project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

กองบุญกู้วิกฤติ เพื่อ 'น้องนะโม' ป่วยด้วยโรค 'มะเร็งสมอง'

“น้องนะโม” ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้จำเป็นต้องใส่สายยางในสมองต่อลงไปในกระเพาะอาหาร เพื่อทำให้มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมอง ตั้งแต่เด็กๆ แต่แล้วปีที่ผ่านมา ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 “น้องนะโม” มีอาการป่วยขึ้นมาจากเดิม จนต้องเข้าตรวจรักษาเช็คร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล ผลตรวจพบว่ามีเนื้องอกในสมองของน้องนะโม ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่า “น้องนะโม” มีโรคมะเร็งสมองเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโรค จึงชวนสมทบทุนโครงการกองบุญกู้วิกฤติฯ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ตลอดระยะเวลาการรักษา 1 ปี

ระยะเวลาโครงการ 20 พ.ค. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: อำนาจเจริญ

ยอดบริจาคขณะนี้

33,000 บาท

เป้าหมาย

33,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 42

สำเร็จแล้ว

“น้องนะโม” ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้จำเป็นต้องใส่สายยางในสมองต่อลงไปในกระเพาะอาหาร เพื่อทำให้มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมอง ตั้งแต่เด็กๆ

แต่แล้วปีที่ผ่านมา ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 “น้องนะโม” มีอาการป่วยขึ้นมาจากเดิม จนต้องเข้าตรวจรักษาเช็คร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลหัวตะพานอีกครั้ง ผลตรวจพบว่า มีเนื้องอกในสมองของน้องนะโม ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่า “น้องนะโม” มีโรคมะเร็งสมองเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโรค

โรคร้ายที่ซ้ำเติมเพิ่มขึ้นมานี้ส่งผลให้ “น้องนะโม” ต้องถูกส่งตัวไปรักษาและรับการฉายแสงที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี แต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้คุณพ่อและคุณแม่ของน้องนะโม ถูกเลิกจ้างงานกลับมาอยู่บ้าน จึงทำให้ขาดรายได้ นอกจากกระทบกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านแล้ว นั่นหมายถึงส่งผลถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่ตั้งใจไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นมาจึงกลายเป็นปัญหาที่หนักยิ่งของครอบครัว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

กองบุญกู้วิกฤตเป็นกองบุญที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อความช่วยเหลือแก่เด็กที่มีความเป็นอยู่ขัดสนยากลำบากเป็นพิเศษและชีวิตที่อยู้ในภาวะวิกฤติต้องการความช่วยเหลือการเร่งด่วน ให้เด็กสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด ปัจจุบันได้ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแล้วกว่า 2,378 คน ด้วยวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่ผลกระทบหนักทอดผ่านยาวนานมากว่า 2 ปี ทำให้ปีนี้ยังคงเป็นอีกปีที่เด็กด้อยโอกาสในภาวะวิกฤตมีจำนวนมากขึ้น จากการสำรวจสถานภาพและความต้องการจำเป็นของเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่การดูแลของมูลนิธิฯ มากกว่า 200 คน อยู่ในภาวะวิกฤติ เจ็บป่วยเรื้อรัง ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย กำพร้าพ่อ-แม่และอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ชรา และต้องการโอกาสในการรักษาและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยค่าเฉลี่ยสำหรับใช้จ่ายในการดูแลเด็กในโครงการกองบุญกู้วิกฤติฯ เฉลี่ย 1 คน 1 ปี 30,000 บาท หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินมากกว่า 30,000 บาท มูลนิธิฯ จะพิจารณาเพิ่มเติม และหากสามารถระดมทุนเกินเป้าหมาย มูลนิธิฯ จะนำเงินสมทบเข้า “กองบุญกู้วิกฤติฯ” เพื่อช่วยเหลือเด็กคนอื่นๆ ในโครงการอีกกว่า 200 คน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. การสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล
  2. วางแผนให้ความช่วยเหลือ
  3. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการรับการรักษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางไปสถานพยาบาล เบื้องต้นประมาณ 30,000 บาทต่อปี 1 คน 30,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
30,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
3,000.00

ยอดระดมทุน
33,000.00