project โควิด-19 กลุ่มคนเปราะบาง

ห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบ Negative Pressure Room for All

ห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Room) แบบเคลื่อนที่ ช่วยลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ มอบให้โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

277,350 บาท

เป้าหมาย

275,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 145

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งมอบNegative Pressure Rooms for All ให้โรงพยาบาลกระบี่แล้ว

13 พฤษภาคม 2020

โครงการ HeartMade.org ร่วมกับ บริษัท อีคิว เทค เอ็นเนอร์ยี่ มีความประสงค์จะจัดสร้างห้องตรวจคัดกรองเชื้อ ความดันลบ (Negative P ressure Room) แบบเคลื่อนที่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ มอบให้โรงพยาบาลกระบี่


ทางทีมงานได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และจัดสร้าง ห้อง ขนาด 2 x 4 x 2.7 เมตร ออกแบบ เป็นห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโรค โดยทำการตรวจพร้อมกันได้ 5 คน สำหรับตรวจหาเชื้อโรค ด้วยวิธีป้ายจมูกและลำคอ (nasopharyngeal swab and throat swab) โดยตู้ที่จัดสร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ได้จัดส่งให้ทางโรงพยาบาลกระบี่ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทางโครงการได้รับความร่วมมืออย่างสูงจาก รศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ผศ. ดร. นฤมล สิงห์ดง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จึงขอขอบพระคุณมาอย่างสูง นอกจากนี้ทางโครงการยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา และ เล็งเห็นคุณประโยชน์ ของโครงการนี้ ได้ร่วมบริจาค และส่งมอบ ห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Room) ให้แก่โรงพยาบาลกระบี่ ได้สำเร็จลุล่วง ในเวลาอันรวดเร็ว ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงมา ณ ที่นี้


ทางโครงการได้ส่งมอบ ห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Room) ให้กับ พ.ญ. ลิลฎา ขันติ โรงพยาบาล กระบี่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองเชื้อของผู้เข้าข่าย นับเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทาง โรงพยาบาล

เราขอนำภาพมาฝากค่ะ

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

จากสถานการณ์แพร่ระบาดในช่วงวิกฤติของเชื้อไวรัส COVID-19 ขณะนี้ ประเทศไทยและทั่วโลกอยู่ในภาวะที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจ เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด และเป็นที่รับทราบถึงสภาวะความขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อจำกัดในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมาก

บริษัท อีคิว เทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ โครงการ Heart Made ช่วยกันฝ่าวิกฤติเชื้อไวรัส COVID-19 ใช้องค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการทดลอง นักวิจัย ร่วมออกแบบและติดตั้งห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Room) แบบเคลื่อนที่  ช่วยลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ มอบให้โรงพยาบาลกระบี่

นอกจากนี้หากท่านที่สนใจโครงการยินดีเผยแพร่แบบแปลนแก่ผู้สนใจ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

โครงสร้าง หลักการทำงานของห้องความดันลบ หรือ negative pressure ประกอบด้วย

1 ตู้คอนเทนเนอร์แบบเคลื่อนที่ ขนาด 2 x 4 x 2.7 เมตร ออกแบบเป็นห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโรค แบ่งได้เป็น ห้องความดันลบ (negative pressure) จำนวน 1 ห้อง ทำการตรวจได้พร้อมกัน 5 คน สำหรับตรวจหาเชื้อโรคด้วยวิธีป้ายจมูกและลำคอ (nasopharyngeal swab and throat swab) กั้นห้องระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรอย่างชัดเจน ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค ห้องปฏิบัติงาน จำนวน 1 ห้อง ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวจะติดตั้งไว้แยกจากตัวอาคารหลัก 


บรรยายภาพ : ห้องความดันลบ (negative pressure) จากตู้คอนเทนเนอร์แบบเคลื่อนที่  

บรรยายภาพ : เจ้าหน้าที่สามารถตรวจหาเชื้อโรคด้วยวิธีป้ายจมูกและลำคอ (nasopharyngeal swab and throat swab) กั้นห้องระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรอย่างชัดเจน 

บรรยายภาพ : ส่งมอบห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว 1 ตู้


บรรยายภาพ : แบบห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบ Negative Pressure Room for All ขนาดพอเหมาะ และเคลื่อนย้ายง่าย

เจ้าของโครงการ 


ภาคี

  • บริษัท อีคิว เทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส)
  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง (COE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส)
  • บริษัท ไทเกอร์ จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
  • บริษัท จีเวลลิสต้า จำกัด

ส่งมอบNegative Pressure Rooms for All ให้โรงพยาบาลกระบี่แล้ว

13 พฤษภาคม 2020

โครงการ HeartMade.org ร่วมกับ บริษัท อีคิว เทค เอ็นเนอร์ยี่ มีความประสงค์จะจัดสร้างห้องตรวจคัดกรองเชื้อ ความดันลบ (Negative P ressure Room) แบบเคลื่อนที่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ มอบให้โรงพยาบาลกระบี่


ทางทีมงานได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และจัดสร้าง ห้อง ขนาด 2 x 4 x 2.7 เมตร ออกแบบ เป็นห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโรค โดยทำการตรวจพร้อมกันได้ 5 คน สำหรับตรวจหาเชื้อโรค ด้วยวิธีป้ายจมูกและลำคอ (nasopharyngeal swab and throat swab) โดยตู้ที่จัดสร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ได้จัดส่งให้ทางโรงพยาบาลกระบี่ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทางโครงการได้รับความร่วมมืออย่างสูงจาก รศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ผศ. ดร. นฤมล สิงห์ดง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จึงขอขอบพระคุณมาอย่างสูง นอกจากนี้ทางโครงการยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา และ เล็งเห็นคุณประโยชน์ ของโครงการนี้ ได้ร่วมบริจาค และส่งมอบ ห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Room) ให้แก่โรงพยาบาลกระบี่ ได้สำเร็จลุล่วง ในเวลาอันรวดเร็ว ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงมา ณ ที่นี้


ทางโครงการได้ส่งมอบ ห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Room) ให้กับ พ.ญ. ลิลฎา ขันติ โรงพยาบาล กระบี่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองเชื้อของผู้เข้าข่าย นับเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทาง โรงพยาบาล

เราขอนำภาพมาฝากค่ะ

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.วัสดุงานโครงสร้าง Negative Pressure Room   ตู้คอนเทนเนอร์แบบเคลื่อนที่ ขนาด 2 x 4 x 2.7 เมตร 121,000
2.วัสดุงานระบบปรับอากาศ94,000
3.ค่าแรง35,000
4.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
25,000
รวม275,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายบางส่วนได้รับการบริจาคมาแล้วในรูปวัตถุดิบ กับงานบางส่วนมีคนอาสาช่วย ตอนนี้ขาดอีก 275,000 บาทที่ขอรับบริจาค