project การศึกษา เด็กและเยาวชน

ให้ไปต่อ (ปี2) เพื่อเด็ก 630 คนเรียนจบมัธยมต้น

มูลนิธิยุวพัฒน์และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN) ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคทุนการศึกษาในระดับมัธยมต้นแก่เด็กขาดโอกาส 630 คน ช่วยพวกเขา “ให้ไปต่อ” สร้างอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 2 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

6,615,000 บาท

เป้าหมาย

6,615,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 1,159

สำเร็จแล้ว

ให้ไปต่อขอช่วยเด็กยากจนเพิ่มอีก 100 คน (20 คนในเชียงราย และ 80 คนในเชียงใหม่) ซึ่งเป็นสองจังหวัดที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนักจากการเริ่มระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) รอบใหม่ เพื่อให้เด็กๆมีโอกาสได้เรียนจบ ม.3 โดยไม่ติดข้อจำกัดทางการเงิน

ให้....ทุนการศึกษา

ไป... ยังน้องๆ ที่ขาดโอกาส

ต่อ... อนาคตที่สดใส

เพราะ ...การศึกษาคงเป็นเส้นทางสร้างอนาคตได้ดีที่สุด

จากการระดมทุนในโครงการ “ให้ไปต่อ” ในปี 2562 ... วันนี้น้อง 530 คนได้รับทุนการศึกษาปี 2563 เพื่อเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1 แล้ว ทว่าสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองและการเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในปีนี้ ทำให้มีคนตกงานจำนวนมาก ขาดรายได้ และประกอบกันน้องๆเหล่านี้อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคน/เดือน การไปต่อของเด็กน้อยช่างยากเย็นเสียเหลือเกิน เราจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยให้ ความมั่นใจว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้เรียนต่อจนจบมัธยมศึกษาตอนต้น

และหากเขาไม่ได้ไปต่อ สิ่งที่จะเกิดขึ้น...

เด็กอาจจะต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว...

เด็กอาจจะต้องเข้าสู่ภาคแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อย ขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน...

เด็กอาจจะต้องขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ...

น้องๆเหลืออีกเพียงสามเทอมก็จะเรียนจบมัธยมต้นแล้ว เราจึงอยากชวนทุกคนมาส่งน้องๆให้ไปต่อจนถึงฝั่ง ด้วยการมอบทุนการศึกษา 10,500 บาทต่อคน (3,500 บาทต่อเทอม) เพื่อให้มั่นใจว่าน้องๆมีเงินสนับสนุนจนเรียนจบ ม.3 ได้

ด้วยความมุ่งมั่นว่า ไม่ควรมีเด็กคนไหนตกรอบจากการศึกษา....


มูลนิธิยุวพัฒน์มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสด้านการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ก่อตั้งในปี 2536 และเริ่มมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับเยาวชนได้เรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในความดูแล 9,313  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563) 

รายละเอียดนักเรียนทุน 64 โรงเรียนทั่วประเทศ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. เงินที่ระดมได้ทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาสภายใต้การดูแลและบริหารจัดการโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ทุนการศึกษา 10,500 บาท ให้เด็ก 1 คนได้ไปต่อ ชั้นมัธยม 2 เทอม 2 และ ชั้นมัธยม 3 เทอม 1 และ 2 (ทุนการศึกษา 3,500 บาท/ เทอม)
  2. จำนวนนักเรียนที่ช่วยเหลือ 530 คน ในโรงเรียภาคีเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา 64 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด
  3. เกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น คือ ทางครอบครัวต้องสนับสนุนให้เด็กเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และครอบครัวของเด็กนักเรียนมีฐานะยากจนโดยวัดจากรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคน/เดือน ทั้งนี้ มูลนิธิอ้างอิงเกณฑ์การคัดกรองคะแนนความยากจนของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) ความคืบหน้าของน้องๆ ที่ได้รับทุนไปแล้วในปีนี้ จำนวน 530 คน 
  4.  หากระหว่างที่รับทุน มีนักเรียนคนไหนที่สละสิทธิ์ก่อนจบ ม.3 มูลนิธิฯ จะคัดเลือกเลือกนักเรียนอื่นให้รับทุนแทน

ประโยชน์ของโครงการ

  1. ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ยังคงอยู่ในระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2. ช่วยให้พวกเขาได้หลุดพ้นจากวงจรความยากจนและเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
  3. เด็กๆ ได้ต่อยอดทักษะ กลายเป็นพลเมืองคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

เจ้าของโครงการ


ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล