project เด็กและเยาวชน

โครงการลมหายใจใต้น้ำ เพื่อ 1,000 ชีวิต พ้นวิกฤตจมน้ำ

ว่ายน้ำ เป็นกีฬาเพียงไม่กี่ชนิดบนโลกที่ขาดทักษแล้วทำให้เด็กเสียชีวิต และในปีหนึ่งๆ มีเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตหลายร้อยคนเพราะขาดทักษะนี้ โครงการลมหายใจใต้น้ำ เพื่อ 1,000 คนพ้นวิกฤตจาการจมน้ำ จะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนว่ายน้ำในหลักสูตร การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งจะเป็นการติดชูชีพให้เด็กนักเรียน

ระยะเวลาโครงการ 22 พ.ค. 2566 ถึง 20 ต.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอเมืองเชียงใหม่), อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (อำเภอเมืองเชียงราย)

ยอดบริจาคขณะนี้

196,588 บาท

เป้าหมาย

550,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 36%
จำนวนผู้บริจาค 177

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สอนเด็กนักเรียนว่ายน้ำ หลักสูตรการว่ายน้ำเอาชีวิตรอด รวม 1,008 คน

10 มิถุนายน 2024

โครงการลมหายใจใต้น้ำ เป็นโครงการสอนเด็กว่ายน้ำ ในหลักสูตรการว่ายน้ำเอาชีวิตรอดจำนวน 1000 คน เริ่มมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 (โดยมีช่วงหยุดพักในฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน 2566- กุมพาพันธ์ 2567)

โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ และหลังเสร็จสิ้นโครงการเด็กๆ มีความรู้ความเข้าใจรวมถึงมีทักษะในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ รวมถึงวิธีการช่วยเหลือเมื่อพบคนตกน้ำ

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 “ ผมรู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ จากที่ผมไม่เคยว่ายน้ำเป็น ผมสามารถมีทักษะจากการว่ายน้ำได้ในโครงการนี้ ตอนนี้ผมสามารถเอาตัวรอดได้ใน ท่าหงาย และท่าลูกหมาตกน้ำครับ ” เด็กชายวุฒิกร รอดประเสริฐ อายุ 12 ปี โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 

 “ อยากให้มีการจัดกิจกรรมนี้ทุกปี หนูได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำ รวมถึงช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน อยากให้มีโครงการนี้ต่อเนื่องระยะยาวค่ะ ” เด็กหญิงวาริสา แซ่หยาง อายุ 12 ปี โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชน

นักเรียนจาก

 1. โรงเรียนเทศบาล 8 เชียงราย
 2. โรงเรียนห้วยทรายขาว
 3. โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง
 4. โรงเรียนบ้านเวียงกือนา
 5. โรงเรียนสหศาสตร์
 6. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
 7. โรงเรียนบ้านพระนอน
 8. โรงเรียนบ้านแม่โป่ง
 9. โรงเรียนเมตตาศึกษา
 10. โรงเรียนวัดขะจาว
 11. โรงเรียนวัดป่าตัน
 12. โรงเรียนวัดสวนดอก
 13. โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 14. มูลนิธิ kids ask foundation
 15. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
 16. นักเรียนจาก กรมรบพิเศษที่ 5
 17. โรงเรียนบ้านห้วยขม
1,008 คน
 • มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ
 • เอาตัวรอดในท่าลูกหมาตกน้ำ ในระยะ 15 เมตรได้
 • เอาตัวรอดในท่าเตะน้ำหงาย ในระยะ 15 เมตรได้
 • เตะน้ำคว่ำสลับเตะน้ำหงาย ในระยะ 15 เมตร ได้
 • เอาตัวรอดในท่ากอดขวดน้ำได้
รูปภาพการดำเนินกิจกรรมอ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ว่ายน้ำ เป็นกีฬาเพียงไม่กี่ชนิดบนโลกที่ขาดทักษแล้วทำให้เด็กเสียชีวิต และในปีหนึ่งๆ มีเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตหลายร้อยคนเพราะขาดทักษะนี้ โครงการลมหายใจใต้น้ำ เพื่อ 1,000 คนพ้นวิกฤตจาการจมน้ำ จะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนว่ายน้ำในหลักสูตร การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งจะเป็นการติดชูชีพให้เด็กนักเรียน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากสถิติพบว่า ในหนึ่งปีมีเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตกว่า 1,500 คน (ตัวเลขจากกรมควบคุมโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564)  ซึ่งมากกว่าจำนวนตัวเลขของเด็กที่เสียชีวิตจากทางจราจรทางบกถึง 2 เท่า

กีฬาว่ายน้ำ เป็นกีฬาที่ผู้เล่น หากไม่มีทักษะแล้วอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ในปัจจุบันโอกาสที่เด็กจะได้ฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ำนั้น มีน้อย เนื่องจากแหล่งน้ำไม่เอื้ออำนวย ซึ่งหากต้องการเรียนว่ายน้ำ อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการลงสระว่ายน้ำจึงไม่ใช่เรื่องหน้าแปลก ที่เด็กไทยยังขาดทักษะในการว่ายน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 มาตราที่ 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐบาล จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันจากบุคคลอื่น

ดังนั้นแล้ว โครงการลมหายใจใต้น้ำ เพื่อ 1,000 ชีวิต พ้นกวิกฤตจมน้ำ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน หรือเด็กที่ขาดโอกาส รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่จะเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว มีสิทธิในการที่จะเรียนว่ายน้ำเพื่อเพิ่มทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำได้อย่างเสมอภาคกันทุกคน

ทีมงานและครูพายุมีประสบการณ์การทำโครงการสอนว่ายน้ำ ในหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดมาตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน โดยมีประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยหลังจากที่มีการจัดทำโครงการให้เด็กนักเรียนแล้ว มีผลสัมฤทธิ์พบว่าเด็กๆ 80 - 90 % สามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.เปิดระดมทุน โดยใช้ระยะเวลาในการระดมทุน 5 เดือน
2.ติดต่อประสานงานสระว่ายน้ำ และครูสอนว่ายน้ำ เพื่อเตรียมการเรียนการสอน
3.จัดซื้ออุปกรณ์ว่ายน้ำ (kick board , noodle ,  ท่อ pvc , เชือก) เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียนในหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
4.ดำเนินการสอน ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ โดยการเรียน  1 คอร์สจะใช้เวลาเรียนประมาณ 5 วัน เฉลี่ยค่าใช้จ่ายคนละ  500 บาท
5.สรุปผลโครงการส่งให้แก่ผู้ให้ทุน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม
 ผุ้ก่อตั้งโครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กด้อยโอกาส .
Charter Member of Global and Water Safety Drowning Prevention by Rotary Club 
CEO & Founder Krupayuswim Chiangmai และ Chair Holder of Blue Dolphin Swimming Club  (Cabmbodia) 

ดำเนินการสอนเด็กนักเรียนว่ายน้ำ จำนวน 893 คน

6 พฤศจิกายน 2023

กำหนดการโครงการ : วันที่ 26 มิถุนายน - 27 ตุลาคม 2566
โดยผู้จัดทำโครงการ สามารถดำเนินโครงการได้ จำนวน 893 คน ( อีก 107 คน จะทำการสอนในช่วงที่ 2 คือ เดือนมีนาคม - เมษายน 2567 เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่ฤดูหนาวทำให้ไม่สามารถทำโครงการต่อได้ )

 สถานที่ในการใช้สอนว่ายน้ำ

 • เชียงใหม่ สระว่ายน้ำ Bronco House, สระว่ายน้ำ Bronco Kids Sport club
 • เชียงราย สระว่ายน้ำ สินธานี 10
 • แม่ฮ่องสอน สระว่ายน้ำโรงเรียนขุนยวมวิทยา

รายละเอียดการสอน 

 • การเรียนการสอนจัดในช่วงวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น.
 • หนึ่งกลุ่มจะได้เรียนทั้งหมด 5 วัน ในหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
 • จัดการเรียนการสอนกลุ่มละ 25-30 คน/กลุ่ม/ครู 4-5 คน

การเดินทาง : การเรียนการสอนอยู่ในช่วงเวลาคาบเรียนปกติ ทำให้สามารถควบคุมการมาของจำนวนนักเรียนได้ (เนื่องจากโรงเรียนพามา) ซึ่งมอบหมายให้ทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการเดินทางของนักเรียน ส่วนผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ว่ายน้ำ, ชุดว่ายน้ำ, ค่าเรียน และค่าลงสระทั้งหมด โดยไม่มีการเรียกเก็บการเรียนการสอนในโครงการนี้

อุปสรรคการดำเนินโครงการ

 1. ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้บางสัปดาห์ต้องมีการหยุดการเรียนการสอนและชดเชยในสัปดาห์ต่อไป สภาพอากาศจึงเป็นตัวแปรสำคัญในการทำโครงการ
 2. ในโครงการไม่สามารถเบิกค่าเดินทางของโรงเรียนได้ เนื่องจากไม่ได้เขียนในงบประมาณ และโรงเรียนหลายแห่งไม่มีงบประมาณในการเดินทางทำให้พลาดการเข้าร่วมโครงการนี้
 3. นักเรียนผู้หญิงบางส่วนมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องรอบเดือน ทำให้บางวันต้องหยุดเรียนการเรียนการสอนจึงไม่ต่อเนื่อง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์ อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชน

นักเรียนจาก

 1. โรงเรียนเทศบาล 8 เชียงราย
 2. โรงเรียนห้วยทรายขาว
 3. โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง
 4. โรงเรียนบ้านเวียงกือนา
 5. โรงเรียนสหศาสตร์
 6. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
 7. โรงเรียนบ้านพระนอนหอพระ
 8. โรงเรียนบ้านแม่โป่ง
 9. โรงเรียนเมตตาศึกษา
 10. โรงเรียนวัดขะจาว
 11. โรงเรียนวัดป่าตัน
 12. โรงเรียนวัดสวนดอก
 13. โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 14. มูลนิธิ kids ask Foundation
893 คน
 • มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ
 • เอาตัวรอดในท่าลูกหมาตกน้ำ ระยะ 15 เมตรได้
 • เอาตัวรอดในท่า เตะน้ำหงาย ระยะ 15 เมตรได้
 • เตะน้ำคว่ำ สลับเตะน้ำหงาย ระยะ 15 เมตรได้
 • เอาตัวรอดในท่ากอดขวดได้
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


สอนเด็กนักเรียนว่ายน้ำ หลักสูตรการว่ายน้ำเอาชีวิตรอด รวม 1,008 คน

10 มิถุนายน 2024

โครงการลมหายใจใต้น้ำ เป็นโครงการสอนเด็กว่ายน้ำ ในหลักสูตรการว่ายน้ำเอาชีวิตรอดจำนวน 1000 คน เริ่มมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 (โดยมีช่วงหยุดพักในฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน 2566- กุมพาพันธ์ 2567)

โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ และหลังเสร็จสิ้นโครงการเด็กๆ มีความรู้ความเข้าใจรวมถึงมีทักษะในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ รวมถึงวิธีการช่วยเหลือเมื่อพบคนตกน้ำ

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 “ ผมรู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ จากที่ผมไม่เคยว่ายน้ำเป็น ผมสามารถมีทักษะจากการว่ายน้ำได้ในโครงการนี้ ตอนนี้ผมสามารถเอาตัวรอดได้ใน ท่าหงาย และท่าลูกหมาตกน้ำครับ ” เด็กชายวุฒิกร รอดประเสริฐ อายุ 12 ปี โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 

 “ อยากให้มีการจัดกิจกรรมนี้ทุกปี หนูได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำ รวมถึงช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน อยากให้มีโครงการนี้ต่อเนื่องระยะยาวค่ะ ” เด็กหญิงวาริสา แซ่หยาง อายุ 12 ปี โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชน

นักเรียนจาก

 1. โรงเรียนเทศบาล 8 เชียงราย
 2. โรงเรียนห้วยทรายขาว
 3. โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง
 4. โรงเรียนบ้านเวียงกือนา
 5. โรงเรียนสหศาสตร์
 6. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
 7. โรงเรียนบ้านพระนอน
 8. โรงเรียนบ้านแม่โป่ง
 9. โรงเรียนเมตตาศึกษา
 10. โรงเรียนวัดขะจาว
 11. โรงเรียนวัดป่าตัน
 12. โรงเรียนวัดสวนดอก
 13. โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 14. มูลนิธิ kids ask foundation
 15. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
 16. นักเรียนจาก กรมรบพิเศษที่ 5
 17. โรงเรียนบ้านห้วยขม
1,008 คน
 • มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ
 • เอาตัวรอดในท่าลูกหมาตกน้ำ ในระยะ 15 เมตรได้
 • เอาตัวรอดในท่าเตะน้ำหงาย ในระยะ 15 เมตรได้
 • เตะน้ำคว่ำสลับเตะน้ำหงาย ในระยะ 15 เมตร ได้
 • เอาตัวรอดในท่ากอดขวดน้ำได้
รูปภาพการดำเนินกิจกรรมแผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าลงสระว่ายน้ำ 60 บาท/คน x 5 ครั้ง/ คน (นักเรียน 1 คนได้เรียน 5 วัน)= 300 บาท/ คน x 1,000 คน 1,000 คน 300,000.00
2 ค่าครูสอนว่ายน้ำ 250 บาท / คน/ชั่วโมง โดยใน 1 กลุ่มใช้ครู 4 คน = 1,000 บาท x 5 วัน = 5,000 บาท/กลุ่ม x 40 กลุ่ม (รวม 1,000 คน) 40 กลุ่ม 200,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
500,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
50,000.00

ยอดระดมทุน
550,000.00