project เด็กและเยาวชน

บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ผู้ถูกคุกคามทางเพศ

เด็กและเยาวชนจำนวนมากมายเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์ สร้างความเสียหายต่อชีวิต มีแต่ความหดหู่และสิ้นหวัง ให้พวกเขาได้พบกับความหวังใหม่ โดยนำพวกเขาเข้าสู่กระบวนการรับคำปรึกษาและบำบัดรักษาบาดแผลทางจิตใจ จำนวน 10 เคส ในจังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาโครงการ 01 ส.ค. 2567 ถึง 31 ส.ค. 2568 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: จังหวัดเชียงราย

ยอดบริจาคขณะนี้

16,710 บาท

เป้าหมาย

55,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 30%
77 วัน จำนวนผู้บริจาค 39

เด็กและเยาวชนจำนวนมากมายเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์ สร้างความเสียหายต่อชีวิต มีแต่ความหดหู่และสิ้นหวัง ให้พวกเขาได้พบกับความหวังใหม่ โดยนำพวกเขาเข้าสู่กระบวนการรับคำปรึกษาและบำบัดรักษาบาดแผลทางจิตใจ จำนวน 10 เคส ในจังหวัดเชียงราย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ความรุนแรงทางเพศเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทย เป็นอันดับต้นๆของโลก

จากรายงาน หยุดยั้งอันตรายในประเทศไทย (Disrupting Harm in Thailand Report) ซึ่งจัดทำโดยยูนิเซฟ ร่วมกับเอ็คแพท และอินเตอร์โพล พบว่าในปี 2564 มีเด็กไทยอายุ 12-17 ปี กว่า 400,000 คน หรือเกือบ 1 ใน 10 คน เคยตกเป็นผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดและแสวงประโยชน์ทางเพศผ่านช่องทางออนไลน์ 

สสส. พบหญิงไทยถูกละเมิดทางเพศ-กระทำความรุนแรง มากกว่า 7 คน/วัน เข้ารับการบำบัดรักษา-แจ้งความร้องทุกข์ 30,000 คน/ปี สูงติดอันดับโลก ผู้หญิงทุกสังคมต้องเผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศต่อเนื่อง ประเทศไทยมีสถิติความรุนแรงต่อผู้หญิงสูงขณะที่รายงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) พบว่า กว่าร้อยละ 87 ของคดีการถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่เคยถูกรายงาน และจากการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิง และบุคคลในครอบครัวของไทยระดับประเทศ พบความชุกของความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.6 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 42.2 ในปี 2563 โดยประเภทความรุนแรงสูงสุดคือ ความรุนแรงทางด้านจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาคือ ความรุนแรงทางร่างกายร้อยละ 9.9 และความรุนแรงทางเพศร้อยละ 4.5 

มูลนิธิครอบครัวพร้อมรักษ์ได้ให้คำปรึกษาผู้มีบาดแผลทางใจจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศและจากการค้ามนุษย์ เรามีความมุ่งมั่นและเดินเคียงข้างกับผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยช่วยให้พวกเขาได้รับคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และบำบัดรักษาภายในที่บอบช้ำที่ลงลึกถึงรากปัญหา และหลุดพ้นจากความเจ็บปวด รวมทั้งสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจครอบครัวผู้เสียหายในวิธีการสนับสนุนผู้มีบาดแผลทางใจจากประสบการณ์ที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขา

นับตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบัน มูลนิธิฯได้เข้าร่วมภารกิจการช่วยกู้พร้อมภาคีเครือข่าย และนำผู้เสียหายได้เข้าสู่กระบวนการเยียวยารักษาและบำบัดบาดแผลทางใจ เราได้มีการช่วยเด็กชายเร่ร่อนที่ขายบริการทางเพศ เด็กที่ถูกล่วงละเมิดในบ้านพักเด็ก นักศึกษามหาวิทยาลัยผู้ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ เยาวชนผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนในครอบครัว เด็กกำพร้าที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้พิการที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนในชุมชน  

เราได้เห็นว่าเด็กและเยาวชนผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศมีความละอาย มีความกลัวสูงมาก หลายๆครั้งพวกเขาต่อสู้กับพฤติกรรมเสพติดเพศ สื่อลามก การทำร้ายตัวเอง หวาดระแวง คิดมาก มีซึมเศร้า ไม่ไว้วางใจผู้อื่น ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ และไม่มีความหวังในอนาคตของพวกเขา สิ้นหวังได้ง่าย ฉะนั้นเรามองเห็นความสำคัญว่ากระบวนการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้พวกเขาได้รับการเยียวยาบาดแผลในใจและมีความหวังสำหรับอนาคต ให้เขาเข้าใจตัวเอง เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา เข้าใจวิธีการตอบสนองกับสิ่งที่เขากำลังต่อสู้ เข้าใจคุณค่าของตัวเอง และใช้ชีวิตอย่างมีเสรีภาพ รวมทั้งให้พวกเขาได้รับรู้ว่าครอบครัวของพวกเขาจะเป็นผู้สนับสนุนชีวิตของพวกเขา ไม่ให้ผู้เสียหายต้องต่อสู้เพียงลำพัง และครอบครัวผู้เสียหายจะได้เรียนรู้วิธีการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อผู้มีบาดแผลทางใจ

มูลนิธิครอบครัวพร้อมรักษ์มีหลักสูตรและเครื่องมือที่พร้อมสนับสนุนกระบวนการให้คำปรึกษาและเยียวยารักษาบาดแผลทางใจ มูลนิธิฯได้รับการไว้วางใจในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเป็นหน่วยงานตั้งรับในเรื่องการช่วยผู้เสียหาย โดยเฉพาะเรื่องภาวะจิตใจที่ตึงเครียดหลังประสบปัญหา และภาวะจิตใจที่บอบช้ำรุนแรงจากการถูกกระทำทางเพศ มูลนิธิฯมีความเชี่ยวชาญและทีมงานได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจให้กับครอบครัวผู้เสียหายในเรื่องการตอบสนองอย่างระมัดระวังในความเจ็บปวดของผู้เสียหาย และอบรมเรื่องบาดแผลทางใจให้กับครอบครัวในชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง

คำพูดจากผู้เสียหายจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศที่มารับคำปรึกษาและได้รับการบำบัด 

คนที่ 1 หนูได้เป็นอิสระจากชีวิตที่ถูกล่วงละเมิดมาตลอดหลายปี ตอนนี้ได้รู้ว่าชีวิตหนูมีคุณค่ามาก 

คนที่ 2 หนูได้เรียนรู้ว่า ประสบการณ์ที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่สามารถมากำหนดอนาคตของหนูได้  

คนที่ 3 หนูอยากช่วยคนอื่นที่มีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หนูอยากเห็นอิสรภาพของพวกเขา และได้รับความหวังใหม่ เหมือนที่หนูได้รับการรักษาจากบาดแผลในใจ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ด้านการบำบัดรักษาบาดแผลทางจิตใจ ทางมูลนิธิฯมีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ที่มีใบอนุญาต จำนวน 2 คน และผู้ให้คำปรึกษา 1 คน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เข้าใจกระบวนการให้คำปรึกษาและบำบัดรักษาบาดแผลทางจิตใจ โดยใช้แนวคิดจาก TF-CBT (กระบวนการบำบัดความคิดและพฤติกรรมกรณีบอบช้ำทางจิตใจ)มาปรับใช้ 

2. ประสานขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย เพื่อทำงานร่วมกันเรื่องการส่งเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาบาดแผลทางจิตใจ 

3.ใช้ช่องทางการจัดอบรมในชุมชนเพื่อเข้าถึงผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศได้มากขึ้น และขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ทำงานร่วมกับครอบครัว และอธิบายถึงความสำคัญของการที่จะเข้าสู่กระบวนการเยียวยารักษา

4.เมื่อผู้เสียหายได้เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการ จะมีขั้นตอนแรกรับ ทำแบบประเมินองค์รวม เพื่อเข้าใจภาพรวมของปัญหา และกำหนดวันเวลาที่ชัดเจน เพื่อนัดหมายมารับการบำบัดรักษาบาดแผลทางจิตใจ โดยนัดเจอสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง ระยะเวลา 1 ปี  

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางพรสุดา ไทยนุรัฐ  ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิครอบครัวพร้อมรักษ​์ 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา 500 บาทต่อครั้ง (การให้คำปรึกษามีทั้งรายบุคคล/กลุ่ม) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 48 ครั้ง 24,000.00
2 เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการบำบัด (อุปกรณ์นันทนาการ เครื่องเขียน ขนม รางวัล ไปทำกิจกรรมข้างนอก) กิจกรรมละ 800 บาท 10 กิจกรรม 8,000.00
3 อบรมให้คำปรึกษาเรื่องบาดแผลทางจิตใจสำหรับครอบครัวผู้เสียหาย จำนวน 1,500 บาทต่อครั้ง 12 ครั้ง 18,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
50,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,000.00

ยอดระดมทุน
55,000.00

บริจาคให้
บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ผู้ถูกคุกคามทางเพศ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน