project เด็กและเยาวชน

โครงการลมหายใจใต้น้ำ เพื่อ 1,000 ชีวิต พ้นวิกฤตจมน้ำ

ว่ายน้ำ เป็นกีฬาเพียงไม่กี่ชนิดบนโลกที่ขาดทักษแล้วทำให้เด็กเสียชีวิต และในปีหนึ่งๆ มีเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตหลายร้อยคนเพราะขาดทักษะนี้ โครงการลมหายใจใต้น้ำ เพื่อ 1,000 คนพ้นวิกฤตจาการจมน้ำ จะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนว่ายน้ำในหลักสูตร การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งจะเป็นการติดชูชีพให้เด็กนักเรียน

ระยะเวลาโครงการ 22 พ.ค. 2566 ถึง 20 ต.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอเมืองเชียงใหม่), อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (อำเภอเมืองเชียงราย)

ยอดบริจาคขณะนี้

188,094 บาท

เป้าหมาย

550,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 34%
25 วัน จำนวนผู้บริจาค 164

ว่ายน้ำ เป็นกีฬาเพียงไม่กี่ชนิดบนโลกที่ขาดทักษแล้วทำให้เด็กเสียชีวิต และในปีหนึ่งๆ มีเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตหลายร้อยคนเพราะขาดทักษะนี้ โครงการลมหายใจใต้น้ำ เพื่อ 1,000 คนพ้นวิกฤตจาการจมน้ำ จะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนว่ายน้ำในหลักสูตร การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งจะเป็นการติดชูชีพให้เด็กนักเรียน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากสถิติพบว่า ในหนึ่งปีมีเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตกว่า 1,500 คน (ตัวเลขจากกรมควบคุมโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564)  ซึ่งมากกว่าจำนวนตัวเลขของเด็กที่เสียชีวิตจากทางจราจรทางบกถึง 2 เท่า

กีฬาว่ายน้ำ เป็นกีฬาที่ผู้เล่น หากไม่มีทักษะแล้วอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ในปัจจุบันโอกาสที่เด็กจะได้ฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ำนั้น มีน้อย เนื่องจากแหล่งน้ำไม่เอื้ออำนวย ซึ่งหากต้องการเรียนว่ายน้ำ อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการลงสระว่ายน้ำจึงไม่ใช่เรื่องหน้าแปลก ที่เด็กไทยยังขาดทักษะในการว่ายน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 มาตราที่ 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐบาล จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันจากบุคคลอื่น

ดังนั้นแล้ว โครงการลมหายใจใต้น้ำ เพื่อ 1,000 ชีวิต พ้นกวิกฤตจมน้ำ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน หรือเด็กที่ขาดโอกาส รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่จะเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว มีสิทธิในการที่จะเรียนว่ายน้ำเพื่อเพิ่มทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำได้อย่างเสมอภาคกันทุกคน

ทีมงานและครูพายุมีประสบการณ์การทำโครงการสอนว่ายน้ำ ในหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดมาตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน โดยมีประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยหลังจากที่มีการจัดทำโครงการให้เด็กนักเรียนแล้ว มีผลสัมฤทธิ์พบว่าเด็กๆ 80 - 90 % สามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.เปิดระดมทุน โดยใช้ระยะเวลาในการระดมทุน 5 เดือน
2.ติดต่อประสานงานสระว่ายน้ำ และครูสอนว่ายน้ำ เพื่อเตรียมการเรียนการสอน
3.จัดซื้ออุปกรณ์ว่ายน้ำ (kick board , noodle ,  ท่อ pvc , เชือก) เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียนในหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
4.ดำเนินการสอน ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ โดยการเรียน  1 คอร์สจะใช้เวลาเรียนประมาณ 5 วัน เฉลี่ยค่าใช้จ่ายคนละ  500 บาท
5.สรุปผลโครงการส่งให้แก่ผู้ให้ทุน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม
 ผุ้ก่อตั้งโครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กด้อยโอกาส .
Charter Member of Global and Water Safety Drowning Prevention by Rotary Club 
CEO & Founder Krupayuswim Chiangmai และ Chair Holder of Blue Dolphin Swimming Club  (Cabmbodia) 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าลงสระว่ายน้ำ 60 บาท/คน x 5 ครั้ง/ คน (นักเรียน 1 คนได้เรียน 5 วัน)= 300 บาท/ คน x 1,000 คน 1,000 คน 300,000.00
2 ค่าครูสอนว่ายน้ำ 250 บาท / คน/ชั่วโมง โดยใน 1 กลุ่มใช้ครู 4 คน = 1,000 บาท x 5 วัน = 5,000 บาท/กลุ่ม x 40 กลุ่ม (รวม 1,000 คน) 40 กลุ่ม 200,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
500,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
50,000.00

ยอดระดมทุน
550,000.00

บริจาคให้
โครงการลมหายใจใต้น้ำ เพื่อ 1,000 ชีวิต พ้นวิกฤตจมน้ำ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน