project เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ภัยพิบัติ

หน้ากากอนามัยเพื่อผู้ประสบภัยมลพิษทางอากาศของเด็กด้อยโอกาส

ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคมของทุกปี มักเกิดไฟไหม้ป่า ทั้งในแลประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีมาตรการในการป้องกันการเผาไร่ นา และป้องกันไฟป่าก็ตาม แต่เราไม่สามารถป้องกันการเผาไร่ นา และไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงมีมลพิษทางอากาศปกคลุมทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและจังหวัดที่ใกล้เคียงเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน ซึ่งควันพิษจากการเผาไหม้ทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ จึงอยากระดมทุนเพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อผู้ประสบภัยมลพิษทางอากาศของเด็กด้อยโอกาสในศูนย์การเรียนบ้านนานา จำนวน 120 คน เพื่อบรรเทามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 25 ธ.ค. 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ ((มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา) 516 ม.9 ))

ยอดบริจาคขณะนี้

12,776 บาท

เป้าหมาย

30,360 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 42%
32 วัน จำนวนผู้บริจาค 50

ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคมของทุกปี มักเกิดไฟไหม้ป่า ทั้งในแลประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีมาตรการในการป้องกันการเผาไร่ นา และป้องกันไฟป่าก็ตาม แต่เราไม่สามารถป้องกันการเผาไร่ นา และไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงมีมลพิษทางอากาศปกคลุมทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและจังหวัดที่ใกล้เคียงเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน ซึ่งควันพิษจากการเผาไหม้ทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ จึงอยากระดมทุนเพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อผู้ประสบภัยมลพิษทางอากาศของเด็กด้อยโอกาสในศูนย์การเรียนบ้านนานา จำนวน 120 คน เพื่อบรรเทามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัดกลับมาวิกฤตอีกครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน จนสภาพท้องฟ้าขมุกขมัวเป็นสีเหลืองปนส้ม และหลายคนได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ทำให้แสบตาและมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ข้อมูลจากการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานว่าค่าฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 25 - 354 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (วันที่ 25 มีนาคม 2566 รายงานข่าวจากไทยพีบีเอส)

สถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี และมีเเนวโน้มว่าจะเพิ่มปริมาณหมอกควันจากไฟป่ามากขึ้นเรื่อยๆ และรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ 3 จังหวัดที่มีค่า PM 2.5 สูงสุดคือ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่จะตามมา สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด  

มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา) ที่เด็กในศูนย์การเรียนบ้านนานากว่า 120 คน จึงอยากระดมทุนเพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อผู้ประสบภัยมลพิษทางอากาศของเด็กด้อยโอกาสในศูนย์การเรียนบ้านนานา เพื่อบรรเทามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ระดมทุนเพื่อหางบประมาณในการจะจัดซื้อหน้ากากอนามัยให้กับเด็กด้อยโอกาสในศูนย์การเรียนบ้านนานา 

2. จัดซื้อหน้ากากอนามัยและแจกจ่ายให้กับเด็กด้อยโอกาสในศูนย์การเรียนบ้านนานา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาว เจนจิรา แลเชอกู่

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 หน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฟุ่น PM2.5 หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก 120 คน ระยะเวลา 3 เดือน (120คนx92วัน=11,040ชิ้น) เป็นหน้ากากอนามัยเเบบใช้ครั้งเดียว 1 กล่อง มี 60 ชิ้น = 184 กล่อง โดยตกกล่องละ 150 บาท (184 กล่อง x150 บาท=27,600 บาท) 184 กล่อง 27,600.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
27,600.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
2,760.00

ยอดระดมทุน
30,360.00

บริจาคให้
หน้ากากอนามัยเพื่อผู้ประสบภัยมลพิษทางอากาศของเด็กด้อยโอกาส

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน