project เด็กและเยาวชน

หน้ากากผ้าสำหรับเด็กขาดโอกาสที่ชายขอบ

ทำหน้ากากผ้าจำนวน 12,961 ชิ้น สำหรับเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 และป้องกันฝุ่นให้กับเด็กๆ ทุกคนใน 73 ศูนย์การเรียนฯ ชายแดนด้านตะวันตก ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ที่ 5 อำเภอ อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง และอ.อุ้มผาง จังหวัดตาก

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ 73 ศูนย์การเรียน ชายแดนด้านตะวันตก ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ที่ 5 อำเภอ อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง และอ.อุ้มผาง จังหวัดตาก

ยอดบริจาคขณะนี้

182,539 บาท

เป้าหมาย

181,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 488

สำเร็จแล้ว

ปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ที่เกิดจากการเผาป่าและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงเดี่ยว ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อทุกๆ คนไม่เว้นเด็กๆ เล็กๆ ที่ปอดกำลังเติบโต ค่าเฉลี่ยในฤดูหนาวต่อฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยที่สูงเกินมาตรฐานความปลอดภัย และปัญหาการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กำลังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาก สถาณการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้าจึงมีความจำเป็นมากที่เด็กๆ ต้องมีหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากฝุ่นควันและไวรัสระบาด

ทางผู้ดูแลเด็กๆ มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนคาดว่าการระบาดของ COVID-19 จะไปถึงพึ้นที่และไม่สามารถควบคุมการระบาดในพื้นที่ได้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือด้วนการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ถึงมือเด็กที่ด้อยโอกาสทุกคน


บรรยายภาพ : กิจกรรมจิตอาสาช่วยตัดเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก (พื้นที่สตูดิโอของ ๑4๑)

๑4๑ พยายามจัดทำหน้ากากอนามัยตัดเย็บด้วยผ้าที่มีช่องเพื่อสอดกระดาษกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง เพื่อบริจาคให้เด็กๆ ที่ขาดแคลน เพราะในตลาดไม่ค่อยมีหน้ากากอนามัยขนาดเด็ก ทั้งนี้เป็นเด็กๆ ไร้สัญชาติ เด็กกำพร้าที่ตะเข็บชายแดนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเด็กๆ เหล่านี้มีฐานะยากจน และมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สบายจากการหายใจอากาศที่ปนเปื้อนและอาจติดเชื้อ COVID-19 ได้ง่าย เพราะขาดอุปกรณ์ป้องกัน


บรรยายภาพ : หน้ากากเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

จังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขต 5 อำเภอซีกตะวันตกติดกับประเทศพม่า และนับเป็นพื้นที่ทีมีศูนย์การเรียนหนาแน่นที่สุดในบรรดาจังหวัดที่มีการใช้แรงงานจำนวนมาก ปัจจุบันศูนย์การเรียนที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าว (MECC) มีจำนวนทั้งสิ้น 70 ศูนย์โดยกระจายอยู่ตามชุมชนที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งแม่สอด พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง และอุ้มผาง เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในระบบการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการไทย แม้ได้มีการลงทะเบียน แต่ก็เป็นเพียงการควบคุมจำนวนและการจัดการเท่านั้น ศูนย์การเรียนจึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับเด็กในระบบการศึกษาไทย

จากเหตุการณ์ระบาดของ COVID 19 แม้จังหวัดตาก ยังไม่มีตัวเลขยืนยันผู้ติดเชื้อ แต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ถูกจับตามองตั้งแต่เริ่มต้นของการระบาด ด้วยสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานที่หนาแน่น จำนวนชาวจีนที่เดินทางผ่านหรือแม่สอดเป็นจุดพักแวะก่อนเดินทางไปยังเมืองเมียวดี ประเทศพม่าที่เป็นเป้าหมายของการเดินทาง แม้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้มีความพยายามเตรียมการรองรับหากมีการระบาดวงกว้างจริง แต่ด้วยข้อจำกัดทางพื้นที่ ภาษาและความเป็นชุมชนแรงงานที่หน่วยงานภาครัฐอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ มาตรการการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ การดูแลตนเอง และการป้องกันโดยการสวมหน้ากากจะเป็นการแบ่งเบาภาระและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคในกลุ่มนี้ได้

เราจึงอาสาเป็นตัวกลางประสานงานจัดหาหน้ากากให้เด็กครบทุกคน จำนวน 12,961 คน เพื่ออย่างน้อยเด็กๆ ที่ต้องมาเรียนรวมกันจะได้ลดความเสี่ยงในการระบาดของโรค 

บรรยายภาพ : หน้ากาก

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. จัดซื้อวัตถุดิบสำหรับจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กจำนวน12,961 ชิ้น (1 - 15 พ.ค. 63)
  2. จัดส่งวัตถุดิบไปยังมูลนิธิช่วยไร้พรมแดนเพื่อการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก กำลังการผลิต 300 ชิ้นต่อวัน จะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือนจึงแล้วเสร็จ ( 15 พ.ค. - 15 ก.ค. 63)

ประโยชน์ของโครงการ

  • เตรียมความพร้อมสำหรับสภาวะการแพร่เชื้อของโรคระบาดจากไวรัสโคโรน่า
  • ลดความเสี่ยง และการแพร่กระจายของโรคไปยังคนในชุมชน
  • เด็กบุตรหลานแรงงานเกิดความตระหนักรู้เรื่องโรคระบาด สร้างความรับผิดชอบที่เริ่มจากระดับบุคคลที่จะสามารถช่วยสังคมชุมชนที่อาศัยอยู่ หรือแก่ประเทศไทยแม้จะอยู่ในฐานะผู้อาศัยก็ตาม
  • หน้ากากผ้าสามารถซักได้ ใช้ซ้ำได้ ช่วยสิ่งแวดล้อมไม่เกิดขยะที่ไม่ย่อยสลาย
  • เตรียมความพร้อมสำหรับสภาวะฝุ่นควันจากการเผาป่า และความแห้งแล้ง
  • ลดความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นพิษและไวรัส 

สมาชิกภายในทีม

คมกฤช ตระกูลทิวากร ผู้ก่อตั้งและดำเนินการ ๑4๑ และตลาดนัดมานะ

กฤติยา ตระกูลทิวากร ผู้ร่วมก่อตั้งและดำเนินการ ๑4๑ และตลาดนัดมานะ

ศิราพร แก้วสมบัติ ผู้อำนวยการมูลนิธ ิช่วยไร้พรมแดน

นางสาวดวงธิดา ภิวงษ์ เจ้าหน้าที่สุขภาพ มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน

ภาคี

ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.วัสดุสำหรับจัดทำหน้ากากผ้า12,000 ชิ้น75,000
2.ค่าจ้างตัดเย็บหน้ากากผ้า12,000 ชิ้น75,000
3.ค่าขนส่ง
15,000
4.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

16,500
รวม
181,500