project โควิด-19 เด็กและเยาวชน

สมทบทุน...ส่งนมให้น้องที่เผชิญวิกฤติโควิด-19

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย และบรรเทาภาระค่านมผงสำหรับครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ขาดรายได้ โดยทางบริษัท Carenation ได้ร่วมมือกับโครงการริสแบนด์สร้างสรรค์สังคม และบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ระดมทุนมาเปลี่ยนเป็นนมผง และนำไปแจกจ่ายตามชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

ระยะเวลาโครงการ 15 ม.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

1,192,877 บาท

เป้าหมาย

1,000,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 119%
จำนวนผู้บริจาค 520

สำเร็จแล้ว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โครงการนี้ต้องการบรรเทาปัญหาเด็กขาดการพัฒนาที่สมวัย เนื่องจากปัญหาการขาดรายได้จากการทำงานหรือการได้รับรายได้ที่ต่ำลงของครอบครัวกลุ่มเปราะบางในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในช่วงการระบาดนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงอายุสำคัญกับพัฒนาการของเด็กที่จะเติบโตได้มากที่สุด

ทางบริษัท Carenation, กลุ่มสร้างสังคม และบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จึงเห็นตรงกันว่าควรให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการจัดหานมผงสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาสูง เมื่อเทียบกับรายได้ของกลุ่มเปราะบางที่ส่วนใหญ่เป็นคนหาเช้ากินค่ำ และลูกจ้างรายวัน รวมทั้งเพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทางองค์กรจะนำนมผงที่ได้สั่งซื้อจากการระดมทุนนี้ ไปแจกจ่ายแก่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนและตกอยู่ในสภาวะขาดแคลน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของบริษัท อาทิ LINE และ Facebook
  2. หลังจากถึงกำหนดวันสิ้นสุดรับบริจาค ทางผู้รับผิดชอบโครงการจะสรุปยอดบริจาคทั้งหมดให้ทราบอย่างโปร่งใส
  3. ทางผู้รับผิดชอบโครงการจะนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปซื้อนมผงเด็ก
  4. ทางผู้รับผิดชอบโครงการจะนำนมผงเด็กไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

  • กลุ่มสร้างสังคม 
  • บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่านมสำหรับเด็กตามวัย ตั้งแต่เด็กแรกเกิด-เด็กโต 800,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
800,000.00