project อื่นๆ

สังคมใส่ใจ สงฆ์ไทยสุขภาพดี

พระสงฆ์ไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงด้านสุขภาพ น้ำหนักเกิน เสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพราะพระสงฆ์ต้องรับอาหารถวายจากญาติโยม ทว่าญาติโยมเองก็ยังไม่ได้มีความตระหนักในการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้กับพระสงฆ์ด้วย พวกเราจึงอยากริเริ่มสร้างความตระหนักนี้ด้วยการจัดโครงการถวายอาหารเพลสุขภาพ โดยหวังผลระยะสั้นให้พระสงฆ์ที่วัดโมลีโลกยารามมีอาหารสุขภาพเป็นทางเลือกหนึ่งเพิ่ม และหวังสร้างพฤติกรรมที่ดีในการทำบุญตักบาตรระยะยาว

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ค. 2566 ถึง 03 มิ.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (วัดโมลีโลกยาราม)

ยอดบริจาคขณะนี้

9,000 บาท

เป้าหมาย

8,800 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 102%
จำนวนผู้บริจาค 18

สำเร็จแล้ว

พระสงฆ์ไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงด้านสุขภาพ น้ำหนักเกิน เสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพราะพระสงฆ์ต้องรับอาหารถวายจากญาติโยม ทว่าญาติโยมเองก็ยังไม่ได้มีความตระหนักในการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้กับพระสงฆ์ด้วย พวกเราจึงอยากริเริ่มสร้างความตระหนักนี้ด้วยการจัดโครงการถวายอาหารเพลสุขภาพ โดยหวังผลระยะสั้นให้พระสงฆ์ที่วัดโมลีโลกยารามมีอาหารสุขภาพเป็นทางเลือกหนึ่งเพิ่ม และหวังสร้างพฤติกรรมที่ดีในการทำบุญตักบาตรระยะยาว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากผลการสำรวจสุขภาพพระสงฆ์โดยโรงพยาบาลศิริราช ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์โดยทีมสหวิทยาการในปีพ.ศ. 2565 บางกอกน้อยโมเดล พบว่าจากการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 464 รูป พระสงฆ์มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกิน ร้อยละ 19.4 และจัดอยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับ 1 และ ระดับ 2 ร้อยละ 32.3 และ 13.1 ตามลำดับ ซึ่งภาวะน้ำหนักเกินนั้นส่งผลต่อความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง โดยสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการบริโภคภัตตาหาร เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถจัดทำหรือจัดหาอาหารเองได้ ดังนั้นอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพพระสงฆ์

ทางผู้ดำเนินโครงการเห็นความสำคัญในจุดนี้จึงตั้งเป้าหมายว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนทำบุญตักบาตรในปัจจุบันให้เห็นถึงผลกระทบจากอาหารที่ตนเองถวายไปสู่พระสงฆ์และมีความตระหนักในการเลือกสรรอาหารที่ดีต่อสุขภาพพระสงฆ์มากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการถวายเพลด้วยอาหารสูตรสุขภาพที่ผ่านการคิดและปรับปรุงสูตรอาหารโดยบริษัท จานคุณหมอ จำกัด (Dr.Dish) ที่มีนักโภชนาการมืออาชีพและแพทย์เข้าไปสร้างอาหารสูตรสุขภาพในร้านอาหารที่มีชื่อเสียง ออกมาเป็นจานอาหารสูตรสุขภาพที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดี ผู้ดำเนินโครงการจะนำอาหารเหล่านี้ไปถวายเพลที่วัดโมลีโลกยารามจำนวน 60 ชุด เนื่องในวันวิสาชบูชา ซึ่งถือเป็นวันพระใหญ่ของปี อย่างน้อยเพื่อเป็นการสร้างจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนตักบาตร และหวังว่ากิจกรรมในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในโอกาสสำคัญ หรือเป็นกิจกรรมรายเดือนที่เป็นช่องทางให้ชาวพุทธที่มีกำลังศรัทธาได้ถวายอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้กับพระสงฆ์ได้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันด้วย

นอกจากนี้ทีมผู้ดำเนินโครงการยังได้สอบถามแนวคิดเรื่อง ‘การตักบาตรสุขภาพออนไลน์’ กับคนที่ทำบุญตักบาตรในปัจจุบันด้วยว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่ามีประโยชน์ เพราะว่าสะดวก สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ และต่างจากบริการตักบาตรของเจ้าอื่น ๆ ที่แม้ทุกวันนี้จะมีบริการตักบาตรทางออนไลน์มากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนยุคปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่มีที่ไหนที่มีอาหารสุขภาพให้บริการ จึงเห็นว่าการตักบาตรอาหารสุขภาพออนไลน์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีทั้งในการทำบุญและเพิ่มการเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้กับพระสงฆ์ด้วย ผู้ดำเนินโครงการจึงยิ่งเห็นความเป็นไปได้และมองว่าควรริเริ่มโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมไปด้วยกัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. หลังจากระดมทุนได้ตามเป้าหมายแล้ว คณะผู้ดำเนินการจะติดต่อกับทาง Dr.Dish เพื่อให้จัดหาอาหารสุขภาพมาให้จำนวน 60 ชุด อันประกอบไปด้วย

- ข้าว(ไม่)มันไก่ไรซ์เบอร์รี่ พร้อมน้ำจิ้มสูตรลดโซเดียม จำนวน 20 ชุด

- ข้าวยำไก่อบสูตรมันน้อย พร้อมสลัดผัก จำนวน 20 ชุด

- เซ็ตปลาซาบะย่างซอสพร้อมสลัดผัก จำนวน 20 ชุด

- น้ำปานะผักผลไม้รวมสูตรสุขภาพน้ำตาลน้อย ถวายพร้อมอาหารจำนวน 60 ชุด

โดยอาหารสุขภาพที่จะถวายทั้งหมดได้รับการคัดสรรจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและแพทย์จากทีม Dr.Dish

2. คณะผู้ดำเนินการจะนำอาหารสุขภาพทั้ง 60 ชุดไปถวายที่วัดโมลีโลกยารามในมื้อเพลของวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

3. หลังจากการดำเนินงานครั้งนี้จะมีการต่อยอดกิจกรรมที่ต่อเนื่องขึ้น อาจมีการติดต่อกับวัดอื่น ๆ เพื่อเป็นการกระจายอาหารสุขภาพ หรือจัดกิจกรรมนี้ในโอกาสอื่น ๆ ต่อไป


ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท ลูกคิด จำกัด

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารสุขภาพพร้อมน้ำปานะผักผลไม้รวม ชุดละ 120 บาท 60 ชุด 7,200.00
2 ค่าจัดส่งอาหารและดำเนินการ 1 800.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
8,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
800.00

ยอดระดมทุน
8,800.00