ซุปเปอร์จิ๋ว พัฒนาการช้าแก้ไขได้

ปรับปรุง 20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ลพบุรี ตามรูปแบบ High-Scope หรือการเรียนผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กน้อยมี EQ และ IQ ฉลาดสมวัย กระบวนการนี้ได้รับการการันตี ตามแนวทางของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ศ.เจมส์ เจ.แฮคเมนที่ว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัย จะได้กำไรคืนมา 7-12 เท่า

ระยะเวลาโครงการ 1ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ลพบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

88,520 บาท

เป้าหมาย

1,722,300 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 5%
132 วัน จำนวนผู้บริจาค 16

ในจินตนาการของคุณเด็ก 2 ขวบ สามารถทำอะไรได้บ้าง

กินข้าวเองได้หรือยัง?

รู้จักข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน ช่วยหยิบจับได้หรือไม่?

ต่อแถว เข้าคิว อดทน รอคอยได้หรือไม่?

เก็บของเล่นเข้าที่ได้หรือยัง?

หนึ่งปีที่เราทดลองการนำระบบ High-Scope มาใช้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เด็กน้อยวัยสองขวบที่ผ่านกระบวนการของเราสามารถทำทุกอย่างได้อย่างดี

กระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนและการเล่น แบบระบบHigh Scope ยังได้รับการการันตีว่า เป็นวิธีการที่คุ้มค่า ตามแนวทางของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ศ.เจมส์ เจ.แฮคเมน ที่ยืนยันว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัย จะได้กำไรคืนมา 7-12 เท่า และศูนย์เด็กเล็กในท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ได้ทันที เพราะต้นทุนไม่สูง แต่ต้องมีบุคลากรที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งโจทย์ของเราคือ จะขยายเรื่องนี้ได้อย่างไร ภายใต้ปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่


                บรรยายภาพ : ทุกการเปลี่ยนกิจกรรมเด็กต้องเข้าคิวรอคอย

เราต้องยอมรับว่า เด็กปฐมวัยไทยมีพัฒนาการล่าช้าต่ำกว่ามาตรฐานถึง 30 % ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลชุดเดียวกัน ยังระบุอีกว่า  “นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการศึกษาของเด็กไทยที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่” นั่นก็คือ ประมาณ 10-15 % ของเด็กไทยชั้น ป.3 และ ป.6 “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดไม่เป็น” สิ่งเหล่านี้ ทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

แต่ปัญหานี้มีทางออก! เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าแก้ไขได้ หากเราพบเด็กที่มีปัญหาและรีบจัดการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ร้อยละ 90 จะกลับมาปกติได้

ดังนั้น เราจึงอยากยกระดับศูนย์ดูแลดวงใจของชาติเพื่อให้เด็กฉลาดสมวัย โดยกลุ่มคุณหมอจากโรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี ที่เข้าไปทำงานใกล้ชิดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ ต.เขาน้อย ในอำเภอเดียวกัน โดยกระบวนการทำงานแบ่งการพัฒนาใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

  • ด้านบุคคลากร
  • ด้านสื่อการเรียนการสอน
  • ด้านโภชนการของเด็ก 


                บรรยายภาพ : นักโภชนาการช่วยเมนูอาหาร

นพ.สันติ ลาภเบญจกุล เล่าว่า ด้านโภชนาการ จะมีทีมนักโภชนการไปดูแลอาหารให้ครบ 5 หมู่ และตรวจวัดน้ำหนักสูงสุดเพื่อพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์  ด้านสื่อการเรียนการสอน และบุคคลากร เราได้นำวิธีการแบบไฮสโคป (High Scope) มาใช้สอน โดยการเรียนแบบนี้จะเน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น โดยการให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ ดังนั้นเราเพิ่ม Book Start ซึ่งเป็นนิทานที่เหมาะสมให้เด็กๆอ่าน  และชุดของเล่นที่เหมาะสม ทำเป็นมุมต่างๆ อย่าง มุมบ้านเพื่อเล่นบทบาทสมมุติ  มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์ สิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อ จิตนาการ ความอดทน การรอคอยและวินัยผ่านการเล่น  หรืออาจแบ่งการพัฒนา 4 ด้าน

1.ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient : IQ)

2.ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ)

3.ความฉลาดในการแก้ปัญหา (Adversity Quotient :AQ)

4.ความฉลาดทางจริยธรรม (Moral Quotient : MQ)

ดังนั้นสิ่งที่เราขาดแคลนในวันนี้สำหรับ 19 ศูนย์ นั่นคือ

สิ่งแรก : สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นต้องใช้ ตั้งแต่นิทานสำหรับเด็กเล็ก ชุดของเล่นที่เสริมความแข็งแกร่งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ 

                 บรรยายภาพ : สื่อการสอนที่จำเป็น

สิ่งที่สอง : บุคคลากรที่เข้าไปทำงานที่ศูนย์ เช่น บางศูนย์ ครู 1 คน ดูแลเด็กมากกว่า 20 คน สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบอย่างยิ่ง เช่นครูสอนหน้าชั้นเรียน แต่เด็กด้านหลังสมาธิหลุด การที่มีครูช่วยสอน ทำให้เราสามารถลงไปดูรายละเอียดของเด็กแต่ละคนที่ได้อย่างดี


          บรรยายภาพ : ครูผู้ช่วยจะช่วยดูเด็กข้างหลังได้ดีขึ้น

เราจึงอยากเพิ่มให้ครูกับเด็กมีอัตราที่เหมาะสม แผนการพัฒนาศูนย์  


วิธีการดำเนินงาน

1.ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบให้เพิ่มขึ้น 2 แห่งในปีการศึกษา 2561 

2.จัดให้มีชุดพี่เลี้ยงอันประกอบด้วย นักจิตวิทยา และครูปฐมวัย เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงของศูนย์ตลอดระยะเวลาการทำงาน เพื่อคอยให้คำปรึกษาและดูพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน 

3.ขยายการเรียนการสอนแบบ High scope แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดลพบุรีทั้งหมด โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาน้อยเป็นพื้นที่อบรมครูที่เข้าร่วมขบวนการ

ประโยชน์ของโครงการ

ระยะสั้น

1.เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการแก้ไข

2.เด็กกลุ่มในระดับมาตราฐาน ได้รับการดูแลเอาใจใส่และมีพัฒนาการที่สมวัยเพิ่มขึ้น

3.เพิ่มศักยภาพบุคคลากรด้านการศึกษา

ระยะยาว

1.เด็กไม่เป็นปัญหาสังคม เช่น ไม่ติดยาเสพติด ไม่ท้องก่อนวัยอันควรไม่เป็นอาชญากรรม 

2.เด็กมีความฉลาดทาง อารมณ์สามารถอดทนรอคอยได้

3.เด็กมีภูมิต้านทานทางสังคมสามารถเอาตัวรอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้

ภาคี

• องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

• สำนักงานสาธารณสุขในเขตจังหวัดลพบุรี

• โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

• เครือข่ายภาคเอกชน สนับสนุนในขอบเขตความรับผิดชอบที่สามารถถจัดการได้ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2560

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนเด็ก ครูที่มีอยู่แล้ว ครูที่ต้องการเพิ่ม สื่อที่ต้องการซื้อยอดรวมแต่ละศูนย์
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
334-10,00010,000
ศูนย์การบินทหารบก
404-10,00010,000
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
606-10,00010,000
ดงน้อย
6951x8000x1210,000106,000
อบต.บางคู้
6551x8000x1210,000106,000
วัดหัวสำโรง
1411x8000x1220,000106,000
วัดบ้านกล้วย
153-10,00010,000
บ้านนกเขาเปล้า4221x8000x1210,000106,000
บ้านหนองปล้อง
41-10,00010,000
เพนียด
4921x8000x1210,000106,000
อบต.วังขอนขว้าง
4131x8000x1210,000106,000
อบต.ดงมะรุม
504-10,00010,000
บ้านหนองโก
7741x8000x1210,000106,000
อบต.ท่ามะนาว
4031x8000x1210,000106,000
อบต.ห้วยหิน
443-10,00010,000
อบต.ยางราก
4841x8000x1210,000106,000
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
6051x8000x1210,000106,000
ร.ร.บ้านหนองโพธิ์
302-10,00010,000
อบต.เขาน้อย
866

2x8000x12/

6000*12(แม่บ้าน)

30,000294,000
ร.ร.บ้านหนองประดู่ 3021x8000x12 10,000 106,000
ค่าดำเนินการติดตามการทำงาน
 

172,230
งบประมาณรวมทั้งหมด1,722,300
บริจาคให้
ซุปเปอร์จิ๋ว พัฒนาการช้าแก้ไขได้

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน