project เด็กและเยาวชน

สานฝันด้านดนตรีให้เด็กโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ

จัดหาเครื่องดนตรีของโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ อาทิ กลองใหญ่ กลองสแนร์ เบลไลล่า เมโลเดียน ไม้คฑา กลองชุด กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมตามที่สนใจ และกิจกรรมชักนำนักเรียนได้ใช้เวลาว่าง

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

49,502 บาท

เป้าหมาย

49,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 39

สำเร็จแล้ว

โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณเป็นโรงเรียนขยายโอกาส สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทชานเมือง

มีเขตบริการ 3 หมู่บ้าน มีความขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ด้านดนตรีเพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกได้ใช้ และด้วยสภาพที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นยากจน นักเรียนมากกว่าร้อยละ 70 ขาดความพร้อมทั้งด้าน การเลี้ยงดูและรายได้ของครอบครัว มีข้อจำกัดด้านการระดมเงินทุนในการจัดซื้อจัดหาเครื่องดนตรี

โครงการจัดหาเครื่องดนตรีของโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ เพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมนุมดนตรี และกีฬา ประกอบด้วยกลองใหญ่ กลองสแนร์ เบลไลล่า เมโลเดียน ไม้คฑา กลองชุด กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส โดยกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกชุมนุมดนตรีและกีฬาซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน


เจริญชัย จันดีดา ตำแหน่งครู คศ.2 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณเล่าว่า

"ผมเคยอ่านบทความว่า ดนตรีมีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสมองในวัยเด็ก กิจกรรมดนตรี จะสร้างอุปนิสัยที่ดี เสริมสร้างสมาธิ มีระเบียบวินัย มีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาจิตใจ อารมณ์ สุนทรียภาพและสังคม เป็นกิจกรรมที่ได้มีส่วนร่วมในสังคม เป็นสื่อเข้าถึงชุมชน ตามโอกาสงานบุญและงานประเพณีต่างๆ เกิดความยั่งยืนในกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นทักษะ ที่สามารถต่อยอดเพื่อหาเลี้ยงชีพได้อันเป็นประการสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไปครับ"

การดำเนินงานโครงการได้รับความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือ นักเรียนที่ขาดแคลน ได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมตามที่สนใจ เพื่อเป็นกิจกรรมชักนำนักเรียนได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นตัวเลือกสำหรับนักเรียนที่ไม่โดดเด่นด้านวิชาการ อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ ทำให้ผู้เรียนเกิดสุนทรียะ มีสมาธิในการเรียนรู้ด้านอื่นๆ เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี เป็นแนวทางหนึ่ง ที่ทำให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดได้

ตัวอย่างกิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
  2. แต่งตั้งคณะทำงาน/วิทยากร
  3. รับสมัคร/จัดกลุ่มนักเรียน
  4. ดำเนินการฝึก/เรียน
  5. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงานผล

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียน https://watmaipsw.thai.ac/home/

Facebook ร.ร.วัดใหม่พรหมสุวรรณ ปราจีนบุรี


ประโยชน์ของโครงการ

  1. นักเรียนมีความชื่นชมกิจกรรมด้านดนตรี ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจตนเอง
  2. โรงเรียนมีเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการฝึกนักเรียน
  3. นักเรียนมีสมรรถนะด้านดนตรี อย่างน้อย 1 ชนิด
  4. โรงเรียนมีวงเมโลเดียน และวงดนตรีสากล (สตริง) ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
  5. นักเรียนเกิดความสามัคคี รับผิดชอบ มีระเบียบ และการเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี (๖) นักเรียนมีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกล ยาเสพติด

สมาชิกภายในทีม

นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณทุกคน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณทุกคน

เจ้าของโครงการ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


tr>tr>tr>
รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.เมโลเดียน Wisdom 32 คีย์ พร้อมกล่องอย่างดี84,500
2.เบลไลล่า 29 คีย์ พร้อมสายสะพายและไม้ตี48,000
3.กลองสแนร์ MD601 14 นิ้ว 6 หลัก เกลียวสั้น69,600
4.กลองเทนเนอร์ TD600 14x12 นิ้ว พร้อมสายสะพายและไม้ตี11,600
5.ฉาบเดินแถว 14 นิ้ว พร้อมหู 1 ชุด11,400
6.ฉาบเดินแถว 14 นิ้ว พร้อมหู 1 ชุด ไม้คฑา 1400
7.กีต้าร์ไฟฟ้าพร้อมแอมป์ (กีต้าร์แพ็ค)15,000
8.เบสไฟฟ้าพร้อมแอมป์ (กีเบสแพ็ค)16,500
9.กลองชุดยี่ห้อ XT,UFO18,000

10.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)


4,500

รวม


49,500