เด็กๆกำลังเล่นว่าวบนสะพานไม้ในชุมชน

#พลังเล็กที่ยิ่งใหญ่

ท่องเที่ยวยั่งยืน พลิกฟิ้นวิถีชุมชน

ช่วยกันกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว ให้ไปถึงคนในชุมชนได้จริง เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และเผยแพร่ความรู้ความเชี่ยวชาญของคนในชุมชน

เป้าหมายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

ไอคอนรูปมือ

การท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลัก ของประเทศไทย

แต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มาจากการท่องเที่ยวนี้กลับไปไม่ถึงคนในชุมชน

UNDP ให้ความสำคัญกับคนในชุมชนในการสร้างอาชีพ รายได้ จากความรู้ความเชี่ยวชาญของคนในชุมชนเอง เพราะเชื่อว่าคนในชุมชนมีศักยภาพที่เป็นผู้พาเที่ยวในชุมชนที่เป็นบ้านของพวกเขาได้ดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อให้มีรักษาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเอง