คนในชุมชน

#พลังเล็กที่ยิ่งใหญ่

โครงการปลูกรากเล็กให้แข็งแรง

คือ หนึ่งในโครงการของ UNDP เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกับ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

การมีน้ำและสุขาภิบาลที่ดี

การมีน้ำและสุขาภิบาลที่ดี

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเล

การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเล

การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรบนบก

การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรบนบก

ไอคอนรูปมือ

การร่วมมือกันของพลังเล็กๆ ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้

เพราะเรารู้ว่า ไม่มีใครรู้ปัญหาของชุมชน ได้ดีเท่ากับคนในชุมชนเอง

เมื่อสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผู้คนมากมายต่างได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนา แต่ภาพรวมที่สวยงามอาจมิได้สะท้อนถึงปัญหาในซอกหลืบ ที่ยังมีอีกผู้คนอีกมากมาย และพื้นที่อันหลากหลาย ที่การพัฒนาไม่อาจย่างกลายเข้าไปถึง

บ่อยครั้งที่การพัฒนาที่ถูกผลักดันจากคนภายนอก แก้ปัญหาเพียงสั้นๆ และไม่อาจคงผลการพัฒนาได้อย่างยืน มิหนำซ้ำ หลายครั้งการพัฒนาที่ถูกดันจากภายนอก กลับมาไปซ้ำเติมปัญหาของชุมชนให้ลุกลามใหญ่โต้เพราะขาดความเข้าใจที่ถ่องแท้

เพราะเรารู้ว่า ไม่มีใครรู้ปัญหาของชุมชน ได้ดีเท่ากับคนในชุมชนเอง UNDP จึงช่วยสนับสนุนผู้คนในชุมชน ให้แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาจากความเข้าใจ และร่วมมือกันของผู้คนในชุมชน

เมื่อชุมชนอันเปรียบเสมือนรากเล็ก มีความเข้มแข็งขึ้น และแตกแขนงกิ่งก้านออก การร่วมมือกันของพลังเล็กๆ ก็สามารถร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่

ตลอดสิบปีที่ผ่าน UNDP ได้สนับสนุนโครงการนับร้อยโครงการจากที่เกิดขึ้นจากผู้คนในชุมชน โดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุด อาทิ การส่งเสริมพลังงานสะอาดในพื้นที่ภูเขาสูงที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า และแหล่งน้ำ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ลดค่าใช้จ่าย

และเรายังไม่หยุดแค่นี้ ยังมีชุมชนอีกมากมายที่พร้อมเรียนรู้ร่วมกันไปกับ เพื่อสร้างแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจากผู้คนในชุมชน

ตัวอย่างโครงการที่ UNDP ร่วมพัฒนา

ขี้ควายแลกฟางข้าว

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพื่อเกษตรกรในพื้นที่เชียงราย พลังจากขี้ควายและฟางข้าวทำให้เกษตรกรในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม อ.แม่จัน จ.เชียงราย อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเกิดผลผลิตอินทรีย์ที่ดีกับผู้บริโภค ก่อนหน้านี้ควายไปบุกรุกสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตร แต่เมื่อมีโครงการนี้ ขี้ควายจึงกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เพิ่มผลิตให้แก่เกษตรกร ขณะที่ควายอิ่มท้องไม่เข้าไปบุกรุกพื้นที่

กาาแฟพลังน้ำ

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

กาแฟบ้านห้วยหมาก หรือที่เราเรียกว่า “กาแฟพลังน้ำ” ชุมชนเล็กๆ บนภูเขาในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำ ปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลัก คนในชุมชนบ้านห้วยหมากเลือกใช้พลังงานน้ำมาเดินเครื่องจักรแปรรูปผลผลิตกาแฟแทนการใช้น้ำมันดีเซล เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยพลังของชุมชน ทำให้กาแฟบ้านห้วยหมากได้รับรางวัลกาแฟคุณภาพระดับประเทศ ด้านการปลูกและการผลิต จากกลุ่มส่งเสริมการผลิตกาแฟ (Thailand Quality Coffee)

กระบวนการทำงานของเรา

เมื่อการใช้เงินอย่างคุ้มค่านั้นสำคัญ การทำงานของ UNDP ในการสนับสนุนชุมชน จึงตั้งอยู่บนหลักฐานทางวิชาการ เช่น ดันชีการพัฒนามนุษย์ของ UNDP ( Human Development Index) เพื่อให้มั่นใจว่า การช่วยเหลือของเราถูกส่งต่อพื้นที่ยากลำบากที่สุด และสมควรได้รับการสนับสนุนก่อนใคร

การสนับสนุนของเรา ใช้องค์ความรู้ในระดับสากล เพื่อให้แนวทางแก้ไขปัญหาของคนผู้คนในระดับชุมชน ส่งผลต่อการปัญหาในระดับที่สูงขึ้น อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้วยการสนับสนุนของคุณ เราพร้อม ขยายทำงานกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ

การสนับสนุนพื้นที่ที่ไฟ้ฟ้าเข้าไม่ถึงด้วย โครงการสนับสนุนพลังงานที่สะอาดเพื่อให้ชุมชนมีพลังงานใช้ สำหรับการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต เพื่อให้รายได้เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ช่วยลดการใช้พลังงานที่ส่งผลต่อปัญหาสภาพภูมิอากาศ

การส่งเสริมชุมชน เด็ก และเยาวชน ร่วมกันอนุรักษ์ และปลูกป่าทดแทน อาทิ การปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน พร้อมๆ กับที่มีลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น

สนับสนุนความรู้ และเงินทุน ให้ชุมชนลดการใช้การเคมี ที่เป็นอันตรายต่อชุมชน และผู้บริโภค เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้บริโภค และคนในชุมชน ขณะเดียวกันก็ทำให้ได้รายได้เพิ่มขึ้น จากราคาสินค้าที่สูงขึ้น