณ ผู้ประสานงานภาคเหนือ ฝ่ายงานคุ้มครองและพัฒนาเด็ก (มพด.)

ภาคี

 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
 • มูลนิธิสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.)
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนราคาต่อหน่วยจำนวนเงิน (บาท)
1. มุ้งครอบเด็กโต เบอร์LL พร้อมค่าจัดส่ง
    ขนาดกว้าง 150 เซนติเมตร
    ยาว 140 เซนติเมตร
    สูง 60 เซ็นติเมตร
150 หลัง400 บาท60,000
2. ค่าธรรมเนียมเทใจ 10%

6,000
รวมเป็นเงิน66,000


บริจาคให้
มุ้งป้องกันยุงแก่เด็กอนุบาล 6 โรงเรียน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน