project เด็กและเยาวชน

นม ไข่ อาหารกลางวันให้น้องท้องอิ่ม

สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ โดยมูลนิธิ ฟอร์เด็ก ดูแลเด็กกว่า 120 คน อายุ 2-6 ขวบที่มาขอรับการดูแล มูลนิธิอยากให้เด็กทุกคนอิ่มท้อง ลดระดับทุพโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย ประกอบกับมูลนิธิต้องรอดผ่านพ้นภาวะวิกฤตทุนสำรองด้านอาหารเด็ก เราจึงขอความร่วมมือจากผู้มีน้ำใจดีร่วมสนับสนุนค่าอาหารเพื่อให้อีกอย่างน้อย 100 วันทำการ เราสามารถดูแลเด็ก ๆได้

ระยะเวลาโครงการ 21 ส.ค. 2566 ถึง 28 ก.พ. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: จ.สมุทรปราการ (สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์-มูลนิธิฟอร์เด็ก 6), 206/1 หมู่ 3 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (ซอยแก้วแย้มศรี (หลังหมู่บ้านบ้านพฤกษาวิลล์ (สรรรพวุธ สุขุมวิท 76) ซอยมหาวงษ์ ถนนรางรถไฟเก่า ต.สำโรง อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ)

ยอดบริจาคขณะนี้

6,466 บาท

เป้าหมาย

440,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 1%
147 วัน จำนวนผู้บริจาค 32

สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ โดยมูลนิธิ ฟอร์เด็ก ดูแลเด็กกว่า 120 คน อายุ 2-6 ขวบที่มาขอรับการดูแล มูลนิธิอยากให้เด็กทุกคนอิ่มท้อง ลดระดับทุพโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย ประกอบกับมูลนิธิต้องรอดผ่านพ้นภาวะวิกฤตทุนสำรองด้านอาหารเด็ก เราจึงขอความร่วมมือจากผู้มีน้ำใจดีร่วมสนับสนุนค่าอาหารเพื่อให้อีกอย่างน้อย 100 วันทำการ เราสามารถดูแลเด็ก ๆได้

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานและบริการสังคมเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ซึ่งตกอยู่ในภาวะยากลำบาก รายได้หรืองบประมาณทั้งหมดล้วนได้รับจากการบริจาค 99%จากผู้มีน้ำใจดี ใจเป็นกุศล และอีก 0.1% คือดอกเบี้ยรับ มูลนิธิ ฯ ต้องระดมทุนเพื่อ "โครงการนม &ไข่ + อาหารกลางวันและอาหารว่างให้น้องท้องอิ่ม” จำนวน 880,000 บาท ต่อปีการศึกษา มีแผนที่เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ ปีละ 50,000 บาท ได้รับมาต่อเนื่อง คิดเป็น 6% ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการบริการด้านอาหารสำหรับเด็ก ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์-มูลนิธิฟอร์เด็ก 6 แห่งนี้ 

อาหารเป็นปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อทุกเพศวัย โภชนาการครบถ้วน ช่วยเสริมสร้างมีภูมิคุ้มกันแก่เด็ก ให้เด็กได้เจริญเติบโตทั้งทางสมองและร่างกาย อีกทั้งเพิ่มพลังที่จะไปเรียนรู้ ผ่านการกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวัน เพื่อการเจริญโตอย่างมีพัฒนาการ เด็กปฐมวัย เป็นวัยทองที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและคงที่ จึงต้องได้รับอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสมครบทุกมื้อและอาหารเสริมให้น้องท้องได้อิ่ม

เด็ก ๆ ล้วนมาจากครอบครัวในภาวะยากลำบาก ซึ่งสถาบันครอบครัว มีความเชื่อมโยงถึงเศรษฐกิจครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องอาหาร สวัสดิภาพและความปลอดภัย  ส่งผลกระทบให้เด็กได้รับผลกระทบหลายมิติ โดยเฉพาะด้านทุพโภชนาการและพัฒนาการอย่างไม่เหมาะสมตามวัย   มูลนิธิฯ ยังมีความจำเป็นต้องการเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการระดมทุนสำหรับ "โครงการนม &ไข่ + อาหารกลางวันและอาหารว่างให้น้องท้องอิ่ม” ช่วยเหลือเด็กอายุ 2.5 ขวบ - 6 ขวบ จำนวน 120 ราย ของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 จ. สมุทรปราการ ให้ได้มี นม ไข่ อาหารกลางวันและอาหารเสริม ให้ได้รอดพ้นภาวะวิกฤตขาดทุนสำรองอาหารเด็ก อย่างน้อยจำนวน 100 วันทำการ เพื่อให้เด็กมีอาหารเพียงพอ ลดภาวการณ์ขาดสารอาหารและความหิวโหย สร้างภูมิและลดระดับการบาดเจ็บ เจ็บป่วยในเด็ก สามารถจัดบริการเด็ก ฯ ให้มีความต่อเนื่องได้ต่อไป 

ปี พ.ศ.2558 - 2565 ได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ปีละ 50,000 บาท ส่วนปี 2566 กำลังอยู่ระหว่างดำเนินงาน แต่ยังไม่ได้รับเงิน  ขณะที่นมมีได้มาบ้าง  5-15 หีบจากส่วนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สมุทรปราการ  โดยรวมจึงไม่เพียงพอสำหรับารบริการและสงเคราะห์เด็ก 

มูลนิธิฯ มีความจำเป็นต้องการอย่างยิ่งยวด ในการเร่งระดมค่าอาหารเพื่อให้องค์กรได้รอดพ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต     โดยขอความร่วมมือจากผู้มีน้ำใจดีทุกคนร่วมสมทบทุน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ประชุมคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ เพื่อกำหนดแผนการจัดการบริการเด็กด้านอาหารและทุนบริจาคของ โครงการนม + ไข่และอาหาร..ให้น้องท้องอิ่ม สนับสนุนโดยเทใจดอทคอม

2. รับส่งมอบทุน ."โครงการนม+ไข่  และอาหารกลางวัน + อาหารว่าง...ให้น้องท้องอิ่ม"  จากเทใจดอทคอม

3. จัดซื้อ/จัดเตรียมวัสดุดิบ อาหารสด อาหารแห้ง : นม ไข่ และอาหาร พร้อมบริการเด็กดังนี้

ส่วนที่ 1 อาหารกลางวัน : ประกอบอาหาร ที่ห้องครัวอิ่มบุญ...ลูกเขาเราเลี่ยง โดยผ่านเมนูประจำสัปดาห์ตามหลักโภชนาการ โดยนักโภขนากร จาก สสจ.สมุทรปราการ /รพ.สต.สำโรง สมุทรปราการ บริการเด็ก เวลา 11.00 น ทุกวันทำการ .

อาหารเสริม : ประกอบอาหาร ที่ห้องครัวอิ่มบุญ...ลูกเขาเราเลี้ยง โดยผ่านเมนูประจำสัปดาห์ตามหลักโภชนาการ โดยนักโภชนากร จาก สสจ.สมุทรปราการ /รพ.สต.สำโรง สมุทรปราการ อาทิ ผลไม้ ขนมคาวหวาน และขนมอื่น ๆ บริการเด็กเวลา 14.30 น. ทุกวันทำการ

ส่วนที่ 2 นม : บริการเด็กทุกเช้า วันละ 1 กล่อง หรือ 1 แก้ว เวลา 09.15 น.

4. ติดตามผล รายงานการเจริญเติบโต/ประเมินพัฒนาการเด็ก

5. ขอบคุณและรายงานผู้สนับสนุนโครงการฯ /ผู้ให้ทุน  เผยแพร่กิจกรรมผ่านโซเซียล มีเดีย และ/หรือ จดหมาย 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) 


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่านม อาหารกลางวัน และอาหารเสริม วันละ 4,000 บาท 100 วัน 400,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
400,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
40,000.00

ยอดระดมทุน
440,000.00

บริจาคให้
นม ไข่ อาหารกลางวันให้น้องท้องอิ่ม

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน