project เด็กและเยาวชน

"เครื่องดนตรีนี้ พี่ให้น้อง" ระดมทุนเพื่อมอบเครื่องดนตรีให้น้องๆใน 3 โรงเรียนที่ขาดแคลนใน จ. นครราชสีมา

"เครื่องดนตรีนี้ พี่ให้น้อง" จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องดนตรีมอบแก่โรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีศักยภาพด้านดนตรี แต่ขาดแคลนอุปกรณ์ ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 3 แห่งใน จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย โรงเรียนชินวงษ์อุปถัมภ์ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง และโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

ระยะเวลาโครงการ 13 มิ.ย. 2564 ถึง 31 ก.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา (โรงเรียนชินวงษ์อุปถัมภ์), ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง), ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีม (โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์)

ยอดบริจาคขณะนี้

8,850 บาท

เป้าหมาย

220,605 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 4%
48 วัน จำนวนผู้บริจาค 12

"เครื่องดนตรีนี้ พี่ให้น้อง" จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องดนตรีมอบแก่โรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีศักยภาพด้านดนตรี แต่ขาดแคลนอุปกรณ์ ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 3 แห่งใน จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย โรงเรียนชินวงษ์อุปถัมภ์ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง และโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

หนูชื่อกานต์หทัยชนก ขอผลกลาง ชื่อเล่น กานดิศ ปัจจุบันอายุ 15 ปี ช่วงต้นปี 2564 หนูได้รู้จักผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่ง ท่านเป็นอดีดผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ท่านเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังมาช่วยสอนดนตรีตามโรงเรียนต่างอำเภอในจ.นครราชสีมาโดยไม่คิดค่าตอบแทน ท่านเล่าว่า โรงเรียนเหล่านั้น ขาดอุปกรณ์เครื่องดนตรี ทำให้นักเรียนหลายคนขาดโอกาสที่จะได้พัฒนาตนเอง และขาดสิ่งสนับสนุนที่จะใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ และทางโรงเรียนเอง ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี จากสถานการณ์ดังกล่าว หนูจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเพื่อสามารถพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ตามความเหมาะสม โดยมีทีมครูจิตอาสาเป็นผู้ฝึกสอนและให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย 3 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน โรงเรียนได้รับงบประมาณจำกัด และไม่มีงบสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี ในโรงเรียนต่างๆ ที่ครูดนตรีจิตอาสา ไปทำการสอนหรือฝึกซ้อม ถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดตั้งวงดนตรีสากล ให้กับนักเรียนนั้น จะร่วมกับครูประจำการ ทำการสอน และฝึกซ้อมโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ ชุดเดียวกัน โดยมีรายละเอียดของโรงเรียนดังนี้

• โรงเรียน ชินวงษ์อุปถัมภ์ (รร.มัธยมศึกษาขยายโอกาส) มีนักเรียนที่เรียนดนตรี ชั้น ป.4-ม.3 จำนวนทั้งสิ้น 257 คน ครูประจำการสอนในชั่วโมงเรียนปกติ และครูดนตรีอาสาสอนเฉพาะวันศุกร์ ในชั่วโมงกิจกรรม มีนักเรียนทั้งสิ้น 30 คน

• โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง (รร.มัธยมศึกษาประจำอำเภอ) มีนักเรียนที่เรียนดนตรี ชั้น ม.1-ม.6 จำนวนทั้งสิ้น 620 คน ครูประจำการสอนในชั่วโมงเรียนปกติ และครูดนตรีอาสาสอนเฉพาะวันศุกร์ ในชั่วโมงกิจกรรม มีนักเรียนทั้งสิ้น 20 คน

• โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ (รร.ประจำอำเภอขามทะเลสอ) มีนักเรียนที่เรียนดนตรี ชั้น ป.4-ม.3 จำนวนทั้งสิ้น 70 คน นายปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นทั้งครูประจำการสอนในชั่วโมงเรียนปกติ และเป็นครูดนตรีอาสาสอนในชั่วโมงกิจกรรม มีนักเรียนทั้งสิ้น 20 คน 
ทั้งนี้ เครื่องดนตรีทั้งหมดที่จัดซื้อในโครงการนี้จะส่งมอบและให้ทางโรงเรียนทั้งสามแห่งใช้อย่างเป็นการถาวร หนูในฐานะผู้จัดทำโครงการจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพจิต ฝึกจิตใจให้อ่อนโยน ฝึกสมาธิ และยังเป็นการใช้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เสริมทักษะ และนำไปสูงการหารายได้ สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง โรงเรียน หรือสร้างชื่อเสียงในระดับจังหวัดต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ 

2.  จัดซื้อเครื่องดนตรี

3. นำอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่ได้  ส่งมอบให้ รร.เป้าหมาย


ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดยน้องกานต์หทัยชนก ขอผลกลาง ชื่อเล่น กานดิศ อายุ 15 ปี ด้วยการสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่ 

น้องกานดิศทำกิจกรรมจิตอาสามาตั้งแต่อายุ 9 ขวบ โดยในช่วงแรกเป็นเพียงผู้ร่วมกิจกรรม และได้ผันตัวมาเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายๆกิจกรรมในปัจจุบัน โดยปัจจุบันมีโครงการเพื่อสังคมที่ดำเนินการอยู่ ดังนี้

• จัดทำโครงการต่อต้านการกลั่นแกล้งในโรงเรียน ผ่านเพจชื่อ Proud to be me,Proud to be yourself เพื่อสร้างกำลังใจให้เพื่อน ๆ ที่ตกอยู่ในสภาพประสบปัญหาดังกล่าว เนื่องจากตัวหนูมีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งเรื่องรูปร่างหน้าตาในวัยเด็กแต่หนูได้พัฒนาฝึกฝนตนเองเรื่องการพูด จนทำให้ชนะการประกวดร้องเพลง และใช้ความสามารถทำประโยชน์เพื่อสังคม จนการบูลลี่ต่าง ๆ ลดลงไป

• เนื่องจากหนูมีความสามารถในการร้องเพลง และชนะการประกวดร้องเพลงระดับประเทศ และระดับจังหวัดหลายรายการ จากการชนะในรายการประกวดของสภาจังหวัดนครราชสีมา จึงได้เข้าเป็นนักร้องสังกัดดาวรุ่งลูกทุ่งวัฒนธรรมโคราช ได้ขับร้องในงานสาธารณกุศลของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรภายในจังหวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

• ริเริ่มและดำเนินการดูแล เพจช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด ชื่อ Help ช่วยเหลือเจ้าเหมียวและเจ้าตูบ การระดมทุนช่วยค่ารักษาสัตว์ป่วยหรือขาดแคลนอาหาร และจัดหาบ้านให้สุนัขและแมวจรจัด โดยทำมาตั้งแต่อายุ 9 ปีจนถึงปัจจุบัน โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการประกวดร้องเพลงมาใช้จ่ายในกิจกรรมนี้

น้องยังเคยร่วมงานกับ 

1. สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา (นักร้องดาวรุ่งสภาวัฒนธรรมโคราช)
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นักร้องรับเชิญวงดนตรีสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  และนักแสดงรับเชิญ ละครเวทีประจำปีของมหาวิทยาลัย)  


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 กลองชุด มอบ รร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง 1 18,000.00
2 แอมป์เบส มอบ รร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง 1 17,000.00
3 ขาตั้งคีย์บอร์ด มอบ รร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง 2 1,400.00
4 ขาไมค์ มอบ รร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง 2 900.00
5 ชุดไมค์กลอง มอบ รร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง 1 5,900.00
6 กลองชุด มอบ รร.ชินวงษ์อุปภัมภ์ 1 18,000.00
7 กีตาร์ไฟฟ้ามอบ รร.ชินวงษ์อุปภัมภ์ 1 13,500.00
8 คีย์ยบอร์ดมอบ รร.ชินวงษ์อุปภัมภ์ 1 8,500.00
9 แอมป์คีย์บอร์ดมอบ รร.ชินวงษ์อุปภัมภ์ 1 9,350.00
10 ขาไมค์มอบ รร.ชินวงษ์อุปภัมภ์ 2 900.00
11 ชุดไมค์กลอง มอบ รร.ชินวงษ์อุปภัมภ์ 1 5,900.00
12 กลองชุด มอบ รร.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1 18,000.00
13 กีตาร์ไฟฟ้า มอบ รร.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1 13,500.00
14 เบส มอบ รร.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1 13,500.00
15 คีย์บอร์ด มอบ รร.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1 8,500.00
16 แอมป์กีตาร์ มอบ รร.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1 14,400.00
17 แอมป์คีย์บอร์ด มอบ รร.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1 9,350.00
18 แอมป์เบส มอบ รร.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1 17,100.00
19 ขาไมค์ มอบ รร.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1 900.00
20 สแตนโน๊ต มอบ รร.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 5 2,250.00
21 ขาตั้งกีตาร์ มอบ รร.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 3 900.00
22 ขาตั้งคีย์บอร์ดมอบ รร.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 2 1,400.00
23 ขาตั้งคีย์บอร์ดมอบ รร.ชินวงษ์อุปภัมภ์ 2 1,400.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
200,550.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
20,055.00

ยอดระดมทุน
220,605.00

บริจาคให้
"เครื่องดนตรีนี้ พี่ให้น้อง" ระดมทุนเพื่อมอบเครื่องดนตรีให้น้องๆใน 3 โรงเรียนที่ขาดแคลนใน จ. นครราชสีมา

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน