project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

Little miracles ปาฏิหาริย์เล็กๆ เพื่อผู้ป่วยเด็กไอซียู

จัดซื้อเตียงและครุภัณฑ์ทางการแพทย์เทคโนโลยีขั้นสูง ให้ผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตเป็นผู้เจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉิน(ICU) ที่ต้องได้รับการเฝ้าระวัง การรักษาดูแลอย่างใกล้ชิด และช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจมีความรุนแรงถึงแก่ชีวิต

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

158,067 บาท

เป้าหมาย

1,100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 14%
135 วัน จำนวนผู้บริจาค 336

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (หรือคนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อโรงพยาบาลเด็ก) เป็นสถานพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การรักษาเฉพาะผู้ป่วยเด็ก มีผู้ป่วยนอกมารับบริการเฉลี่ยปีละ 400,000 ราย/ปี ผู้ป่วยในปีละ 18,000 ราย/ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคยุ่งยากซับซ้อน อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาทและสมอง ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกพิการ เป็นต้น

ผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการส่วนใหญ่มีฐานะยากจนกว่าร้อยละ 80 และเป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศกว่าร้อยละ 90 เนื่องจาก จำเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง โรงพยาบาลเด็ก จึงเป็นเสมือนจุดสุดท้ายในการให้การรักษาโรคยุ่งยากซับซ้อนในผู้ป่วยเด็กไทย

ในจำนวนผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กฯ มีจำนวนผู้ป่วยเด็กป่วยในระยะวิกฤต ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและใกล้ชิดจากแพทย์พยาบาลและมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลเด็ก มีเตียงผู้ป่วยจำนวน 452 เตียง ในจำนวนนี้ต้องแบ่งเป็นเตียง ICU สำหรับดูแลเด็กวัย 1 เดือน –15 ปี อีก 15-20% หรือคิดเป็น 68-90 เตียง

เตียง ICU สำหรับผู้ป่วยเด็กฉุกเฉิน ที่มีเพียง 38 เตียงในปัจจุบัน จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ การขาดแคลนเตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุปกรณ์ในห้องฉุกเฉิน อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และชุดศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญ ทำให้ผู้ป่วยเด็กหลายรายขาดโอกาสกลับมามีสุขภาพแข็งแรง เติบโตเป็นอนาคตของชาติ แม้ว่าสถาบันฯ จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ แต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยเด็กที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

โครงการ Little miracles ปาฏิหาริย์เล็กๆ เพื่อผู้ป่วยเด็กไอซียู คือโครงการระดมทุนเพื่อมอบโอกาสแห่งความเป็นไปได้ ให้เด็กไทยมีอนาคตที่แข็งแรง พร้อมสร้างปาฏิหาริย์ให้กับโลกนี้ได้ต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเตียง ICU และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง สำหรับผู้ป่วยเด็กวิกฤต เพื่อให้ผู้ป่วยทุกรายมีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมและทันท่วงทีเพราะทุกชีวิตมีความหมาย ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกวินาทีวิกฤต คือโอกาสแห่งปาฏิหาริย์ที่อาจช่วยต่อลมหายใจให้เด็กน้อยกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง โดยสถาบันฯ จะสามารถขยายจำนวนเตียง ICU ได้อีก 24 เตียง รวมเป็นจำนวนเตียงICU ทั้งหมด 62 เตียง

บริจาคเงิน ตั้งแต่ 1,500-2,999 บาท จะได้รับสินค้าที่ระลึกจากมูลนิธิฯไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน(บาท)
1.จัดซื้อเตียงและครุภัณฑ์การแพทย์ขยายเตียงไอซียูเด็ก ยูนิตละ 500,000 บาท2 ยูนิต1,000,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

100,000


1,100,000


บริจาคให้
Little miracles ปาฏิหาริย์เล็กๆ เพื่อผู้ป่วยเด็กไอซียู

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน