project เด็กและเยาวชน

มอบกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงให้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ไม่มีกล้องจุลทรรศน์เพียงพอสำหรับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเสียโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กๆ คุณครูจึงเปิดระดมทุนเพื่อจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงจำนวน 5 ชุด เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงในการเรียนให้กับนักเรียนกว่า 400 คนในโรงเรียน

ระยะเวลาโครงการ 29 ต.ค. 2564 ถึง 24 ต.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ (โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้)

ยอดบริจาคขณะนี้

44,238 บาท

เป้าหมาย

110,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 40%
จำนวนผู้บริจาค 52

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

นักเรียนโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ทดลองใช้กล้องจุลทรรศน์

9 กุมภาพันธ์ 2023

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ มีจำนวนนักเรียน 375 คน ของปีการศึกษา 2565 ได้รับกล้องจุลทรรศน์ นำมาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ และบูรณาการเข้ากับรายวิชาอื่นๆที่เหมาะสม ผลการนำมาใช้สอนนักเรียนมีความสนใจ ตื่นเต้น ในการเรียนรู้ ได้เห็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

การเปลี่ยนแปลง: นักเรียนมีความสนใจการเรียน สนใจวิทยาศาสตร์จากที่เคยรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัว แต่พอได้รับกล้องจุลทรรศน์นักเรียนได้เรียนรู้แล้วรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถเรียนรู้ได้

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการศึกษา มีจิตกรุณาแบ่งปันช่วยเหลือทางโรงเรียนให้ได้รับอุปกรณ์ที่มีราคาสูงมาใช้ในการเรียนของนักเรียน

ความประทับใจจากเด็กนักเรียน


ผมรู้สึกตื่นเต้น และเพิ่งเห็นของจริง ผมอยากเรียนหนังสือมากขึ้น ขอบคุณครับ
ด.ช.ศักดิ์สิริ สีทา นักเรียนชั้น ป.3


ผมชอบมากเลยครับ ผมได้เห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ขอบคุณครับ
ด.ช.สรศักดิ์ ไชยวงค์ นักเรียนชั้น ป.3


ผมอยากใช้กล้องนี้ อยากรู้ข้างในเป็นอย่างไร ผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ ขอบคุณครับ
ด.ช.พุฒิวัฒน์ เชียงเลา นักเรียนชั้น ป.3

วิดีโอความประทับใจของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากทำโครงการ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กนักเรียนหมู่บ้านเหล่าเสน, บ้านดินดำ, บ้านแสนสุข, บ้านแสนสำราญ และบ้านหนองไม้ไต้365 คนนักเรียนได้ความรู้ เกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้1 โรงเรียนโรงเรียนมีกล้องจุลทรรศน์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

ภาพประกอบ


ภาพ: กล้องจุลทรรศน์ด้านข้าง


ภาพ: กล้องจุลมรรศน์ด้านหน้า


ภาพ: นักเรียนชั้น ประถมปีที่ 3 กำลังฝึกการใช้งานกล้องจุลทรรศน์


ภาพ: นักเรียนชั้น ประถมปีที่ 5 กำลังฝึกการใช้งานกล้องจุลทรรศน์

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ไม่มีกล้องจุลทรรศน์เพียงพอสำหรับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเสียโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กๆ คุณครูจึงเปิดระดมทุนเพื่อจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงจำนวน 5 ชุด เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงในการเรียนให้กับนักเรียนกว่า 400 คนในโรงเรียน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2480 ตั้งอยู่ที่อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันเปิดสอนนักเรียนในระดับปฐมศึกษา มีนักเรียนอยู่ภายใต้ความดูแล 387 คน แต่ปัจจุบันประสบปัญหางบประมาณในด้านการศึกษาไม่เพียงพอพ่อการจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่มีราคาสูง หนึ่งในนั้นคือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ตอนนี้คุณครูแก้ปัญหาโดยการสอนจากการดูวีดีโอแทน ซึ่งส่งผลให้เด็กขาดความสนใจในวิชา และไม่มีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์

คุณครูจึงเปิดระดมทุนเพื่อนำเงินไปซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงมาเป็นเครื่องมือการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน และนักเรียนที่จะเข้าใหม่ในอนาคต เพื่อให้การเรียนวิทยาศาสตร์สนุกมากขึ้น และเด็กๆ ได้มีโอกาสฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์จากของจริง

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ดำเนินการ

1.ประชุมคณะครูในการพิจารณางบในการจัดซื้อ

2.ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบของพัสดุ

3.การดำเนินการใช้กล้องจุลทรรศน์ในการสอน

4.สรุปผล

5.รายงานผล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายวันชัย พรมสุวรรณ์

นักเรียนโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ทดลองใช้กล้องจุลทรรศน์

9 กุมภาพันธ์ 2023

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ มีจำนวนนักเรียน 375 คน ของปีการศึกษา 2565 ได้รับกล้องจุลทรรศน์ นำมาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ และบูรณาการเข้ากับรายวิชาอื่นๆที่เหมาะสม ผลการนำมาใช้สอนนักเรียนมีความสนใจ ตื่นเต้น ในการเรียนรู้ ได้เห็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

การเปลี่ยนแปลง: นักเรียนมีความสนใจการเรียน สนใจวิทยาศาสตร์จากที่เคยรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัว แต่พอได้รับกล้องจุลทรรศน์นักเรียนได้เรียนรู้แล้วรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถเรียนรู้ได้

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการศึกษา มีจิตกรุณาแบ่งปันช่วยเหลือทางโรงเรียนให้ได้รับอุปกรณ์ที่มีราคาสูงมาใช้ในการเรียนของนักเรียน

ความประทับใจจากเด็กนักเรียน


ผมรู้สึกตื่นเต้น และเพิ่งเห็นของจริง ผมอยากเรียนหนังสือมากขึ้น ขอบคุณครับ
ด.ช.ศักดิ์สิริ สีทา นักเรียนชั้น ป.3


ผมชอบมากเลยครับ ผมได้เห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ขอบคุณครับ
ด.ช.สรศักดิ์ ไชยวงค์ นักเรียนชั้น ป.3


ผมอยากใช้กล้องนี้ อยากรู้ข้างในเป็นอย่างไร ผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ ขอบคุณครับ
ด.ช.พุฒิวัฒน์ เชียงเลา นักเรียนชั้น ป.3

วิดีโอความประทับใจของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากทำโครงการ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กนักเรียนหมู่บ้านเหล่าเสน, บ้านดินดำ, บ้านแสนสุข, บ้านแสนสำราญ และบ้านหนองไม้ไต้365 คนนักเรียนได้ความรู้ เกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้1 โรงเรียนโรงเรียนมีกล้องจุลทรรศน์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

ภาพประกอบ


ภาพ: กล้องจุลทรรศน์ด้านข้าง


ภาพ: กล้องจุลมรรศน์ด้านหน้า


ภาพ: นักเรียนชั้น ประถมปีที่ 3 กำลังฝึกการใช้งานกล้องจุลทรรศน์


ภาพ: นักเรียนชั้น ประถมปีที่ 5 กำลังฝึกการใช้งานกล้องจุลทรรศน์

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 กล้องจุลทรรศน์ XENON VR-F6TL คุณสมบัติ 1. หัวกล้อง ชนิดกระบอกตาคู่ เอนไม่น้อยกว่า 30 องศา หมุนได้ 360 องศา มีกระบอกตาตรงสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพได้ และมีปุ่มล็อกตรึงให้อยู่กับที่ ระยะห่างระหว่างตาได้ สามารถปรับได้ในช่วง 5.5-7.5 ซม. และปรับ Diopter ได้อย่างน้อย 1 ข้าง 2. เลนส์ตา ชนิดเห็นภาพกว้าง มีกำลังขยาย 10X 1 คู่ และที่เลนส์ตาสามารถปรับความชัดเจนได้อย่างน้อย 1 ข้าง 3. เลนส์วัตถุ เป็นเลนส์ที่แก้ความคลาดรงค์ของแสงสี (Aberration) เลนส์เป็นแบบ Achromatic มีกำลังขยาย 4 ขนาด คือ 4X 10X 40X (Spring) และ 100X (Spring Oil) อย่างละ 1 หัว 4. แท่นวางสไลด์ แบบสี่เหลี่ยม ติดตั้งอย่างแข็งแรงกับตัวกล้องทำด้วยโลหะขนาดไม่น้อยกว่า 110x 125 มม. พร้อมระบบปรับเลื่อนสไลด์สองขั้น (Double mechanical stage) สามารถปรับเลื่อนสไลด์ได้ไม่น้อยกว่า 70 x30 มม. 5. ระบบโฟกัส มีปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียด ชนิดแกนร่วมกัน (Coaxial) ทั้ง 2 ด้านของกล้องจุลทรรศน์ 6. เลนส์รวมแสง ชนิด Abbe condenser NA. 1.25 สามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้มี Iris diaphragm พร้อมแป้นใส่กระจกกรองแสง และมีแผ่นกรองแสง น้ำเงิน เหลือง และเขียว อย่างละ 1 แผ่น 7. ระบบให้แสงสว่าง ชนิด Built-In หลอดไฟเย็น ( LED) อยู่ภายในฐานกล้อง ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ มีสวิทซ์เปิด-ปิด และระบบหรี่ไฟ (Dimmer) มีฟิวส์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 8. มีระบบล๊อกป้องกันไม่ให้สไลด์กระแทกกับเลนส์ใกล้วัตถุ 9. ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิตในใบเสนอราคา 10. อุปกรณ์ประกอบ – ถุงคลุมกล้อง 1 ใบ – ฟิวส์อะไหล่ 1 หลอด – สารดูดความชื้น (Silica gel) 1 ห่อ – น้ำมัน (Immersion oil) 5 ซม3 1 ขวด – กระดาษเช็ดเลนส์ 1 ห่อ 11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 12. มีเอกสารที่บ่งบอกลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิต 13. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 5 100,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
100,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,000.00

ยอดระดมทุน
110,000.00