project อื่นๆ

ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก

5,000 บาท ของท่าน สามารถช่วยผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวังได้กักแยกตัวเองได้ถูกต้อง ครบ 14 วัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดหรือชะลอช่วงวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคนี้

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน (เป้าหมาย 500 คน) พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

1,204,036 บาท

เป้าหมาย

2,625,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 46%
0 วัน จำนวนผู้บริจาค 73
ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกระบวนการ “ต้นน้ํา” ตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตั้งแต่ระดับครอบครัวและชุมชน เน้นการรองรับกลุ่มผู้เฝ้าสังเกตอาการ อาทิ กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องมีการรักษา แต่แพทย์ต้อง คุมไว้เพื่อสังเกตอาการใกล้ชิด โดยไม่เปลืองทรัพยากรและเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อช่วยตัดตอนการแพร่ของ โรคระบาดนี้ไปพร้อมกับการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม และเพื่อเป็นโมเดลต่อยอดในการขยายผลการ จัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยกให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป


โครงการต้นแบบนี้เกิดขึ้นได้สําเร็จเป็นแห่งแรกในจังหวัดปทุมธานี และได้ขยายผลไปยังพื้นที่เสี่ยงใน จังหวัดอื่นด้วย อาทิ อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งทําหน้าที่เป็น supporting unit สําคัญของระบบสาธารณสุข ในขั้นตอนการคัดกรองและกักแยก เป็นการผ่อนภาระให้กับโรงพยาบาลตั้งแต่ต้นทาง และช่วยตัดตอนการแพร่ ระบาดสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดั่งกรณีศึกษาการทําศูนย์กักแยกประสบความสําเร็จมาแล้วในหลายประเทศ “ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก” เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญที่เติมเต็มภาพนโยบายใหญ่ โดยหันมามองถึงการลดความ เหลื่อมล้ําในการเข้าถึงระบบบริการสุขอนามัยที่ดี ให้กับกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม ตาม หลักการทํางาน 

“กักแยกเร็ว หายได้ไว ชุมชนปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

โครงการเราจะดําเนินการช่วงเดือน เมษายน – กันยายน 2563 ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อระดมทุนผ่าน แพลทฟอร์มเทใจในการจัดเตรียมสถานที่ อาหาร และการดูแลให้คําแนะนําที่เหมาะสม สําหรับผู้ถูกกักแยกโดยตั้ง เป้าไว้จํานวน 500 คน โดยสนับสนุนการดําเนินงานสองส่วนหลัก ตามความจําเป็นของแต่ละศูนย์ฯ โดยปัจจุบันมี การดําเนินงานใน 2 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และ ศูนย์ที่พัก อาศัยเพื่อการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีการสนับสนุนของโครงการ ครอบคลุมการดําเนินงานของศูนย์ฯ ใน 2 ส่วนหลักดังนี้

1.การดูแลผู้เข้าพักดังต่อไปนี้

 • อาหารและน้ําดื่ม ที่มีประโยชน์ ตามหลักโภชนาการ วันละ 3 มื้อ
 • เสื้อผ้า 2 ชุด และของใช้ส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ไม้แขวนเสื้อ ไม้หนีบ กระดาษทิชชู่ ผ้าเช็ดตัว ผ้าขนหนูผืนเล็ก แป้งทาตัว หวี ผ้าอนามัยสําหรับผู้หญิง
 • อุปกรณ์ทําความสะอาด ได้แก่ น้ํายาล้างจาน ฟองน้ํา กาละมังซักผ้า แปรงซักผ้า ผงซักฟอก ไม้ กวาด ถังผง ไม้ถูพื้น น้ํายาล้างห้องน้ํา ถังขยะแบบเหยียบมีฝาปิด ถุงขยะ
 • ยาสามัญประจําบ้าน ตามความจําเป็น

2.การปรับปรุงสถานที่ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กักแยกที่มีมาตรฐานและสุขอนามัยที่ดีเช่น

 • การปรับปรุงห้องน้ํา ห้องอาบน้ํา
 • การปรับปรุงพื้นที่ห้องพัก
 • การจัดพื้นที่สําหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์
 • การปรับปรุงอื่นๆ ตามที่สาธารณสุขในพื้นที่ให้คําแนะนํา

ประโยชน์ของโครงการ

 • ช่วยลดภาระโรงพยาบาลในการรับผู้ป่วยกลุ่ม PUI หรือผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวัง
 • โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรฐานรากที่ไม่สามารถกักแยกตนเองหรือมีพื้นที่ในการเฝ้าระวังสังเกตอาการได้อย่างถูกต้อง
 • ป้องกันไม่ให้ครอบครัวผู้ถูกกักแยกเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19
 • ตัดตอนการแพร่ระบาดในชุมชนได้อย่างแท้จริง
 • ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ช่วงแรกของอาการทำให้โอกาสหายสูงและผ่อนจำนวนเคสหนักให้โรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการและคณะทํางาน ของศูนย์ท่ีพักอาศัยเพื่อการควบคุมไว้สังเกตอาการ


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวน (บาท)
1.ช่วยเหลือผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวัง 1คน เพื่อกักกัน 14 วันคนละ 5,000 บาท200 คน1,000,000

2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานท่ี ศูนย์กักแยก

- ปทุมธานี จำนวน 200,000 บาท

- ปัตตานี จำนวน 1,200,000 บาท


1,400,000
3.ค่าใช้จ่ายดําเนินงานส่วนอํานวยการกลาง ได้แก่ ค่าจัดส่ง เอกสารและพัสดุ ค่าหีบห่อ ค่าจัดทําเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน ค่าใช้จ่าย100,000
4.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 5 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gatewayค่าคัดกรองโครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อบุคคล)

125,000
รวม

2,625,000


ที่มาของค่าใช้จ่ายของผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวัง 1 คน 5,000 บาท/คน/14 วัน

รายการบาท
1.ค่าอาหารและน้ำดื่ม 3 มื้อต่อวัน : 14 วัน3,000
2.ค่าของใช้ส่วนตัว และอุปกรณ์ในการเข้าพัก 14 วัน1,000
3.ค่าบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์ รวมบุคลากรทางการแพทย์ ผู้จัดการศูนย์ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 25 คน1,000
รวม5,000


บริจาคให้
ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน