โครงการเด็กและเยาวชน

มุ้งป้องกันยุงแก่เด็กอนุบาล 6 โรงเรียน

ระดมทุนซื้อมุ้งเด็กนักเรียนอนุบาล 150 คนใน 6 โรงเรียนใน จ.แม่ฮ่องสอนที่ติดอยู่กับผืนป่า เพื่อให้เด็กนอนกลางวันอย่างปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรีย พร้อมระดมผู้ปกครองกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่

ระยะเวลาโครงการ กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2562 พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

67,340 บาท

เป้าหมาย

66,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 102%
จำนวนผู้บริจาค 54

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความประทับจากโรงเรียนที่ได้รับมุ้ง

9 กันยายน 2019

ทางผู้ประสานงานได้ดำเนินการโอนเงินสำหรับจัดซื้อมุ้งครอบให้ทั้ง 6 โรงเรียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 62 โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านแม่เงา จำนวน 12,800 บาท เด็กๆ ได้รับมอบมุ้งครอบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 62 จำนวน 32 หลัง
 2. โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า จำนวน 15,200 บาท เด็กๆ ได้รับมอบมุ้งครอบเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 62 จำนวน 38 หลัง
 3. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง จำนวน 10,000 บาท เด็กๆ ได้รับมุ้งครอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 62 จำนวน 25 หลัง
 4. โรงเรียนบ้านแม่หาร จำนวน 8,400 บาท เด็กๆ ได้รับมุ้งครอบเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 62 จำนวน 21 หลัง
 5. โรงเรียนบ้านหัวลา จำนวน 5,600 บาท เด็กๆ ได้รับมุ้งครอบเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 62 จำนวน 14 หลัง
 6. โรงเรียนบ้านทีฮือลือ จำนวน 9,200 บาท เด็กๆ ได้รับมุ้งครอบเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 62 จำนวน 23 หลัง

จากการสนับสนุนมุ้งครอบกันยุงให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้ ให้แก่กลุ่มเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 รวมทั้งหมดจำนวน 153 คน ของ 6 โรงเรียนในพื้นที่ อ.สบเมย อ.แม่ลาน้อย และอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ปลอดภัยจากการถูกยุงกัดในระหว่างการนอนกลางวันที่โรงเรียน

ความประทับใจจากโรงเรียนสู่ผู้บริจาค

ทางโรงเรียนรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับนักเรียนตัวเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกล เพราะโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนมากเด็กนักเรียนจะเป็นเด็กที่ยากจน พ่อแม่มีรายได้น้อย ประกอบอาชีพรับจ้าง ทำสวน ทำนา และเด็กนักเรียนตัวเล็กๆ เหล่านี้ต่อไปก็จะโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของหมู่บ้าน ของอำเภอและของประเทศชาติต่อไป หากว่าเราให้การดูแลใส่ใจ ให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนรู้ ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา และการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ ดังที่ทางท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับเด็กตัวเล็กๆ เหล่านี้ และให้ความอนุเคราะห์บริจาคมุ้งให้กับเด็กๆ อนุบาลของโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าในครั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีป่าไม้มาก แต่ละปีก็มีฝนตกเยอะมาก ทำให้เกิดยุง และยุงก็เป็นพาหะของเชื้อไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย มาสู่คน ทำให้ในแต่ละปีก็มีผู้ป่วยทุกปี เด็กในระดับอนุบาลหลังจากทานข้าวกลางวันแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต เวลาเด็กนอนพักครูไม่สามารถเดินดูไม่ให้ยุงกัดเด็กๆ ในช่วงที่นอนได้ทั่วถึง เมื่อได้มุ้งมาครอบให้กับเด็กนักเรียนทุกคนก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ยุงมากัดเด็กเวลาที่เด็กนอนพักตอนกลางวันได้เป็นอย่างดี

ทางโรงเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครูและเด็กๆนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีก .
นายสุวิทย์ ชาวไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

โรงเรียนบ้านหัวลา ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผุ้ปกครองทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทุกท่าน ที่ประสานทำให้โรงเรียนบ้านหัวลา มีมุ้งครอบให้แก่นักเรียนตัวเล็ก ก่อนหน้านี้โรงเรียนบ้านหัวลาไม่มีมุ้งครอบให้แก่นักเรียนตัวเล็กๆ ช่วงเวลานอน ยุงก็จะกัดนักเรียนช่วงเวลานอนตลอดนักเรียนตัวเล็กๆ นอนไม่สนิทและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออก และโรคมาลาเรีย เนื่องมาจากว่าหลังโรงเรียนมีป่าและไม้ไผ่จำนวนมากครับ หลังจากที่ทางผู้ใหญ่ใจดี เทใจมามอบมุ้ง นักเรียนตัวเล็ก นอน หลับสนิท และเชื่อว่านักเรียนปลอดเชื้อ ไข้เลือกออก และมาลาเรียนครับ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูงครับ ที่มามอบให้มุ้งครอบให้แก่นักเรียนบ้านหัวลาครับ
นายสุทธิพงษ์ เจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวลา ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 

ทางโรงเรียนบ้านห้วยม่วงต้องขอขอบคุณคณะเทใจด้วยครับที่อนุเคราะห์มุ้งกางสำหรับนักเรียน ช่วงนี้เป็นฤดูฝนสัตว์และแมลงหลายชนิดแพร่ขยายพันธุ์อย่างมากเช่น ยุง ซึ่งเป็นภาหะนำโรคต่างๆ ทั้งมาลาเรีย ไข้เลือดออก โรงเรียนของเราอยู่กลางป่า บนดอยเด็กๆ จะต้องเจอยุงกัดบ่อยๆ บางคนก็เป็นไข้ป่าเหล่านี้ ผู้ปกครองก็มีรายได้น้อยต้องเสียเวลา เสียเงินในการเดินทางพาลูกไปหาหมอบางคนเป็นหนักต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลที่ไกล ค่าใช่จ่ายก็จะมากขึ้นตามไปด้วย การที่ได้มุ้งคลอบมาก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นจากแมลงเหล่านั้นด้วย ทำให้นักเรียนไม่เจ็บป่วย มาเรียนได้ตามปกติ เพื่อพัฒนาตนเองตามความสามารถผ่านกิจกรรมการเรียน การสอนต่อไป ทางโรงเรียนบ้านห้วยม่วงโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณทางคณะเทใจเป็นอย่างสูง และหวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากทางคณะของท่านในโอกาสต่อไป  
นายอาทิตย์ ประสาเนตร 
ครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

โรงเรียนบ้านแม่หารรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่โครงการเทใจ มอบมุ้งครอบให้เด็กอนุบาลในครั้งนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หารเป็นกลุ่มชาติพันธ์ปวาเกอญอ มีพื้นที่โดยรอบเป็นภูเขาและทุ่งนา ทุกปีในฤดูฝน นักเรียนและผู้ปกครอง จะป่วยเป็นโรคมาลาเรีย และไข้เลือดออก ซึ่งมียุงเป็นพาหะนำเชื้อโรค ส่งผลกระทบต่อร่างกายและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งต้องได้รับการพักผ่อนให้เพียงพอในเวลากลางวันหลังจากรับประทานอาหาร ซึ่งมุ้งที่ทางโรงเรียนได้รับจึงช่วยเติมเต็มและส่งเสริมศักยภาพทางร่างกายและสติปัญญา ให้เด็กอนุบาลได้นอนหลับเต็มที่ ไม่มียุงหรือแมลงมารบกวน ในเวลานอน และยังป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ได้เป็นอย่างดี เมื่อเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีสมวัย ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนบ้านแม่หาร ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ทุกคนขอขอบพระคุณทางโครงการเทใจเป็นอย่างสูงที่ได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเด็กปฐมวัย และมอบโอกาสนี้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หารในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณมากค่ะ
นางนงนุช วิชชโลกา
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่หาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าปีนี้มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก จำนวน 35,482 ราย และเสียชีวิตไปแล้ว 62 ราย

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอัตราจำนวนของผู้ป่วยและผู้ที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในจ.แม่ฮ่องสอนเองพบผู้ป่วยแล้วกว่า  54 ราย ประกอบพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ที่เป็นเขตป่าและภูเขา รวมทั้งเป็นรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกและเสี่ยงต่อโรคไข้มาลาเรีย (ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 ก.ค. 62)

ทำให้กลุ่มเด็กนักเรียนจึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคดังกล่าว ทางมูลนิธิพัฒนาเด็กได้ทำการสำรวจข้อมูลกับโรงเรียนในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน พบว่าห้องเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนเป็นพื้นที่เปิด ไม่มีมุ้งหรือตะข่ายป้องกันยุงใดๆ อีกทั้งยังขาดแคลนงบประมาณสำหรับการจัดซื้อมุ้งครอบกันยุงให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ที่ต้องพักผ่อนนอนกลางวันที่โรงเรียน ทำให้เสี่ยงที่จะโดนยุงลายหรือยุงก้นปล่องกัด และอาจจะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้มาลาเรียได้


เราจึงอยากชวนทุกคนสนับสนุนการซื้อมุ้งเพื่อส่งไปให้เด็กๆ นักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 150 คน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกและโรคไข้มาเลเรีย ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยในระดับหนึ่ง และยังสามารถต่อยอดในเรื่องการช่วยกันให้ความรู้และการทำให้เด็กๆ และผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้หมดไปทั้งในโรงเรียนและในชุมชนของตนเอง

รายละเอียดโรงเรียน

 1. โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า
  ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 38 คน

 2. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
  ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 22 คน

 3. โรงเรียนบ้านแม่เงา
  ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 32 คน

 4. โรงเรียนบ้านหัวลา
  ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 14 คน

 5. โรงเรียนบ้านแม่หาร
  ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 21 คน

 6. โรงเรียนบ้านทีฮือลือ
  ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 23 คน

บรรยายภาพ : โรงเรียนแม่เงามีต้นไม้รายล้อม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. จัดซื้อมุ้งครอบจากตัวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. แจกจ่ายมุ้งครอบให้กับเด็กๆ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลของทั้ง 6 โรงเรียน
 3. รณรงค์ ให้ความรู้ และดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียนและชุมชนที่เป็นเขตบริการของทั้ง 6 โรงเรียน

ติดตามโครงการผ่านเฟซบุ๊กของโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า โรงเรียนบ้านแม่เงา โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนบ้านแม่หาร โรงเรียนบ้านหัวลา และโรงเรียนบ้านทีฮือลือ รวมทั้งเฟซบุ๊กของ ไตรรงค์ บัวสุวรรณ

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เด็กๆ นักเรียนชั้นอนุบาล ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย
 2. เด็กๆ และผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

บรรยายภาพ : โรงเรียนบนดอย

***หมายเหตุ ท่านใดต้องการส่งมุ้งและยาทากันยุงสามารถจัดส่งเพิ่มเติมได้ที่

โครงการมุ้งป้องกันยุง
Help the Helpers เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

สมาชิกภายในทีม

นายสุวิทย์ ชาวไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
นายสุทธิพงษ์ เจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวลา ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
นางนงนุช วิชชโลกา ครูโรงเรียนบ้านแม่หาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
นายไตรรงค์ บัวสุวรรณ ผู้ประสานงานภาคเหนือ ฝ่ายงานคุ้มครองและพัฒนาเด็ก (มพด.)

ภาคี

 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
 • มูลนิธิสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.)

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

มุ้งป้องกันยุงแก่เด็กอนุบาลถึง 2 โรงเรียน

14 สิงหาคม 2019

หลังจากเราระดมทุนโครงการมุ้งป้องกันยุงแก่เด็กอนุบาลให้เด็ก 6 โรงเรียน

ตอนนี้มุ้งถึงมือเด็ก ๆ ใน 2 โรงเรียนแล้วค่ะ

โรงเรียนแรก โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 

ส่วนโรงเรียนที่สอง คือ โรงเรียนบ้านแม่หาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง

ขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านค่ะ สำหรับภาพอีก 4 โรงเรียนทางเทใจจะติดตามผลการทำงานมาให้นะคะ


เด็กอนุบาล 150 กว่าคน บนดอย ได้รับมุ้งแล้ว

30 สิงหาคม 2019

โครงการทะยอยมอบมุ้งให้เด็กอนุบาลในโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จนครบ 6 โรงเรียนแล้ว ทำให้เด็ก 150 กว่าคน มีมุ้งกางนอนพักในเวลากลางวัน เพื่อป้องกันยุงและแมลงต่างๆ

ภาพประกอบทั้ง 6 โรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า


โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

โรงเรียนบ้านแม่เงา

โรงเรียนบ้านหัวลาโรงเรียนบ้านแม่หาร

โรงเรียนบ้านทีฮือลือ

ขอบคุณครับ/ค่ะ

ความประทับจากโรงเรียนที่ได้รับมุ้ง

9 กันยายน 2019

ทางผู้ประสานงานได้ดำเนินการโอนเงินสำหรับจัดซื้อมุ้งครอบให้ทั้ง 6 โรงเรียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 62 โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านแม่เงา จำนวน 12,800 บาท เด็กๆ ได้รับมอบมุ้งครอบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 62 จำนวน 32 หลัง
 2. โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า จำนวน 15,200 บาท เด็กๆ ได้รับมอบมุ้งครอบเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 62 จำนวน 38 หลัง
 3. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง จำนวน 10,000 บาท เด็กๆ ได้รับมุ้งครอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 62 จำนวน 25 หลัง
 4. โรงเรียนบ้านแม่หาร จำนวน 8,400 บาท เด็กๆ ได้รับมุ้งครอบเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 62 จำนวน 21 หลัง
 5. โรงเรียนบ้านหัวลา จำนวน 5,600 บาท เด็กๆ ได้รับมุ้งครอบเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 62 จำนวน 14 หลัง
 6. โรงเรียนบ้านทีฮือลือ จำนวน 9,200 บาท เด็กๆ ได้รับมุ้งครอบเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 62 จำนวน 23 หลัง

จากการสนับสนุนมุ้งครอบกันยุงให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้ ให้แก่กลุ่มเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 รวมทั้งหมดจำนวน 153 คน ของ 6 โรงเรียนในพื้นที่ อ.สบเมย อ.แม่ลาน้อย และอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ปลอดภัยจากการถูกยุงกัดในระหว่างการนอนกลางวันที่โรงเรียน

ความประทับใจจากโรงเรียนสู่ผู้บริจาค

ทางโรงเรียนรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับนักเรียนตัวเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกล เพราะโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนมากเด็กนักเรียนจะเป็นเด็กที่ยากจน พ่อแม่มีรายได้น้อย ประกอบอาชีพรับจ้าง ทำสวน ทำนา และเด็กนักเรียนตัวเล็กๆ เหล่านี้ต่อไปก็จะโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของหมู่บ้าน ของอำเภอและของประเทศชาติต่อไป หากว่าเราให้การดูแลใส่ใจ ให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนรู้ ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา และการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ ดังที่ทางท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับเด็กตัวเล็กๆ เหล่านี้ และให้ความอนุเคราะห์บริจาคมุ้งให้กับเด็กๆ อนุบาลของโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าในครั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีป่าไม้มาก แต่ละปีก็มีฝนตกเยอะมาก ทำให้เกิดยุง และยุงก็เป็นพาหะของเชื้อไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย มาสู่คน ทำให้ในแต่ละปีก็มีผู้ป่วยทุกปี เด็กในระดับอนุบาลหลังจากทานข้าวกลางวันแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต เวลาเด็กนอนพักครูไม่สามารถเดินดูไม่ให้ยุงกัดเด็กๆ ในช่วงที่นอนได้ทั่วถึง เมื่อได้มุ้งมาครอบให้กับเด็กนักเรียนทุกคนก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ยุงมากัดเด็กเวลาที่เด็กนอนพักตอนกลางวันได้เป็นอย่างดี

ทางโรงเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครูและเด็กๆนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีก .
นายสุวิทย์ ชาวไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

โรงเรียนบ้านหัวลา ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผุ้ปกครองทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทุกท่าน ที่ประสานทำให้โรงเรียนบ้านหัวลา มีมุ้งครอบให้แก่นักเรียนตัวเล็ก ก่อนหน้านี้โรงเรียนบ้านหัวลาไม่มีมุ้งครอบให้แก่นักเรียนตัวเล็กๆ ช่วงเวลานอน ยุงก็จะกัดนักเรียนช่วงเวลานอนตลอดนักเรียนตัวเล็กๆ นอนไม่สนิทและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออก และโรคมาลาเรีย เนื่องมาจากว่าหลังโรงเรียนมีป่าและไม้ไผ่จำนวนมากครับ หลังจากที่ทางผู้ใหญ่ใจดี เทใจมามอบมุ้ง นักเรียนตัวเล็ก นอน หลับสนิท และเชื่อว่านักเรียนปลอดเชื้อ ไข้เลือกออก และมาลาเรียนครับ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูงครับ ที่มามอบให้มุ้งครอบให้แก่นักเรียนบ้านหัวลาครับ
นายสุทธิพงษ์ เจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวลา ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 

ทางโรงเรียนบ้านห้วยม่วงต้องขอขอบคุณคณะเทใจด้วยครับที่อนุเคราะห์มุ้งกางสำหรับนักเรียน ช่วงนี้เป็นฤดูฝนสัตว์และแมลงหลายชนิดแพร่ขยายพันธุ์อย่างมากเช่น ยุง ซึ่งเป็นภาหะนำโรคต่างๆ ทั้งมาลาเรีย ไข้เลือดออก โรงเรียนของเราอยู่กลางป่า บนดอยเด็กๆ จะต้องเจอยุงกัดบ่อยๆ บางคนก็เป็นไข้ป่าเหล่านี้ ผู้ปกครองก็มีรายได้น้อยต้องเสียเวลา เสียเงินในการเดินทางพาลูกไปหาหมอบางคนเป็นหนักต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลที่ไกล ค่าใช่จ่ายก็จะมากขึ้นตามไปด้วย การที่ได้มุ้งคลอบมาก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นจากแมลงเหล่านั้นด้วย ทำให้นักเรียนไม่เจ็บป่วย มาเรียนได้ตามปกติ เพื่อพัฒนาตนเองตามความสามารถผ่านกิจกรรมการเรียน การสอนต่อไป ทางโรงเรียนบ้านห้วยม่วงโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณทางคณะเทใจเป็นอย่างสูง และหวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากทางคณะของท่านในโอกาสต่อไป  
นายอาทิตย์ ประสาเนตร 
ครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

โรงเรียนบ้านแม่หารรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่โครงการเทใจ มอบมุ้งครอบให้เด็กอนุบาลในครั้งนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หารเป็นกลุ่มชาติพันธ์ปวาเกอญอ มีพื้นที่โดยรอบเป็นภูเขาและทุ่งนา ทุกปีในฤดูฝน นักเรียนและผู้ปกครอง จะป่วยเป็นโรคมาลาเรีย และไข้เลือดออก ซึ่งมียุงเป็นพาหะนำเชื้อโรค ส่งผลกระทบต่อร่างกายและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งต้องได้รับการพักผ่อนให้เพียงพอในเวลากลางวันหลังจากรับประทานอาหาร ซึ่งมุ้งที่ทางโรงเรียนได้รับจึงช่วยเติมเต็มและส่งเสริมศักยภาพทางร่างกายและสติปัญญา ให้เด็กอนุบาลได้นอนหลับเต็มที่ ไม่มียุงหรือแมลงมารบกวน ในเวลานอน และยังป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ได้เป็นอย่างดี เมื่อเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีสมวัย ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนบ้านแม่หาร ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ทุกคนขอขอบพระคุณทางโครงการเทใจเป็นอย่างสูงที่ได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเด็กปฐมวัย และมอบโอกาสนี้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หารในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณมากค่ะ
นางนงนุช วิชชโลกา
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่หาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนราคาต่อหน่วยจำนวนเงิน (บาท)
1. มุ้งครอบเด็กโต เบอร์LL พร้อมค่าจัดส่ง
    ขนาดกว้าง 150 เซนติเมตร
    ยาว 140 เซนติเมตร
    สูง 60 เซ็นติเมตร
150 หลัง400 บาท60,000
2. ค่าธรรมเนียมเทใจ 10%

6,000
รวมเป็นเงิน66,000

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้