โครงการสุขภาพ

สเปรย์ไล่ยุงเพื่อชุมชนปลอดภัย

เพราะยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก มักพบมากตามบ้าน แหล่งชุมชน ในภาชนะที่มีน้ำขัง เราจึงอยากชวนคุณมาร่วมสนับสนุน ทำสเปรย์ไล่ยุงเพื่อป้องกันโรค

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

3,009 บาท

เป้าหมาย

6,600 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 46%
เหลืออีก 11 วัน จำนวนผู้บริจาค 8

โรคไข้เลือดออก มักพบบ่อยในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มียุงลายชุกชุม ทำให้เกิดการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว

จากสถิติในปี พ.ศ. 2556 ของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 154,444 ราย (คิดเป็นอัตราป่วย 241.03 ต่อประชากร 100,000 ราย) และมีจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 136 ราย (คิดเป็นอัตราเสียชีวิต 0.21 ต่อประชากร 100,000 ราย)

สาเหตุหลักของโรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ชนิด 1, 2, 3 และ 4 (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4) โดยมียุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ตัวเมียเป็นพาหะนำโรค กล่าวคือ ยุงลายตัวเมียจะกัดและดูดเลือดของผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกก่อน (เชื้อไวรัสเดงกีในเลือดของผู้ป่วยจะเข้าไปฟักตัวและเพิ่มจำนวนในตัวยุงและเชื้อนี้สามารถมีชีวิตอยู่ในตัวยุงได้ตลอดอายุของยุง คือ ประมาณ 1-2 เดือน) แล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงในรัศมีไม่เกิน 400 เมตร ซึ่งจะเป็นการแพร่เชื้อไปให้คนอื่น ๆ ต่อไป ยุงชนิดนี้เป็นยุงที่ออกหากิน (กัดคน) ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน (เดิมยุงลายนิยมออกหากินในเฉพาะเวลากลางวัน แต่ในระยะหลังพบว่ายุงลายมีการออกหากินในเวลากลางคืนด้วย) และชอบเพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำนิ่งในบริเวณบ้าน เช่น ตุ่มน้ำ โอ่งน้ำ แจกัน จานรองตู้กับข้าว กระป๋อง ฝากะลา ยางรถยนต์เก่าๆ หลุมที่มีน้ำขัง เป็นต้น 

ดังนั้นโครงการสเปรย์ไล่ยุงเพื่อชุมชนปลอดภัย จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนและร่วมทำ “สเปรย์ไล่ยุง” ที่ช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ชุมชนปลอดภัย

ปัญหาและความท้าทาย

-การลงพื้นที่หาชุมชนที่มีปัญหา
-ความร่วมมือในการป้องกัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

-สร้างช่องทางการทำกิจกรรมด้านสังคมในส่วนที่มีความต้องการแท้จริง
-เกิดความร่วมมือของประชาชนทั่วไป และเกิดการทำงานร่วมกันกับพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างรูปแบบในการพัฒนาความช่วยเหลือที่ยั่งยืน
-เกิดเป็นเครือข่ายอาสาสมัครปลุกพลังเปลี่ยนไทย “ร่วมแรงเพื่อส่งต่อสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน”

กิจกรรมที่ดำเนินการ

1.จัดซื้อขวดสเปรย์จำนวน 500 ขวด
2.เปิดรับอาสาสมัครร่วมกันทำสเปรย์ไล่ยุงไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค


รายละเอียดจำนวนเงิน
1.ขวดสเปรย์ 500 ขวดๆละ 12 บาท 6,000
2.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10 %600
รวมเป็นเงิน6,600


บริจาคให้
สเปรย์ไล่ยุงเพื่อชุมชนปลอดภัย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน