project เด็กและเยาวชน

ร่วมกันปรับปรุงห้องเรียน Cyber ให้กับชุมชนม้งบ้านน้ำจวง จังหวัดพิษณุโลก

เพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยีการศึกษาจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนชาวเขาและลดความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ลงได้ เราจึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปรับปรุงห้องเรียน Cyber ให้ชุมชนชาวม้ง ที่บ้านน้ำจวง จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเยาวชนจะได้นำทักษะ "Cyber" อาทิเช่น Coding, Video & Media Production, Food-Tech, Artist-Youtuber และ AgriTech มาต่อยอดสู่อาชีพที่ยั่งยืน

ระยะเวลาโครงการ 17 มิ.ย. 2565 ถึง 30 พ.ย. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (หมู่บ้าน บ้านน้ำจวง)

ยอดบริจาคขณะนี้

76,670 บาท

เป้าหมาย

1,400,466 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 5%
จำนวนผู้บริจาค 59

สำเร็จแล้ว

เพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยีการศึกษาจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนชาวเขาและลดความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ลงได้ เราจึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปรับปรุงห้องเรียน Cyber ให้ชุมชนชาวม้ง ที่บ้านน้ำจวง จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเยาวชนและชุมชน จำนวน 416 ครัวเรือน 2400 คน จะได้นำทักษะ "Cyber" อาทิเช่น Coding, Video & Media Production, Food-Tech, Artist-Youtuber และ AgriTech มาต่อยอดสู่อาชีพที่ยั่งยืน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ม้งไซเบอร์ HmongCyber เป็นองค์กรที่พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนม้งและชุมชน โดยการนำครูอาสาที่เป็นมืออาชีพในด้านต่างๆอาทิเช่น การทำขนม Bakery การทำอาหาร การทำ video & media production การเป็น Aritst / Youtuber เป็นต้นมาสอนทักษะสมัยใหม่เหล่านี้พร้อมทั่งมีอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อที่เยาวชนม้งจะสามารถสร้างรายได้ในยุคปัจจุบันได้จริง โดยไม่จำเป็นต้องจากถิ่นฐานบ้านเกิด      

เราได้ทำงานร่วมกับชุมชนบ้านน้ำจวงในการสอนทักษะไซเบอร์มาเป็น ระยะเวลา 4 ปี เราได้รับผลตอบรับที่ดีจากทางชุมชนและทางโรงเรียนบ้านน้ำจวงเป็นอย่างมาก แต่ยังมีข้อจำกัดของการเรียนการสอนคือ 

 1. ห้องเรียนไม่พร้อมสำหรับการจัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ electronics ต่างๆ เพราะมีภูมิอากาศที่ชื้นและโครงสร้างที่ไม่มิดชิด
 2. ระบบน้ำและไฟของห้องเรียน มีปัญหาเป็นประจำ ทั้งเรื่องไฟตกและไฟดับทำให้ไม่สารารถสอนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 3. ห้องเรียนที่ใช้ในปัจจุบันทำจากวัสดุธรรมชาติและค่อนข้างเก่าและเมื่อเข้าสู่หน้ามรสุมอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้สอนและนักเรียนได้  

ดังนั้นเราจึงอยากระดมทุนเพื่อปรับปรุงห้องเรียนใหม่ ที่พวกเราเรียกว่าห้องเรียน "Cyber"  ให้กับชุมชนบ้านน้ำจวง ประกอบไปด้วย

 1. ส่วนที่ใช้ในการเรียนด้าน Tech- Production และสำหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียนการสอน
 2. ส่วนที่ใช้ฝึกทักษะอาชีพด้านการทำอาหาร และขนม จากวัตถุดิบท้องถิ่น  
 3. โครงสร้างที่แข็งแรงและสาธารณูปโภคที่พร้อม และได้มาตรฐาน

* หมายเหตุ ภาพอาคารด้านบนเป็นภาพ 3D ที่โครงสร้างจะเป็นไปตามนี้แต่วัสดุ เฟอนิเจอร์ภายในอาจปรับเปปลี่ยนตามความเหมาะสม *

เราเชื่อว่า  กิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เด็กได้ค้นพบตัวเองและมีความมั่นใจที่มากขึ้นจากการเรียนกับม้งไซเบอร์ สามารถสร้างรายได้จากการใช้ทักษะ Cyber ที่เรียนมาและไปฝึกงานกับผู้ประกอบการจริง และเห็นความเป็นไปได้ในการทำท่องเที่ยวจากทรัพยากรที่มีในชุมชน รวมถึงพื้นที่บ้านน้ำจวงจะกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกด้วย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ทำข้อตกลงร่วมกับวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเกษตรยั่งยืน บ้านน้ำจวง ในการสร้างห้องเรียน Cyber เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชน โดยให้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของแก่วิสาหกิจ
 2. ออกแบบห้องเรียน Cyber
 3. เปิดระดมทุนร่วมกับเทใจ เป้าหมาย 1,279,151 บาท ภายในระยะเวลา 90 วัน (รายละเอียดค่าใช้จ่าย)
 4. เริ่มการก่อสร้าง  โดยใช้ระยะเวลา 20 - 30 วัน
 5. เปิดให้เยาวชนม้งได้ใช้งานทันที หลังก่อสร้างเสร็จ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ม้งไซเบอร์ เราคือ platform พัฒนาเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างผู้นําชุมชนรุ่นใหม่ 

วิสัยทัศน์ เราคือ สนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อสร้างความฝันให้เป็นจริง Supporting young generation to create their realities

พันธกิจ เราคือ

 1. สอนทักษะอาชีพสำหรับการท่องเที่ยว Provide vocational skills
 2. สร้างเศรษฐกิจในชุมชน Creat local economy                  
 3. สร้างผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ Built young community leaders

เหตุผลที่ทำโครงการนี้ เพราะเราเชื่อว่า การศึกษาและเทคโนโลยีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนชาติพันธ์และลดความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ลงได้ 

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ngthai.com/sustainability/37286/hmongcyber/)   

HmongCyber ก่อตั่งมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้วโดยได้รับรางวัลและได้รับการยอมรับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น รางวัล The creative inovation award จากรายการเรียลลิตี้โชว์ Win Win WAR Thailand และได้รับการสนับสนุนจากโครงการ NIA นวัตกรรมเพื่อสังคม และยังมีภาคีเครือข่ายที่ร่วมทำงานอีกมามาย เช่น โรงเรียนบ้านน้ำจวง อบต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ คณะศึกษาศาตร์ม.นเรศวร คณะศลิปศาสตร์ม.ราชภฏัพบิลูย์สงคราม สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ททท.จังหวัดพิษณุโลก

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่) https://www.youtube.com/watch?v=uUs_Dj-XhJU&t=12s

ปัจจุบันเรามีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า300คน ให้ทุนการศึกษา 8 คน จัดหาที่ฝึกงาน 4 คน จ้างงาน 5 คน และมีนักเรียนในโครงการที่สามราถทำงานจริงในด้าน Production Patisserie Artist Tour Guide มากกว่า30คนแล้วในปัจจุบัน นอกจากนั้นเรายังจัดงาน Music festival งานดนตรีศิลปะวัฒนธรรมชาวม้ง

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Hmong Cyber Festival 2019- https://www.youtube.com/watch?v=awZ9dDUD4Js

Hmong Cyber Festival 2020 https://www.youtube.com/watch?v=gPU2nubO_Wc

Hmong Cyber Running Festival

https://www.youtube.com/watch?v=c98jyCB-Igo

https://www.youtube.com/watch?v=FK2Q1j7-zO0&t=1s

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 งานโครงสร้าง (เสา คาน โครงหลังคา ที่เป็นเหล็ก) 1 644,401.00
2 งานสถาปัตย์ 1 578,750.00
3 งานรื้อโครงสร้างเดิม 1 50,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,273,151.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
127,315.10

ยอดระดมทุน
1,400,466.10