project เด็กและเยาวชน

“ให้ไปต่อ” เพื่อทุนการศึกษาเด็กขาดโอกาส 410 คน

มูลนิธิยุวพัฒน์ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคทุนการศึกษาระยะเวลา 1 ปี แก่เด็กขาดโอกาส 410 คน จาก 82 โรงเรียนใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ ช่วยพวกเขา “ให้ไปต่อ” เพื่อต่อยอดปัญญาและทักษะที่มีในการสร้างอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี

ยอดบริจาคขณะนี้

3,711,200 บาท

เป้าหมาย

2,870,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 129%
จำนวนผู้บริจาค 339

สำเร็จแล้ว

ยิ่งเรียนน้อย ยิ่งยากจน 

คำพูดนี้สอดคล้องกับ ผลการศึกษาด้านความยากจนหลายมิติของเด็กปี 2562 ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส.ศ.ช.) และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยที่ระบุว่าประเทศไทยมีเด็กประมาณ 1 ใน 5 หรือร้อยละ 22 กำลังเผชิญความยากจน ในหลายมิติ โดยดัชนีความยากจนหลายมิติพบว่า ภาคอีสานมีเด็กยากจนสูงสุด ตามมาด้วยภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ส่วนกรุงเทพนั่นน้อยที่สุด หากวัดลึกไปที่ความรุนแรงจะพบกว่า ภาคเหนือและภาคใต้รุนแรงกว่าอีสาน   

นอกจากนี้ผลวิจัยยังบอกอีกว่า 

“หากหัวหน้าครัวเรือนมีการศึกษาในระดับที่ต่ำ เด็กในครัวเรือนนั้นๆ มีแนวโน้มที่จะเผชิญความยากจนหลายมิติด้วยเช่นกัน” ดังนั้นประเทศไทยต้องให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระยะยาว

สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับมูลนิธิยุวพัฒน์ที่ก่อตั้งมา 26 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสด้านการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ในปี 2536 มูลนิธิฯ เริ่มมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับเยาวชนได้เรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแลจำนวน8,541 คน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562) และนักเรียนทุนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 6 หรือเทียบเท่าไปแล้วจำนวน 6,100  คน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีเยาวชนไทยจำนวนนับแสนคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว เด็กที่ต้องเข้าสู่ภาคแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อย ขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

ดังนั้น โครงการนี้เราจึงอยากชวนทุกคนมาส่งนักเรียน 410 คน แบ่งเป็น 5 คนต่อ 1 โรงเรียน (โรงเรียนในภาคีเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา 82 โรงเรียน ใน 30 จังหวัด) ที่อยู่ในเกณฑ์ของครอบครัวของเด็กนักเรียนมีฐานะยากจน โดยวัดจากรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคน/เดือนให้ได้เรียนหนังสือต่อยอดอนาคต


ด้วยความมุ่งมั่นว่า ไม่ควรมีเด็กคนไหนตกรอบจากการศึกษา....

เราจึงอยากให้เด็กทุกคนได้ไปต่อ

ให้.... ทุนการศึกษา

ไป... ยังน้องๆ ที่ขาดโอกาส

ต่อ... อนาคตที่สดใส

เพราะ ...การศึกษาคงเป็นเส้นทางสร้างอนาคตได้ดีที่สุด

มาช่วยให้น้องๆ ได้ทำตามฝัน ให้พวกเขาได้ไปต่อด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา ได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่อจนจบม.6 หรือเทียบเท่า เพื่อต่อยอดปัญญาทักษะและสร้างอนาคตที่ดีสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  • เงินที่ระดมได้ทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาสภายใต้การดูแลและบริหารจัดการโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ทุนการศึกษา 7,000 บาท ให้เด็ก 1 คนได้ไปต่อ 1 ปี  
  • จำนวนนักเรียนที่ช่วยเหลือ 410 คน แบ่งเป็น 5 คนต่อ 1 โรงเรียน (โรงเรียนในภาคีเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา 82 โรงเรียน ใน 30 จังหวัด)
  • เกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น คือ ทางครอบครัวต้องสนับสนุนให้เด็กเรียนต่อในระดับชั้นมัธยม (ม.1 – ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.1 – ปวช.3) และครอบครัวของเด็กนักเรียนมีฐานะยากจน โดยวัดจากรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคน/เดือน ทั้งนี้ มูลนิธิอ้างอิงเกณฑ์มาจากระบบคัดกรองเด็กยากจนของกระทรวงศึกษาธิการ (ตามภาพ)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ


ประโยชน์ของโครงการ

  1. ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ยังคงอยู่ในระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2. ช่วยให้พวกเขาได้หลุดพ้นจากวงจรความยากจนและเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
  3. เด็กๆ ได้ต่อยอดทักษะ กลายเป็นพลเมืองคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล