โครงการการศึกษา

Life language ส่งต่อภาษาเพื่ออนาคตที่สดใส

สร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน ให้กับน้องๆ บ้านเด็กกำพร้า ในระดับชั้น ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ สถานสงเคราะห์เด็ก

ยอดบริจาคขณะนี้

21,776 บาท

เป้าหมาย

39,600 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 55%
จำนวนผู้บริจาค 14

สำเร็จแล้ว

ทักษะทางภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบันและอนาคต

โครงการ life language ส่งต่อภาษาเพื่ออนาคตที่สดใส โดยกลุ่มเยาวชนจิตอาสาและมูลนิธิอริยธรรม ร่วมสร้างชั้นเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้กับน้องผู้ด้อยโอกาส


เราจะเริ่มต้นแคมเปญแรกกับน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี โดยจะจัดชั้นเรียนสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนพร้อมกับจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมใฝ่เรียนรู้เพื่อให้เด็ก ๆ ขวนขวายและฝึกฝนตนเองในด้านภาษาได้อย่างต่อเนื่อง จากคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มเยาวชนจิตอาสาที่จะมาร่วมส่งเสริมและเติมเต็มความรู้คู่คุณธรรมแก่น้อง ๆ เป็นระยะเวลาสามเดือน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประชุมเพื่อวางแผนรูปแบบโครงการ โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้ ประโยชน์ของโครงการในระยะยาว บุคคลากรที่จะร่วมสอนภาษาและจัดกิจกรรมในโครงการ เลือกสถานที่ในการดำเนินการ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม จำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ
 2. ติดต่อทางสถานสงเคราะห์เด็กเพื่อยื่นเอกสารขออนุญาตจัดกิจกรรม พร้อมทั้งประชุมร่วมกับหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมของสถานสงเคราะห์เกี่ยวกับการการดำเนินโครงการ
 3. ประชุมร่วมกับประธานมูลนิธิอริยธรรมและบุคคลากรด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนของมูลนิธิ เพื่อวางแผนรูปแบบการทำกิจกรรมและการดำเนินงาน
 4. วางแผนรูปแบบการสอนร่วมกับวิทยากร
 5. จัดตั้งแฟนเพจเฟสบุ๊ก Life language ส่งต่อภาษาเพื่ออนาคตที่สดใสให้เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
 6. ส่งโครงการเพื่อเปิดระดมเงินทุนผ่าน www.taejai.com
 7. เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อระดมเงินทุนตามระยะเวลาที่กำหนด
 8. นำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนมาจัดซื้อสื่อเพื่อทำการสอนและ จัดกิจกรรมทุกสอนภาษาจีนและอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาสัปดาห์ละ1 ครั้ง ครั้งละ3 ชั่วโมง จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

ช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดตามความคืบหน้าของโครงการ

ประโยชน์ของโครงการ

 1. สร้างทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมีพื้นฐานด้านภาษาและปลูกฝังคุณธรรมให้เยาวชนกลุ่มนี้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดพื้นฐานด้านภาษาสู่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ในอนาคต
 2. ปลูกฝังการมีจิตอาสาและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีให้กับสมาชิกเยาวชนมูลนิธิอริยธรรม ในการเป็นผู้ให้ เพื่อให้กลุ่มเยาวชนจิตอาสาได้ร่วมระดมความคิดความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมให้แก่น้อง ๆ เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ภายใต้การดูแลของบุคคลากรมูลนิธิอริยธรรม
 3. เปิดโอกาสให้สังคมร่วมกันสนับสนุนพื้นที่ให้กลุ่มเยาวชนและเด็กให้เรียนรู้ถึงทักษะในด้านภาษาและการเป็นผู้ให้รวมไปถึงประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาสังคม
 4. หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จในแคมเปญแรกนี้ จะมีแคมเปญต่อ ๆไปที่จะส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมต่อไปในอนาคต


สมาชิกภายในทีม

นางสาวสุปรียา คงอินทร์    หัวหน้ากลุ่มเยาวชน ผู้จัดตั้งโครงการ นักศึกษาทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เบอร์โทรศัพท์ 0982762945 E-mail rcdibaitoey@gmail.com Line ID baitoey11111.

นางสาวมธุรส บัญชาวัง    ผู้ประสานงานโครงการ  นักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เบอร์โทรศัพท์ 0956984361 E-mail toey_mathuros@hotmail.com  Line ID toeyarm-

นางสาวบุษกร คงขำ     นักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายนรภัทร ลือทุกข์สิ้น    นักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายธัญลักษณ์ แซ่แต้    วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล    อาจารย์ผู้สอนประจำวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Email : sakdipon_jua@utcc.ac.th

อาจารย์ กัญญณัฐฐ์ เอื้อภารดร     อาจายรย์ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์เกรียงศักดิ์ โพยมรัตน์     อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คุณมนันรัชต์ แก้วพิลาลีธนา     ผู้ดูแลด้านกิจกรรมนันทนาการ

ภาคี


มูลนิธิอริยธรรม
Facebook page: มูลนิธิอริยธรรม

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการระยะเวลาจำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าจัดซื้อสื่อประกอบการสอนที่จะมอบให้น้อง ๆ10 สัปดาห์14,000
2. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้น้อง10 สัปดาห์6,000
3. ค่าอาหาร+ของรางวัลสำหรับน้อง10 สัปดาห์2,000
4. ค่าวิทยากรผู้สอน10 สัปดาห์10,000
5. ค่าเดินทางคณะจิตอาสา10 สัปดาห์3,000
6. อื่นๆ10 สัปดาห์1,000
7. ค่าบริการเทใจ 10%
3,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
39,600