project ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

น้ำใจท่านสู่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญชวนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในการดำรงชีพ ให้มีชีวิตที่ดี สามารถอยู่ดำรงชีวิต ในการประกอบสัมมาอาชีพ และประทังชีวิตได้

ระยะเวลาโครงการ 01 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: เขตภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่), ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง (บ้านจอมแจ้ง หมู่ 4)

ยอดบริจาคขณะนี้

5,623 บาท

เป้าหมาย

162,360 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 3%
277 วัน จำนวนผู้บริจาค 33

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญชวนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในการดำรงชีพ ให้มีชีวิตที่ดี สามารถอยู่ดำรงชีวิต ในการประกอบสัมมาอาชีพ และประทังชีวิตได้

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้พิจารณาเห็นความทุกข์ยาก ลำบากของสังคม สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ยากจน ในถิ่นทุรกันดาร ที่เดือดร้อนด้วยความเป็นอยู่ที่ลำบากต้องอดทน หาเช้ากินค่ำ ต่อสู้กับความจน ในการประกอบสัมมาอาชีพ หรือสู้กับภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ต่างๆ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในหลายพื้นที่ยังมีกลุ่มคนเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมาก และระบบหน่วยงานราชการ องค์กรยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทั่วถึง โดยเฉพาะ ประชากร สูงอายุ   ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ยากจน ที่ต้องประสบกับความเดือดร้อน และขาดแคลนเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ตลอดถึงยารักษาโรค เป็นต้น

ดังนั้น มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ( องค์กรสาธารณประโยชน์ ) จึงได้จัดทำโครงการ “น้ำใจท่านสู่สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ” โดยจะได้ระดมทุนไว้ในการจัดกิจกรรมให้มีการมอบเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค เบื้องต้น ให้กับผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ยากจน และให้กำลังใจการดำเนินชีวิตโดยมีการประชุมหารือเพื่อช่วยเหลือร่วมกันระหว่างวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว และมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ โดยการกำหนดการออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมีการพูดคุยให้กำลังใจ (ธรรมะ) และตรวจสุขภาพร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เบื้องต้นให้แก่ ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ยากจน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือ “น้ำใจท่านสู่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส”

มกราคม ถึง กุมภาพันธ์  : ประชุมวางแผนการจัดทำสำรวจชุมชนโดยคณะสำรวจชุมชนจรได้ข้อสรุปการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุในตำบลน้ำบ่อหลวง บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 4 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 ครัวเรือน โดยแบ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

            1.1 กลุ่มติดสังคม เป็นผู้สูงอายุ ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สุขภาพดี ไม่มีโรคเรื้อรัง  

            1.2 กลุ่มติดบ้าน  ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือต้องการความช่วยเหลือบางบ้างส่วน หาเช้า กินค่ำ อยู่ภายในชุมชนนั้น

            1.3 กลุ่มติดเตียง กลุ่มนี้เป็นผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ดูแลใกล้ชิดหรือบุตรหลานที่ดูแลผู้สูงอายุ 

มีนาคม - มิถุนายน  : เปิดระดมทุน

กรกฏาคม - สิงหาคม : สรุปโครงการ ฯ และแหล่งทุนงบประมาณในการจัดทำโครงการ “น้ำใจท่านสู่สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ” 

กันยายน : จัดซื้ออุปกรณ์อุปโภค เครื่องบริโภคและส่งมอบ

ตุลาคม - พฤศจิกายน :  ลงพื้นที่ในการดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ในการช่วยเหลือ

ธันวาคม : สรุปผลการดำเนินงานโครงการ


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน ในถิ่นทุรกันดาร  เด็กด้อยโอกาสทางการดำเนินชีวิตและการศึกษา อีกทั้งครอบครัวผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เครื่องบริโภค มาม่า 1 ลัง มี 30 ห่อ ราคา 175 บาท ปลากระป๋อง 1 แพค มี 10 กระป๋อง ราคา 174 บาท ข้าวสาร 1 ถุง 5 กิโล ราคา 175 บาท น้ำนมถั่วเหลือง แลตตาซอย 1 ลัง ราคา 330 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงินจำนวน 854 บาท/ครัวเรือน 150 ครอบครัว 128,100.00
2 ผ้าห่มนาโนกันหนาว 150 ผืน ราคาผืนละ 130 บาท 150 ครอบครัว 19,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
147,600.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
14,760.00

ยอดระดมทุน
162,360.00

บริจาคให้
น้ำใจท่านสู่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน