project โควิด-19 ผู้พิการและผู้ป่วย

Negative Pressure Chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย

จัดทำชุดอุปกรณ์ negative pressure chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 50 ชุดให้โรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจของผู้ป่วยไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยอื่นหรือประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น ทั้งนี้เมื่อระดมทุนครบ 1 ชุด กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะสมทบให้อีก 1 ชุดทันที

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

275,339 บาท

เป้าหมาย

275,339 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 67

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งมอบ Negative Pressure Chamber 100 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

22 ตุลาคม 2020

รายชื่อโรงพยาบาลจำนวน 100 แห่ง

 1. โรงพยาบาลสมเด็จฯ นาทวี จังหวัดสงขลา
 2. โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา
 3. โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
 4. โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
 5. โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
 6. โรงพยาบาลบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
 7. โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 8. โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล
 9. โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
 10. โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 11. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 12. โรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี
 13. โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 14. โรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 15. โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา
 16. โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
 17. โรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส
 18. โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 19. โรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
 20. โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 21. โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
 22. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส
 23. โรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 24. โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก
 25. โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก
 26. โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก
 27. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 28. โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา
 29. โรงพยาบาลภูซาง จังหวัดพะเยา
 30. โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
 31. โรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัดยะลา
 32. โรงพยาบาลเพชรบูร จังหวัดเพชรบูรณ์
 33. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
 34. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
 35. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
 36. โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
 37. โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 38. โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 39. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 40. โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 41. โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง
 42. โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 43. โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 44. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 45. โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 46. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 47. โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 48. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 49. โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่
 50. โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 51. โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 52. โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 53. โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง
 54. โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
 55. โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 56. โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 57. โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 58. โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 59. โรงพยาบาลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
 60. โรงพยาบาลผาขาว จังหวัดเลย
 61. โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
 62. โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร
 63. โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 64. โรงพยาบาลนาหว้า จังหวัดนครพนม
 65. โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 66. โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 67. โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 68. โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
 69. โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ
 70. โรงพยาบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 71. โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 72. โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 73. โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 74. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 75. โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 76. โรงพยาบาลสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 77. โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 78. โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง
 79. โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 80. โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 81. โรงพยาบาลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 82. โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 83. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
 84. โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 85. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 86. โรงพยาบาลโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 87. โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 88. โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 89. โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
 90. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 91. โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 92. โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 93. โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
 94. โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่
 95. โรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 96. โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 97. โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 98. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 99. โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 100. โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เพราะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย

ทีมงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์และเครือข่าย จึงได้ดัดแปลงชุดอุปกรณ์เพื่อให้เกิด negative pressure chamber หรือ ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจของผู้ป่วยไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยอื่นหรือประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วยนี้เหมาะสำหรับกรณีทำหัตถการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจเช่นการพ่นยา การใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนในปริมาณที่มาก เป็นต้น เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่าผู้ป่วยCOVID ที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย หรือหากทางโรงพยาบาลจะนำอุปกรณ์นี้สำหรับดูแลผู้ป่วยCOVID ที่มีอาการปานกลาง/รุนแรงก็สามารถทำได้

บรรยายภาพ : การติดตั้งที่โรงพยาบาลและการใช้งานตู้กับผู้ป่วยทางเดินหายใจ

สำหรับตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย มีขนาด กว้าง 1.9 x ยาว2.6  x สูง2.2 เมตร  ราคาต้นทุนรวมค่าจัดส่งเฉลี่ยตู้ละ 26,222.75 บาท ต่อ 1 ชุด สามารถติดตั้งไว้ในห้องฉุกเฉินหรือหอผู้ป่วยใน

ทั้งนี้เป้าหมายระดมทุนเฟสแรกจะอยู่ที่ 50 ชุดเพื่อมอบให้โรงพยาบาลเพื่อใช้ติดตั้งใน ICU, COHORT WARD, รพ.สนาม, ER เป็นต้น เราจึงขอทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

นอกจากนี้เมื่อระดมทุนครบ 1 ชุด กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะสมทบให้อีก 1 ชุดทันที 


วิธีคัดเลือกโรงพยาบาล 

 1. โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยCOVIDที่มีอาการปานกลาง/มาก หรือต้องดูแลผู้ป่วยทำหัตถการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ เช่น กรณีผู้ป่วยที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ ผู้ป่วยที่ต้องพ่นยา ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนในปริมาณที่มาก เป็นต้น
 2. โรงพยาบาลที่เป็น COHORT WARD รพ.สนาม หรือโรงพยาบาลที่เป็น NODE สำหรับ COVID
 3. โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของCOVIDหรืออยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง เพื่อใช้สำหรับการ UNIVERSAL PRECAUTION เช่นโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ตอนล่างเป็นต้น


ประโยชน์ของโครงการ

 • โรงพยาบาลมีอุปกรณ์รับรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19  และโรคทางเดินหายใจ ที่สะอาด ปลอดภัย สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และทำความสะอาดง่าย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องพบเจอกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอยู่เป็นประจำ
 • ช่วยลดความเสี่ยงให้กับประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาล และคนไข้อื่นๆ

เจ้าของโครงการ


ส่งมอบ Negative Pressure Chamber 100 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

22 ตุลาคม 2020

รายชื่อโรงพยาบาลจำนวน 100 แห่ง

 1. โรงพยาบาลสมเด็จฯ นาทวี จังหวัดสงขลา
 2. โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา
 3. โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
 4. โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
 5. โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
 6. โรงพยาบาลบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
 7. โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 8. โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล
 9. โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
 10. โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 11. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 12. โรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี
 13. โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 14. โรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 15. โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา
 16. โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
 17. โรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส
 18. โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 19. โรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
 20. โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 21. โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
 22. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส
 23. โรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 24. โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก
 25. โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก
 26. โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก
 27. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 28. โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา
 29. โรงพยาบาลภูซาง จังหวัดพะเยา
 30. โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
 31. โรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัดยะลา
 32. โรงพยาบาลเพชรบูร จังหวัดเพชรบูรณ์
 33. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
 34. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
 35. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
 36. โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
 37. โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 38. โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 39. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 40. โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 41. โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง
 42. โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 43. โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 44. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 45. โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 46. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 47. โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 48. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 49. โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่
 50. โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 51. โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 52. โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 53. โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง
 54. โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
 55. โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 56. โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 57. โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 58. โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 59. โรงพยาบาลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
 60. โรงพยาบาลผาขาว จังหวัดเลย
 61. โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
 62. โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร
 63. โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 64. โรงพยาบาลนาหว้า จังหวัดนครพนม
 65. โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 66. โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 67. โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 68. โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
 69. โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ
 70. โรงพยาบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 71. โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 72. โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 73. โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 74. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 75. โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 76. โรงพยาบาลสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 77. โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 78. โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง
 79. โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 80. โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 81. โรงพยาบาลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 82. โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 83. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
 84. โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 85. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 86. โรงพยาบาลโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 87. โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 88. โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 89. โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
 90. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 91. โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 92. โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 93. โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
 94. โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่
 95. โรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 96. โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 97. โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 98. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 99. โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 100. โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.Chamber มีขนาด กว้าง1.9 ยาว2.6 สูง2.2 เมตร ต้นทุนตู้ละ  26,222.75 บาท10262,227.5
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 5%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

13,111
รวม

275,338.5