project เด็กและเยาวชน

My Champions: ส่งน้อง 1,000 คน เรียนต่อ

จุดเริ่มต้นการเรียนสำหรับเด็กทุกคน เริ่มต้นจากจุดเดียวกันที่ ป. 1 แต่ปลายทางของเด็กจากครอบครัวยากจน มีโอกาสจบม.ปลาย เพียง 38% ร่วมกันส่งน้องเรียนต่อ ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ 1,000 คนทั่วประเทศ ทุนละ 7,000 บาท / ปี เพื่อให้น้องๆ ได้ต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสามารถมีอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ระยะเวลาโครงการ 1 พฤษภาคม 66 - 30 เมษายน 67 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

4,531,815 บาท

เป้าหมาย

7,000,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 65%
จำนวนผู้บริจาค 851

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบทุนการศึกษา ส่งน้องเรียนต่อ 647 คน

14 กรกฎาคม 2023

แคมเปญ “My Champions ส่งน้อง 1,000 คน เรียนต่อ” สามารถระดมทุนการศึกษาได้ 4,531,815 บาท ส่งน้องเรียนต่อ 647 คนทั่วประเทศ มูลนิธิยุวพัฒน์และนักเรียนทุนทุกคนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสเรียนต่อ 1 ปีการศึกษา (ทุนการศึกษา 7,000 บาท/คน/ปี ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

" ทุนการศึกษามาช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากค่ะ เช่น ค่ารถรับส่งไปโรงเรียน ค่าทำงานกลุ่มต่างๆ " น้องนฤมล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทุน จังหวัดนครศรีธรรมราช

" ทุนการศึกษามาช่วยค่ากิจกรรมต่างๆ ทำให้ครอบครัวไม่เดือดร้อนเรื่องเงินสำหรับการเรียนของหนู และยังเป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์การเรียนในแต่ละเทอมอีกด้วยค่ะ " น้องกัลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทุน จังหวัดอุบลราชธานี

" ทุนการศึกษามาช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆ เช่น  ชุดนักเรียน รองเท้า กระเป๋า สีเครื่องเขียน และอีกมากมาย ขอขอบพระคุณทุนการศึกษายุวพัฒน์นะคะ ถ้าไม่มีทุนการศึกษายุวพัฒน์ พ่อแม่คงทำงานหนักและไม่มีเราในวันนี้ค่ะ " น้องภัชราภรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทุน จังหวัดสุโขทัย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนนักเรียนขาดโอกาส (สายสามัญ) ใน มูลนิธิยุวพัฒน์647 คนทุนการศึกษาที่ได้รับ คือโอกาสที่จะช่วยให้น้องๆ ได้ต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สามารถสร้างอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากวงจรความยากจน
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

จุดเริ่มต้นการเรียนสำหรับเด็กทุกคน เริ่มต้นจากจุดเดียวกันที่ ป. 1 แต่ปลายทางของเด็กจากครอบครัวยากจน มีโอกาสจบม.ปลาย เพียง 38% ร่วมกันส่งน้องเรียนต่อ ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ 1,000 คนทั่วประเทศ ทุนละ 7,000 บาท / ปี เพื่อให้น้องๆ ได้ต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสามารถมีอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากที่สุด และหาทางออกได้ยากที่สุด เพราะขณะที่การศึกษาเป็นเหมือนประตูสู่โอกาสสำหรับเด็กหลายคน ก็ยังมีเด็กอีกกลุ่มที่ขาดโอกาส เนื่องด้วยฐานะที่ยากจนและต้นทุนชีวิตที่น้อยกว่าคนอื่น

ข้อมูลจากรายงานผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 ของยูนิเซฟพบว่า  : ค่าเฉลี่ยของเด็กที่จบ ม.ปลาย เท่ากับ 68% แต่เด็กจากครอบครัวยากจน มีโอกาสจบชั้น ม.ปลายเพียง 38% เท่านั้น 

ทั้งที่การจบชั้นม. 6 หรือ ปวช. 3 เป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับ และช่วงที่มีนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษามากที่สุด จะเป็นในช่วงชั้นม. 3 ขึ้นม. 4 เพราะความยากจนต้องออกมาทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว "ซึ่งการศึกษาเพียงระดับชั้นป. 6 หรือม. 3 ไม่เพียงพอที่จะทำให้น้องๆ มีอาชีพที่มั่นคง และหลุดพ้นจากวงจรความยากจนได้ "
ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวกระตุ้นปัญหาให้รุนแรงขึ้น เพราะผู้ปกครองตกงานเพิ่มขึ้น โอกาสที่เด็กจะหลุดจากการศึกษายิ่งเพิ่มสูงขึ้นตามไป เพราะเงินที่มีในครัวเรือนอาจจะเลือกต้องนำมาเลี้ยงปากท้องก่อน

จากข้อมูลบัญชีรายจ่ายการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจัดทำโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่า เด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจน ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่ถึง 3,000 บาทต่อเดือน หรือ ไม่ถึง 36,000 บาทต่อปี พวกเขาต้องแบกรับรายจ่ายทางการศึกษาคิดเป็น 22% ของรายได้ทั้งหมด หรือประมาณ 7,900 บาทต่อปี 


หากเราเชื่อว่าโอกาสทางศึกษาจะช่วยทำให้เด็กคนหนึ่งมีชีวิตที่ดีขึ้น ทุนการศึกษา 1,000 ทุนจะมีส่วนช่วยให้พวกเขาทำให้ครอบครัวหลุดพ้นความยากจนได้

ร่วมบริจาคเพื่อเป็นการ “ให้” โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาสได้ต่อยอดชีวิต

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายสามัญ ได้เรียนต่อในระดับชั้นม. 1 - ม. 6 จำนวน 1,000 คน
  2. ทุนการศึกษา 7,000 บาท / คน / ปี จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเรียกเก็บ คือ ค่าบำรุงสถานศึกษา นอกจากนั้น ยังมีค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง ค่ากิจกรรม ที่เด็กและครอบครัวต้องรับผิดชอบเองตลอดระยะเวลา 1 ปี
  3. ติดตามผลการเรียนทุกภาคเรียน และมีการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ขอทุนกับ กสศ. เพื่อป้องกันการรับทุนซ้ำซ้อน
  4. ดูแล ประคับประคอง และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ผ่านกิจกรรมพัฒนานักเรียนทุน เช่น ยุวพัฒน์สาร พี่เลี้ยงอาสา live กับอดีตนักเรียนทุน การโทรพูดคุย ฯลฯ

*ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนในความดูแล 6,467 คน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565)

***ตั้งแต่ก่อตั้งมีนักเรียนทุนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 6 หรือเทียบเท่าไปแล้วจำนวน 9,132 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 300 ก่อตั้งเมื่อปี 2536 มุ่งเน้นในการสร้างโอกาสและพัฒนาแก่เยาวชนขาดโอกาสในประเทศไทย  ด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือจากองค์กร/บุคคลทั่วไป

มอบทุนการศึกษา ส่งน้องเรียนต่อ 647 คน

14 กรกฎาคม 2023

แคมเปญ “My Champions ส่งน้อง 1,000 คน เรียนต่อ” สามารถระดมทุนการศึกษาได้ 4,531,815 บาท ส่งน้องเรียนต่อ 647 คนทั่วประเทศ มูลนิธิยุวพัฒน์และนักเรียนทุนทุกคนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสเรียนต่อ 1 ปีการศึกษา (ทุนการศึกษา 7,000 บาท/คน/ปี ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

" ทุนการศึกษามาช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากค่ะ เช่น ค่ารถรับส่งไปโรงเรียน ค่าทำงานกลุ่มต่างๆ " น้องนฤมล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทุน จังหวัดนครศรีธรรมราช

" ทุนการศึกษามาช่วยค่ากิจกรรมต่างๆ ทำให้ครอบครัวไม่เดือดร้อนเรื่องเงินสำหรับการเรียนของหนู และยังเป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์การเรียนในแต่ละเทอมอีกด้วยค่ะ " น้องกัลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทุน จังหวัดอุบลราชธานี

" ทุนการศึกษามาช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆ เช่น  ชุดนักเรียน รองเท้า กระเป๋า สีเครื่องเขียน และอีกมากมาย ขอขอบพระคุณทุนการศึกษายุวพัฒน์นะคะ ถ้าไม่มีทุนการศึกษายุวพัฒน์ พ่อแม่คงทำงานหนักและไม่มีเราในวันนี้ค่ะ " น้องภัชราภรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทุน จังหวัดสุโขทัย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนนักเรียนขาดโอกาส (สายสามัญ) ใน มูลนิธิยุวพัฒน์647 คนทุนการศึกษาที่ได้รับ คือโอกาสที่จะช่วยให้น้องๆ ได้ต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สามารถสร้างอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากวงจรความยากจน

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทุนการศึกษาสายสามัญ 7,000 บาท/ คน / ปี ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา อาทิ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุดนักเรียน ค่าอาหารกลางวัน ค่ากิจกรรม ค่าเดินทาง ฯลฯ 1,000 7,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเทใจ 10 % (มูลนิธิยุวพัฒน์สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้)