โครงการเด็กและเยาวชน

สร้างเด็กกล้าสมุย

เพราะเยาวชนสมุย คือคนรุ่นต่อไปที่จะดูสมุย ดังนั้นเราตั้งใจทำค่ายเยาวชนที่จะสอนเยาวชนในการ "คิดกล้า กล้าทำ และกล้าบอกรักสมุย"ด้วยการทำโครงการที่ช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ใหญ่ในพื้นที่ช่วยแนะนำ และสร้างภูมิคุ้มกัน

พื้นที่ดำเนินโครงการ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ยอดบริจาคขณะนี้

15,900 บาท

เป้าหมาย

134,002 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 12%
87 วัน จำนวนผู้บริจาค 11

สมุยจ๋า เรามาแล้ว!

เกาะสมุย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกไหลเวียนเข้ามาพักผ่อน

ตัวชุมชนเองก็ต้องเร่งตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว จนเกิดปัญหาหลายด้านตามมา ทั้งในแง่สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมชุมชน รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ

พวกเรากลุ่มChangeMaker Creator ตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยไปเข้าร่วม South East Asia youth leadership program (SEAYLP2019) ณ รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เรามีพันธกิจว่า “เราต้องสร้างโครงการเพื่อรับใช้สังคมให้กับประเทศของตัวเอง”

เรามีโอกาสได้เดินทางไปสมุยเพื่อสำรวจปัญหาและพบว่า ขณะที่สมุยเกิดปัญหาหลายด้านที่ผู้ใหญ่กำลังแก้ปัญหา แต่กลุ่มเยาวชนสมุยที่อยากลุกขึ้นมาเปลี่ยน หรือบอกรักสมุยยังไม่มีพื้นที่สำหรับเยาวชนกลุ่มนี้

ChangeMaker Creator จึงร่วมกับ Saturday school, School of Changemakers, Bangkok Airways, และ SEAYLP2019 จัด ChangeMaker Incubation Camp (CMIC) ค่ายเยาวชน 3 วัน 2 คืน ณ เกาะสมุย ที่เราจะชวนเยาวชนในสมุยมาเขียน – เริ่มต้นทำโครงการ เพื่อให้เกิดโครงการนำร่องโดยเยาวชน และเกิดเครือข่ายเยาวชนสมุยที่สามารถมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ใหญ่ในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืนผ่านประสบการณ์จริงของเยาวชน โดยผ่านการเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรูประกอบด้วย


ฐานที่1 วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

ร่วมกันกำหนดปัญหา วิธีการวางแผนทำงาน รวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ที่จะรวมกันจนเป็นโครงการใหญ่ที่สามารถนำไปนำเสนอและดำเนินการจริงได้ ช่วยให้มีเยาวชนที่สามารถริเริ่มโครงการในบ้านของตัวเองได้

ฐานที่2 วิธีการคิดแบบ Design Thinking

คือ กระบวนการออกแบบสำหรับพัฒนานวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ในแง่ไอเดียและผลผลิตที่จับต้องได้ ที่ผสมผสานการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆอย่างมีระบบ โดยมีหลักสำคัญคือการเข้าใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย(Human-Centered) อย่างแท้จริง รวมไปถึงการระดมความคิดเพื่อค้นหาทางแก้ไข เรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาได้

ฐานที่3 กิจกรรม Team Building

เป็นกระบวนการที่จะทำให้เยาวชนมีความเป็นทีม พร้อมที่จะทำงานร่วมกันในฐานะเครือข่าย เช่นการระดมไอเดียร่วมกัน กระบวนการเดินเมืองที่จะพาเยาวชนออกไปสำรวจเมืองร่วมกัน รวมถึงกระบวนการอย่างเครื่องจักรมหัศจรรย์ที่จะพาเยาวชนให้ไปทดลองเป็นเครื่องจักรจนพบว่าไม่สามารถขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องจักรไปได้ เป็นการรวมทีมเพื่อเครือข่ายเยาวชนในอนาคต

ฐานที่4 การเดินเมืองสำรวจปัญห

คือการพาเยาวชนลงไปในชุมชน ชักชวนให้มองชุมชนในมุมที่ต่างออกไป ด้วยโจทย์ของการตามหาต้นเหตุ และปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน การลงไปพบกับผู้คนและ key person ที่จะช่วยแก้ปัญหา หรือเล่าปัญหาในชุมชนให้เยาวชนฟังได้

ฐานที่5 กระบวนการตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น

คือการเพิ่มเลนส์กล้อง เพิ่มมุมมองใหม่ๆให้เยาวชน นอกจากมองว่าปัญหาที่มีอยู่คืออะไร แต่จะพาเยาวชนไปหาผู้คน หรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ถามคำถามสำคัญคือคำว่า "ทำไม" เพื่อหาต้นตอของปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างยั่งยืน


ฐานทั้งหมดจะทำให้ ผู้นำเยาวชนที่เข้ามาจะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงพัฒนาพื้นที่บ้านของตนเองด้วย โดยหลังจบค่าย เรามีเงินทุนเริ่มต้นให้เยาวชนได้นำโครงการที่คิดได้ทดลองทำจริง  พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานทั้งใน และนอกชุมชน รวมถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ

ทางทีมงานจะมีการติดตามผล 2 ระยะ คือระยะปฏิบัติงาน และระยะเสร็จสมบูรณ์เพื่อสรุปการทำงาน, เก็บข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและตัวเยาวชนเอง ค่ายนี้จะส่งผลให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนที่ได้ลงมือทำโครงการร่วมกัน กลายเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ใหญ่ในพื้นที่

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยพลังอันยิ่งใหญ่คนของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ภายหลังการให้ความรู้ด้านการเขียนโครงการกับเยาวชน จะเกิดโครงการของเยาวชน โดยเยาวชนเพื่อเกาะสมุยได้ด้วยตนเอง เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนตามที่พวกเราตั้งใจ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

สำรวจชุมชน (19-22 สค. 62)ลงพื้นที่ประสานงานโรงเรียนต่างๆ พร้อมกับสัมผัสพื้นที่และเรื่องราวจริงของชุมชน

เตรียมค่าย (19-20 ตค. 62)ลงพื้นที่เตรียมค่ายรอบสุดท้ายก่อนวันค่ายจริง ค่าย 3 วัน 2 คืน (21-23 ตค. 62)

แนะนำวิธีการเขียน และกระบวนการทำโครงการ จากนั้นเยาวชนจะลงมือทำโครงการด้วยตนเองเป็นเวลา 1 เดือน

ติดตามผล ครั้งที่ 1 (9-11 พย. 62) ลงไปให้คำปรึกษา ช่วยเหลือการทำโครงการกับเยาวชน

ติดตามผล ครั้งที่ 2 และถอดบทเรียน (23-24 พย. 62) ถอดบทเรียนโครงการที่ได้ลงมือทำ ปรับปรุงแก้ไข แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ รวมพลังพร้อมก้าวต่อไปในอนาคต

ประโยชน์ของโครงการ 

เกิดกลุ่มเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสมุย

เกิดโครงการย่อย 4 โครงการจากตัวเยาวชน

เกิดเครือข่ายสนับสนุนชุมชน ที่รวมทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่เข้าร่วมแก้ปัญหา

เยาวชนสามารถนำความรู้เรื่อง Design Thinking และการเขียนโครงการไปปรับใช้ และ ช่วยพัฒนาชุมชนได้   

ภาคี

สถานทูตอเมริกาแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/usembassybkk

Saturday school https://www.facebook.com/SaturdaySchoolThailand/

School of Changemakers https://www.facebook.com/schoolofchangemakers/

Bangkok Airways https://www.bangkokair.com/

SEAYLP2019 https://th.usembassy.gov/th/2019-seaylp-th/

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท

1. สำรวจพื้นที่ ระหว่าง 19-22 สิงหาคม 2562 (จำนวน 4คน)

-ค่าที่พัก และอาหาร

-ค่าเดินทางไป-กลับสมุย

-ค่าเดินทางในเกาะสมุย

13,520

2.ค่าใช้จ่ายเตรียมค่า (7คน) ระหว่าง 19-20 ตุลาคม 2562 

-ค่าที่พัก และอาหาร

4,690

3.ค่าย 3 วัน ระหว่าง 21-23 ตุลาคม 2562  (เยาวชน 20 คน ,เจ้าหน้าที่ 7 คน)

-ค่าที่พัก และอาหาร

-ค่าเดินทางไป-กลับสมุย

-ค่าเดินทางในเกาะสมุย

-อุปกรณ์การทำงาน 

-เงินทุนสนับสนุนทีมละ 6,000 บาท จำนวน 4 ทีม

72,510

4.ถอดบทเรียน (21-24 พฤศจิกายน 2562

-ค่าที่พัก และอาหาร

-ค่าเดินทางไป-กลับสมุย

-ค่าเดินทางในเกาะสมุย

-อุปกรณ์การทำงาน 

31,100
ค่าดำเนินการเทใจ 10%12,182
รวม134.002


บริจาคให้
สร้างเด็กกล้าสมุย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน