project เด็กและเยาวชน

อุปกรณ์การเรียนให้ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย สมุทรสาคร

ร่วมบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่มีเด็กในความดูแลถึง 246 คน ตั้งแต่อายุ 4 - 15 ปี ให้สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม

ระยะเวลาโครงการ 01 ม.ค. 2567 ถึง 27 เม.ย. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: 67/514 หมู่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร 0952235565 (ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย สมุทรสาคร)

ยอดบริจาคขณะนี้

18,608 บาท

เป้าหมาย

16,357 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 114%
จำนวนผู้บริจาค 50

สำเร็จแล้ว

ร่วมบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่มีเด็กในความดูแลถึง 246 คน ตั้งแต่อายุ 4 - 15 ปี ให้สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า "โรงเรียน" เป็นสถานที่สำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สำคัญกับเยาวชน ทั้งในด้านวิชาการและทักษะในการดำรงชีวิตประจำวัน หากแต่ในบางโรงเรียนหรือบางศูนย์อบรมยังคงขาดองค์ประกอบสำคัญในการสร้างเสริมองค์ความรู้ อาทิ สื่อการเรียนการสอน สมุด หรือ อุปกรณ์การกีฬา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในการเรียนการสอน หนึ่งในสถานที่การเรียนรู้ที่ประสบปัญหานี้คือ ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดสมุทรสาคร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กที่เป็นบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาร์ในประเทศไทย อายุระหว่าง 4-15 ปี ได้เข้าถึงสิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน 4 ประการอย่างเท่าเทียม กล่าวคือ ได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดี, ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทอดทิ้ง การถูกล่วงละเมิดและใช้แรงงานเด็ก, ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อเข้าโรงเรียนของรัฐ และท้ายสุดแต่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรม เรียนรู้ชุมชนในวัฒนธรรมประเพณีของตน โดยทางศูนย์การเรียนรู้จะมีการจัดการเรียนสอนใน 6 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า นอกจากนี้ทางศูนย์การเรียนรู้ ฯ ยังจัดการอบรมทักษะการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน อาทิ การทำขนม การเย็บปักพื้นฐาน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะด้านการกีฬา และการทำการเกษตรเบื้องต้น ปัจจุบันมีเด็กในความดูแลถึง 246 คน (ชาย 134 คน หญิง 112 คน) ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมาก ดังนั้นศูนย์การเรียนรู้ ฯ จึงมีความต้องการในเรื่องของสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน

   เนื่องจากทางทีมงานเคยลงพื้นที่ทำวิจัยในด้านคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาร์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ดังนั้นจึงเล็งเห็นถึงปัญหาที่ทางศูนย์การเรียนรู้กำลังประสบอยู่ที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติฯ ทีมงานจึงต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือในส่วนของสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยการระดมทุนผ่านเทใจเพื่อทำให้เด็กภายในศูนย์มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการดังกล่าว


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

แผนปฏิบัติโครงการ

สัปดาห์/เดือนขั้นตอนการดำเนินโครงการ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566ทีมงานรวมกันเลือกพื้นที่ในการจัดทำโครงการและวางแผนออกแบบโครงการ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการและประสานงานกับมูลนิธิรักษ์ไทย
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2566ทีมงานประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ
วันที่ 25 ธันวาคม 2566ทีมงานลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่โดยรอบและสำรวจความต้องการของศูนย์เรียนรู้ฯ ครั้งที่ 1
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567โครงการได้รับการอนุมัติจาก taejai และเปิดระดมทุนสนับสนุนโครงการ
วันที่ 2 เมษายน 2567ดำเนินการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนจากงบประมาณที่ได้รับจากการระดมทุน รวมถึงจัดเตรียมกิจกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2567ทีมงานลงพื้นที่ครั้งที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมและมอบสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย สมุทรสาคร
วันที่ 20 เมษายน 2567ทีมงานลงพื้นที่ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานผ่านการสอบถามความพึงพอใจและความเพียงพอในด้านสื่อการเรียนการสอนที่ทางทีมงานมอบให้
วันที่ 27 เมษายน 2567สรุปผลการดำเนินโครงการ


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 โปสเตอร์พยัญชนะภาษาไทย 5 แผ่น แผ่นละ 21 บาท โปสเตอร์พยัญชนะภาษาอังกฤษ 5 แผ่น แผ่นละ 21 บาท โปสเตอร์แม่สูตรคูณ 5 แผ่น แผ่นละ 21 บาท โปสเตอร์คำศัพท์หมวดหมู่ต่าง ๆ 5 แผ่น แผ่นละ 21 บาท 20 แผ่น 420.00
2 โปสเตอร์ภาษาพม่า 5 แผ่น แผ่นละ 45 บาท 5 แผ่น 225.00
3 สมุดปกอ่อน 250 เล่ม เล่มละ 5 บาท 250 เล่ม 1,250.00
4 ดินสอกล่องใหญ่ 3 กล่อง ( 300 แท่ง) 3 กล่อง 300.00
5 ยางลบกล่องใหญ่ 3 กล่อง ( 300 ก้อน) 3 กล่อง 300.00
6 สีเทียน 12 สี 100 กล่อง กล่องละ 20 บาท 100 กล่อง 2,000.00
7 สีไม้ 12 สี 100 กล่อง กล่องละ 44 บาท 100 กล่อง 4,400.00
8 แฟลชการ์ดพยัญชนะภาษาไทย 10 ชุด ชุดละ 25 บาท 10 ชุด 250.00
9 แฟลชการ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ 10 ชุด ชุดละ 25 บาท 10 ชุด 250.00
10 ไม้แบดมินตัน Yonex 5 คู่ คู่ละ 590 บาท 5 คู่ 2,950.00
11 ลูกขนไก่ Yonex 3 แพ็ค แพ็คละ 200 บาท 3 แพ็ค 600.00
12 ตะกร้อ 5 ลูก ลูกละ 48 บาท 5 ลูก 240.00
13 ลูกบอล 5 ลูก ลูกละ 198 บาท 5 ลูก 990.00
14 ลูกวอลเลย์บอล 5 ลูก ลูกละ 139 บาท 5 ลูก 695.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
14,870.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
1,487.00

ยอดระดมทุน
16,357.00